Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego

            Ciechanów, dnia 10 marca 2020r.

LI.6220.2.2019.BP

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

Zgodnie z art.10  ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z 2019r. poz.60,730,1133) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku i piasku ze żwirem, ze złoża MODEŁKA VI na działkach o nr ew. 4 i 5 w obrębie Modełka gmina Ciechanów zostało zakończone.

            Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z uzyskanymi opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

            Strona postępowania może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 32 i art. 33 Kpa).

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano stronom postępowania oraz Sołtysowi wsi Modełka z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

otrzymują:

1. Pani Hanna Jarczewska

   Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe

    Pęchcin, ul. Przemysłowa 15, 06-400 Ciechanów

2. Strony postępowania wg wykazu

3. a/a

 

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2020 08:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 82
10 marca 2020 08:16 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::