Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2020 r.

LI.6220.12.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 28 lutego 2020r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081, z 2019r. poz.630) art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach na działkach nr ew.: 19/4,19/6 i 19/7 w obrębie Nużewko gmina Ciechanów zostało zakończone.

Z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienie znak: WOOŚ-I.4220.1206.2019.BS.5 z dnia 28.02.2020r., Państwowego PGW Wody Polskie Dyrektora RZGW w Warszawie postanowienie znak: WA.RZŚ.436.1.1749.2019.ZZ01.ST z 11.12.2019r. można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14.

Z uwagi na liczbę Stron (ponad 20) obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o etapie prowadzonego postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów przekazano Sołtysowi sołectw Nużewo i Nużewko z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2020 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 83
29 lutego 2020 11:21 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::