Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 lutego 2020r.

LI.6733.7.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 12 lutego 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam że dnia 11 lutego 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Grzegorza Koriat pełnomocnika Energa-Operator Oddział w Płocku  postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, demontaż odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia i budowa w jego miejsce linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Rydzewo gmina Ciechanów.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 61 §4 i art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60,730,1133) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów (12.02.2020r.) przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysowi sołectwa Rydzewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2020 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Filipowicz
Ilość wyświetleń: 46
12 lutego 2020 13:05 (Dorota Filipowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::