Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 lutego 2020r

LI.6220.15.2019.BP

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 6 lutego 2020r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081, z 2019r. poz.630) art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 12317W Ciechanów-Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice” gmina Ciechanów zostało zakończone.

Z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienie znak:  WOOŚ-I.4220.1337.2019.BS.3 z dnia 5.02.2020r., Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie opinia sanitarna znak: ZS.7040.243.2019.PK z 13.12.2019r., PGW Wody Polskie Dyrektora RZGW w Warszawie postanowienie znak: WA.RZŚ.436.1.2155.2019.ZZ01.MZ z 31.12.2019r. i Prezydenta Miasta Ciechanów postanowienie WGOŚ-ZM.6220.13.2019 z dnia 16.12.2019r. można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14.

Z uwagi na liczbę Stron (ponad 20) obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o etapie prowadzonego postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

-zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl) dnia 6.02.2020r.,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów,

- przekazanie Sołtysowi wsi: Gąski i Rutki Marszewice z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2020 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Filipowicz
Ilość wyświetleń: 104
06 lutego 2020 13:12 (Dorota Filipowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::