Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 listopada 2019 r.

LI.6733.49.2019.BP


Obwieszczenie
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 7 listopada 2019 r.


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945, z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Eugeniusza Olszewskiego Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla budowy oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gąskach gmina Ciechanów.


Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z 2019r poz. 60,730,1133) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15, w terminie 7 dni od daty opublikowania obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Gąski z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2019 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 275
07 listopada 2019 14:38 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::