Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 maja 2019 r.

LI.6733.9.2019.BP


Obwieszczenie
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 8 maja 2019 r.


      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Adama Kulenko pełnomocnika Energa Operator S.A. Oddział w Płocku postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy dwóch linii kablowych SN-15 KV obrębie Mieszki Różki i Bielin na działkach nr 21, 22, 23, 24, 25, 67, 40, 41, 43, 60, 61, 62, 63/2 i 64/1 obręb Bielin oraz działkach nr 1 i 178/24 obręb Mieszki Różki. gm. Ciechanów.


Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 209 z 2019r. poz.60) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysom sołectw Mieszki Różki, Sokołówek i Nużewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2019 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 51
08 maja 2019 13:21 Przemysław Bugdal - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 13:20 Przemysław Bugdal - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::