Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

RG.6733.29.2017.HP2.13

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 26/2017 o ustaleniu lokalizacji inwes-tycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym to jest budowy linii kablowej SN 15 kV, na działkach o nr ew.:

- 90 w obrębie Szczurzyn i 427 w obrębie Niechodzin-Bielin gmina miejska Ciechanów,

- 6 w obrębie Niechodzin, 47 w obrębie Pęchcin, 216 w obrębie Ujazdówek , 95 i 3318/1 w obrębie Ujazdowo

  gmina Ciechanów.

 

                Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 900 do 1500 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

 

                Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia.

 

                Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                Zawiadomienie stron o wydanej decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów i Urzędu Miasta Ciechanów, przekazano właścicielom nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja oraz Sołtysom sołectw: Niechodzin, Pęchcin, Ujazdowo i Ujazdówek z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2017 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 218
19 grudnia 2017 12:40 Małgorzata Sochacka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::