Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

 

RG.6220.8.2016.HP2.107

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 paździe-rnika 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i poz. 2171) po otrzymaniu uzupełnienia raportu, informuję o ponownym rozpoczęciu proce-dury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. rozbudowa budynku chlewni z obecnej obsady 61,6 DJP do planowanej obsady 107,8 DJP na działce o nr ew. 321 w obrębie Rutki-Borki gmina Ciechanów.

Jednocześnie informuję, że:

1. Na wniosek właściciela gospodarstwa rolnego w Rutkach-Borkach 5, w dniu 15.03.2016 r. wszczęte zostało

   postępowanie administracyjne w sprawie wydania wyżej wymienionej decyzji, w ramach którego przeprowa-

   dzana jest ocena oddziaływania na środowisko.

2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Ciechanów.

3. Organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warsza-

   wie, a do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie.

4. Dane o: wniosku (3/2016), postanowieniu (4/2016) wydanym przez Wójta Gminy Ciechanów, raporcie

   oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (16/2016) zostały zamieszczone w publicznie dostępnym

   wykazie danych o środowisku prowadzonym przez Urząd Gminy Ciechanów.

5. Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. wnioskiem z wymaganymi załącz-

   nikami, postanowieniem znak RG.6220.8.2016.HP2.11 i stanowiskami organów opiniujących zgromadzonymi

   w trakcie trwania postępowania.

6. W/w dokumenty będą wyłożone do wglądu od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 09 stycznia 2018 r. włącznie w

   Urzędzie Gminy Ciechanów, pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1500.

7. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa,

   w terminie 21 dni, tj. określonym w pkt 6 niniejszego obwieszczenia.

8. Uwagi i wnioski: w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektro-

   nicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, można składać w sie-

   dzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów bądź pod adresem  

   urzad@gminaciechanow.pl

9. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych, w terminie podanym w pkt 6, uwag i wniosków jest

   Wójt Gminy Ciechanów.

10. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, określonego w pkt 6 niniejszego obwieszczenia,

   pozostawia się bez rozpatrzenia.

11. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie

   Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl), wywieszenie na tablicy ogło-

   szeń w Urzędzie, wywieszenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, przekazanie Sołtysowi sołectwa

   Rutki-Borki z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo

   przyjęty.

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 222
12 grudnia 2017 14:11 Małgorzata Sochacka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::