Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 grudnia 2017 r.

 

RG.6733.25.2017.HP2.17

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 07 grudnia 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 07.12.2017 r. zostało zawieszone, na wniosek Pana Krzysztofa Rochowicza Dyrektora Oddziału Ciechanów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pod nazwą „zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Łydyni od km 23+755 do km 28+900, m. i gm. Ciechanów, pow. ciechanowski” na działkach o nr ew.:

- 194, 209, 210, 211, 245, 246, 247, 248, 249, 250 i 251 w obrębie Niechodzin gmina Ciechanów,

- 1, 25, 27, 34, 37/1, 37/2, 49/1, 58, 59, 71, 75, 79, 91, 92, 93/1, 94/1, 96, 97, 98, 99, 104, 216/1 i 226/1 w obrębie

  Nużewo gmina Ciechanów,

- części 3, 28/7 i 28/23 w obrębie Szczurzyn gmina miejska Ciechanów.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów i Urzędu Miasta Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysom sołectw: Niechodzin i Nużewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 118
07 grudnia 2017 12:15 Małgorzata Sochacka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::