Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków MJWPU

Ogłoszenie współfinansowane przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze srodków budzetu województwa mazowieckiego MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Ciechanów dn.2011.12.08 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowych , położonych we wsi Kargoszyn , dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego oznaczonych numerami ewidencyjnymi : - 103/3 o powierzchni 2248 m²,cena...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 12.12.2011 r.

RG.6220.7.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 grudnia 2011 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 6 grudnia 2011 r.

RG.6733.13.2011 HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 grudnia 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 12/11 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.12.2011 HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 11/11 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.14.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 18.11.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.15.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.11.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Krzysztofa Petrykowskiego...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 24 listopada 2011 r. RG.6220.16.2011.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz....

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::