Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.15.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.11.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Krzysztofa Petrykowskiego...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 24 listopada 2011 r. RG.6220.16.2011.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 15 listopada 2011 r.

RG.6733.11.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15.11.2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 10/11 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2011.11.08 SK.0002.12.2011.KS Pan/Pani …............................................................................ Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję XII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 10 listopada 2011 r.

RG.6220.10.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 listopada 2011 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostę-pnianiu informacji o środowisku...

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości gruntowych

Ciechanów dn.2011.11.09 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości gruntowych : 1/ położoną w Nużewie ,dla której brak jest opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy, oznaczoną...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 4 listopada 2011 r.

RG.6733.10.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 04.11.2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.11.2011 r. wydana została decyzja Nr 9/11 Wójta Gminy Ciechanów...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 3 listopada 2011 r.

RG.6733.13.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.10.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Kierownika Powiatowego Zarządu...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2011.10.21 Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów SK.0002.11.2011.KB Radni Gminy/Wszyscy Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję XI nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 października...

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 25 października 2011 r.

RG.6733.9.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25.10.2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.10.2011 r. wydana została decyzja Nr 8/11 Wójta Gminy Ciechanów...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::