Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2011.12.20 Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów SK.0002.13.2011 Pan/Pani Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 29 grudnia 2011 roku /tj. czwartek/ w lokalu...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 21.12.2011 r. RG. 271.8.2011.WG OFERENT 1. Usługi Ogrodnicze Krzysztof Kępczyński Gąski ul. Partyzantów 39 06-400 Ciechanów 2. ZUH KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów ZAWADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków MJWPU

Ogłoszenie współfinansowane przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze srodków budzetu województwa mazowieckiego MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Ciechanów dn.2011.12.08 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowych , położonych we wsi Kargoszyn , dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego oznaczonych numerami ewidencyjnymi : - 103/3 o powierzchni 2248 m²,cena...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 12.12.2011 r.

RG.6220.7.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 grudnia 2011 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 6 grudnia 2011 r.

RG.6733.13.2011 HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 grudnia 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 12/11 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.12.2011 HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 11/11 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.14.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 18.11.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::