Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące oszacowania wartości zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Ciechanów”.

                                                                                               Ciechanów dnia 14.08.2018r.

 

GOPS.070.79.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Ciechanów”

 

1.      Zamawiający.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, NIP: 566 104 38 65, REGON: 130082804, realizujący program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”  na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024).

2.      Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla uczniów:

a)      Szkoły Podstawowej  w Gumowie

b)      Szkoły Podstawowej w Chotumiu

c)      Szkoły Podstawowej w Goryszach.

Zamówienie obejmuje dożywianie dzieci we wskazanych placówkach oświatowych przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w roku szkolnym 2018/2019 z wyłączeniem wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki szkolnej.

3.      Posiłki: jedno gorące danie w formie:

a)      2 razy w tygodniu zupa z pieczywem

b)      3 razy w tygodniu drugie danie.

Gramatura posiłków:

- zupa – 0,5 litra + pieczywo

- ziemniaki, kasza, ryż, makaron – 200g

- mięso lub ryba (filet) – 120 g

- surówki, jarzyny – 100 g

- kompot – 200 ml

 4.  Wymagania przedmiotowe w stosunku do posiłków:

            Posiłki dla dzieci muszą spełniać wymagania żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. i art. 52 c ust.6 ustawy z dnia25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2015 poz. 594 i 1893 oraz z 2016r. poz.65).

  Posiłki powinny być przygotowane ze świeżych , pełnowartościowych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, dowóz ciepłych obiadów do szkół w samochodzie spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną , transport obiadów w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki muszą być urozmaicone (nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia) oraz wysokiej jakości. Próbki żywności codziennie będą pobierane w punkcie przygotowywania posiłków i przekazywane w celu przebadania do Sanepidu O/ Ciechanów. Naczynia, w których będą dowożone posiłki , będą odpowiednio zabezpieczane, myte, wyparzane , zgodnie z obowiązującymi procedurami, w miejscu przygotowywania posiłków.

Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów szkół z wyprzedzeniem 2 – dniowym. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Minimalne wartości kaloryczne – posiłek min. 900  kcal. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

5. Godziny dostaw posiłków:

a) Szkoła Podstawowa  w Gumowie – godz. 10.00

b) Szkoła Podstawowa w Chotumiu – godz. 11.00

c) Szkoła Podstawowa w Goryszach – godz. 11.30

6. Szacunkowa liczba dożywianych dzieci we wszystkich szkołach będzie wynosić   75    uczniów.

Zamawiający zastrzega, że podana liczba uczniów korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymywania posiłków.  Liczba dzieci może być weryfikowana z 1 – dniowym wyprzedzeniem.

7. Sprawy organizacyjne  związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków i wszystkie związane z tym szczegóły należy uzgodnić bezpośrednio z dyrektorami szkół. Wykonawca powinien stworzyć  możliwość odpłatnego zakupu posiłków dla pozostałych uczniów w danej szkole.

8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

a) posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie,

b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę oraz osób de faworyzowanych czy niepełnosprawnych, ( wykonawca powinien podać informacje o formach zatrudnienia w oświadczeniu- zał. Nr. 2).

9. Termin realizacji umowy:  od  września 2018 r. do czerwca 2019 r. z wyłączeniem okresu wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki ustalonych przez poszczególne placówki oświatowe.

10. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu usługi w trakcie trwania umowy.

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, czytelnie, bez skreśleń i poprawek, umieścić w kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

 pn. „ Dożywanie uczniów w szkołach na terenie Gminy Wiejskiej  Ciechanów w roku szkolnym 2018/2019 ”.

12. Miejsce i termin złożenia ofert: Oferta ( załącznik nr. 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr. 2) , a także przykładowym 10 – dniowym  jadłospisem  należy złożyć do dnia 24.08.2018r.  , do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów , ul. Fabryczna 8, pok. nr.8 lub 4,5.

Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert  i rozstrzygnięcie procedury o udzielenie zamówienia nastąpi  na sesji niejawnej komisji rozpatrującej oferty  do dnia 27.08.2018 r. do godz. 16.00.  Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi nie tylko  atrakcyjną ofertę cenową , urozmaicony jadłospis, ale również  zatrudnia pracowników na podstawie umowy uregulowanej przepisami kodeksu pracy. O wyniku postępowania o zamówienie  Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej  GOPS oraz  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów .

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2018 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 536
14 sierpnia 2018 14:29 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe__dozywianie2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 14:29 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::