Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja GOPS dot. realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ciechanów dnia 29.12.2014r. Informacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie uprzejmie informuje , że w grudniu br. rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Jest to nowy program, który będzie polegać...

Informacja GOPS dot. realizacji programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHANOWIE realizuje wieloletni program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Pomoc w ramach rządowego programu przyznawana jest w oparciu o przyjęte w ustawie kryteria dochodowe (456 zł. na 1 osobę w rodzinie i 542 zł. dla osoby samotnie gospodarującej) – do 150 % kryterium dochodowego określonego...

I N F O R M A C J A o rozstrzygnięciu postępowania na realizację zadania „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Wiejskiej Ciechanów”

Ciechanów dnia 30.12.2014r. I N F O R M A C J A dla oferentów o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zadania „ Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 02.12.2014r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 9 grudnia 2014 roku tj. wtorek o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. Porządek...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::