Prawo miejscowe

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”

Uchwała Nr VI/43/19
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Ciechanów Nr XXVI/159/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Ciechanów”. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr. 277, poz. 10396).

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2019 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 494
02 kwietnia 2019 15:11 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalavi431920190328.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 15:11 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::