Prawo miejscowe

Uchwała Nr XXXIII/195/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXXIII/195/18
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Ciechanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428), uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze gminy żłobki lub kluby dziecięce, posiadające wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta mogą otrzymać dotację celową z budżetu gminy.

2. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielonej przez gminę dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy w kwocie 150 zł. na każde dziecko objęte opieką:

a) z terenu gminy,

b) z poza terenu gminy.

3. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu działalności w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem.

4. Wójt zawiera porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku lub klubie dziecięcym z właściwym organem gminy, z której dzieci zostały objęte opieką.

§ 2. 

1. Dotację celową na każde dziecko objęte opieką przyznaje się na wniosek zawierający:

1) nazwę, adres, NIP, Regon podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) nazwę i adres, pod którym prowadzona jest opieka nad dziećmi;

3) numer i datę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Ciechanów;

4) numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego;

5) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką;

6) dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach związanych z udzielaniem dotacji, tj. imię, nazwisko, numer telefony, adres e-mail;

7) podpis osoby/osób upoważnionych/, podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 

1. Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana będzie w miesięcznych transzach, płatnych do końca miesiąca, na który przysługuje dotacja na wskazany numer rachunku bankowego z tym, że transza dotacji na grudzień będzie wypłacana do 20 grudnia.

2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa wójtowi do 15 dnia miesiąca informację o liczbie dzieci objętych opieką w danym miesiącu, z podziałem na: z terenu gminy, z poza terenu gminy.

3. Przyznanie dotacji nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

4. Wysokość dotacji miesięcznej stanowi iloczyn liczby dzieci objętych opieką i stawki dotacji.

5. Do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym była udzielona dotacja, podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do złożenia wójtowi rocznego rozliczenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

6. Wniosek o dotację oraz roczne rozliczenie, zgodnie z wzorami załączników nr 1 i 2 podmiot dotowany może składać w systemie teleinformatycznym.

§ 4. 

1. Dotację celową należy wykorzystać w danym roku budżetowym.

2. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmiot, któremu udzielono dotacji, przed końcem roku budżetowego, rozliczenie, o którym mowa w § 3 ust. 5, podmiot otrzymujący dotację składa w terminie 15 dni po zaprzestaniu działalności, a kwota niewykorzystana lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi w terminie do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu zaprzestania działalności.

§ 5. 

Nadzór i kontrolę nad żłobkiem lub klubem dziecięcym w zakresie zadań określonych w art. 54 i art. 62a ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawuje wójt.

§ 6. 

Wniosek o przyznanie dotacji na następny rok budżetowy należy składać w terminie do końca września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 912
25 stycznia 2018 12:49 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika [uchwalaxxxiii1951820180124.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 12:48 Przemysław Bugdal - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::