Rok 2018

Uchwała Nr XXXIII/198/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XXXIII/198/18
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 i 2232) oraz art. 38 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Ciechanów dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne, dla których gmina Ciechanów jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§ 2. 

1. Dotację udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego, złożony w Urzędzie Gminy Ciechanów w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę i adres wnioskodawcy/ osoby prowadzącej;

2) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (aktualne zaświadczenie);

3) numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego;

4) planowaną liczbę uczniów/wychowanków, w tym niepełnosprawnych, z podziałem na typ i rodzaj szkoły, oddział przedszkolny, przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego;

5) planowaną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4. Wniosek o dotację powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

5. Organ prowadzący dotowane podmioty oświatowe jest zobowiązany do złożenia wójtowi pisemnej korekty informacji o zmianie danych zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

§ 3. 

1. Jednostki, które otrzymują dotacje są zobowiązane do sporządzenia i przekazania do 10 dnia każdego miesiąca informacji o liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na formularzach, których wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Miesięczna kwota dotacji jest obliczana na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 i przekazywana na wskazany rachunek bankowy.

§ 4. 

1. Organ prowadzący dotowany podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania do dnia 15 stycznia następującego po roku budżetowym rozliczenia otrzymanych i wykorzystanych dotacji według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. Podmiot, który zakończył działalność, sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 15 dni po zakończeniu działalności.

3. Dotacje udzielane z budżetu gminy w części lub całości pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

4. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu gminy, podmiot dotowany zobowiązany jest zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu gminy Ciechanów, w kwocie zł, słownie zł. dotyczy (nazwa dotowanej placówki)” oraz pieczęć i podpis osoby prowadzącej.

§ 5. 

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji, w tym faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę.

2. Kontrola obejmuje:

1) bieżące sprawdzenie zgodności danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów, a w rozliczeniu dotacji sprawdzenie dokumentacji przebiegu nauczania, liczby dowodów wpłat czesnego i umów o nauczanie uczniów;

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – na podstawie dokumentacji finansowo księgowej.

3. Kontroli w dotowanych podmiotach dokonują upoważnieni przez wójta pracownicy Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli organ dotujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie – nie później niż na trzy dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

§ 6. 

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób uczestniczących w kontroli;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) określenie podmiotu kontrolowanego, przedmiotowego zakresu kontroli, okresu objętego kontrolą;

4) opis dokonanych ustaleń faktycznych;

5) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków.

3. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu – protokół podpisują osoby kontrolujące czyniąc adnotacje o odmowie podpisu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

4. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

5. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić wójtowi w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, bądź od dnia odmowy podpisania protokołu pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 7. 

Traci moc:

1) Uchwała Nr XX/103/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 10188);

2) Uchwała Nr XXIII/128/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 1175)

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1230
25 stycznia 2018 12:55 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxxxiii1981820180124.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 12:54 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::