Rok 2018

Uchwała Nr XXXIII/197/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2018

Uchwała Nr XXXIII/197/18
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 24 stycznia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dochody w łącznej kwocie 31.102.323,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie: 30.887.183,00 zł, dochody majątkowe w kwocie: 215.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 

Wydatki w łącznej kwocie 45.062.323,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 24.267.082,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 20.795.241,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.960.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 13.960.000,00 zł;

2. Przychody budżetu w wysokości 1.295.000,00 zł, (kredyt 1.295.000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.295.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.295.000,00 zł);

3. Przychody budżetu w wysokości 15.255.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.295.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.295.000,00 zł;

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.960.000,00 zł.

§ 5. 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 96.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 84.000,00 zł.

§ 6. 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. 

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11. 

1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 514.543,18 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 514.543,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12. 

Upoważnia się wójta do:

1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.

§ 13. 

Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi.

§ 14. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1580
25 stycznia 2018 12:51 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxxxiii1971820180124.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 12:51 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::