Rok 2014

Uchwała Nr XXXVI/244/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanów - UNIEWAŻNIONA

uchwała Nr XXXVI/244/14 - UNIEWAŻNIONA
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379), art. 403 ust. 2 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.[1]) ﴿  uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanów, określone w załączniku do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47 i 457.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2014 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1331
16 września 2014 10:57 (Przemysław Bugdal) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:57 (Przemysław Bugdal) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:57 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwala222632014krio.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::