Rok 2014

Uchwała Nr XXXII/218/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2014

Uchwała Nr XXXII/218/14
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 stycznia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dochody w łącznej kwocie19.682.229,00 zł,w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 18.231.301,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 1.450.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 

Wydatki w łącznej kwocie20.526.229,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 15.177.351,64 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.348.877,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie844.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów;

2. Przychody budżetu w wysokości1.295.000,00 zł, (kredyt 1.295.000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości1.295.000,00, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.295.000,00 zł);

3. Przychody budżetu w wysokości2.139.000,00 zł, rozchody w wysokości1.295.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie1.000.000,00zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie1.295.000,00zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie844.000,00zł.

§ 5. 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości76.400,00zł.             

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości43.600,00zł .

§ 6. 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. 

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11. 

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w limitach określonych w § 4,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, niepowodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2014 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1489
31 stycznia 2014 12:14 (Przemysław Bugdal) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2014 12:14 (Przemysław Bugdal) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2014 12:14 (Przemysław Bugdal) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::