Rok 2014

Uchwała Nr XXXI/215/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016

Uchwała Nr XXXI/215/14
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135, 154 i 866) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów


Eugeniusz Olszewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2014 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1454
16 stycznia 2014 15:24 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zalacznikxxxi2151420140115.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2014 15:24 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxxxi2151420140115.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2014 15:23 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::