Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

Uchwała Nr IX/51/15
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

 Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Ciechanów:

1)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m² powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m² powierzchni,

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m² powierzchni;

2)  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e)  od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3)  od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3. 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1853
27 listopada 2015 10:38 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaix511520151120.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2015 10:38 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::