Rok 2003

PROTOKÓŁ Nr X/2003

PROTOKÓŁ Nr X/2003

z Sesji Rady Gminy w dniu 12 grudnia 2003 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Leszka Zmudczyńskego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło – 15 radnych na stan 15 radnych
-31 sołtysów na stan 35 sołtysów
Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:
1.Marek Kiwit – Wójt Gminy
2.Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy
3.Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy
4.Honorata Nowakowska – Kierownik GZEASz
5.Jerzy Ryziński – Kierownik Ref. GZ.R.BiGK.
6.Krystyna Nawrocka – Kierownik GBP
7.Adam Olszewski – Radca Prawny

Przebieg obrad:
Pan Leszek Zmudczyński – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował porządek obrad, który został przyjęty w następującym brzmieniu ;


1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Przyjęcie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta.
5.Interpelacje i zapytania Radnych.
6.Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9.Ustalenie ceny żyta przyjmowanej do podstawy obliczania podatku rolnego na rok 2004.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Kargoszyn.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki budowlanej we wsi Mieszki Wielkie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Chruszczewo, Gąski, Kargoszyn.
15.Odpowiedzi na pytania i wnioski.
16.Wolne głosy i komunikaty.
17.Zamknięcie obrad.

Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.
Pan Kaliszewski zgłosił wniosek o uzupełnienie pkt. 7 protokołu (Interpelacje i zapytania Radnych), twierdząc, że nie wszystkie jego wypowiedzi zostały ujęte w protokole.
Pan Przewodniczący Rady Gminy zapytał się czy jeszcze ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżeń nikt nie zgłosił.
Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół (z uwzględnieniem wniosku Pana Kaliszewskiego) z poprzedniej Sesji.

Ad.4
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:
7.11.3r. - wyjazd do Warszawy i udział w seminarium pn. Zasady finansowania oświaty. Wykłady i sesję konsultacjyjną prowadziła dr Czesława Kunkiewicz-Walgóra.
18.11.3r. - wyjazd do Warszawy spotkanie z Ambasadorem USA, podpisanie porozumienia: Wdrażanie Modelu Partnerstwa Lokalnego, między Marszałkiem Adamem Struzikiem a Wójtami województwa mazowieckiego.
04.12.03 r. -wyjazd do Warszawy, spotkanie samorządowców z Ministrem Hausnerem.
5-6.12.03 r. - spotkanie w Sejmie, udział w Forum samorządowym.
Pan Wójt poinformował, że był na spotkaniu w Poświętnem na którym omawiano budowę lotniska w Modlinie. Odbyło się także spotkanie z Prezesem CEDROBu, który zwrócił się z prośbą o wskazanie działki pod inwestycję (budowa mieszalni pasz).
Pan Wójt omówił bieżące sprawy gminy, poinformował, że centralne ogrzewanie w Gimnazjum w Gumowie już funkcjonuje a zakończenie budowy sali gimnastycznej zaplanowane jest we wrześniu 2004 roku.
Rada Gminy jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

Ad.5
Interpelacje i zapytania Radnych:
Zenon Majkowski zapytał się czy w 2004 roku będą dopłaty na dowóz dzieci do szkół miejskich oraz zapytał się kiedy rozpocznie się budowa wodociągu w Ropelach.
Eugeniusz Olszewski w imieniu mieszkańców Kownat Żędowych podziękował za nprzystanek, jednocześnie prosi o przedłużenie trasy linii autobusowej nr 13, naprawę drodi oraz uzupełnienie oświetlenia.

Ad.6
Wypowiedzi i zapytania Sołtysów:
Wiesław Żebrowski zapytał się czy osoby, którym zostały przydzielone mieszkania socjalne w Gędzicach są mieszkańcami Gminy Ciechanów, skrytykował brak wykonania potrzebnego remontu drogi do Grędzic, kosztowny remont i przydział mieszkań komunalnych w Grędzicach, nie wykorzystanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Urzędzie. Zwrócił się z prośbą o oczyszczenie stawu wiejskiego. Pan Żebrowski powiedział, że od czasu kiedy wprowadziły się rodziny do mieszkań komunalnych w Grędzicach są kradzieże. Zapytał się dlaczego pieniądze z budżetu gminy zostały przekazane dla dziecka z gminy Glinojeck.
Wernicki Leon zaproponował, aby pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych zostali skierowani do pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków.
Mańkowski Eugeniusz zwrócił się z prośbą o naprawę drogi i mostu w Wólce Rydzewskiej.

Ad.7
Pani Bożena Grzegorzewska omówiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
Pan Kaliszewski zapytał się czy w projekcie, który był przedstawiony na Komisjach Rady Gminy zostały wprowadzone zmiany.
Pani Grzegorzewska powiedziała, że po konsultacji z Panem Karwoskim z RIO została wprowadzona zmiana w § 2 pkt 2. Po zmianie pkt 2 brzmi:„Zwalnia się budowle i budynki związane ze zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę, stanowiące mienie gminne.”

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.8
Pani Grzegorzewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Powiedziała, że projekt uchwały był przedstawiony na komisjach Rady Gminy, poinformowała o wprowadzonej zmianie w § 1 pkt. 2.
Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.9
Pani Maria Nadratowska poinformowała, że w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku – cena żyta wyniosła 34,57 zł za 1 q.
Rada Gminy ustaliła aby podaną przez GUS cenę żyta przyjąć jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2004 rok.
Rada Gminy ustaliła stawkę podatku leśnego – 23,694 za 1 ha fizyczny lasu (podstawą do naliczenia podatku była cena drewna, podana przez GUS, wyniosła 107, 70 zł za 1 m³).

Ad.10
Pani Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Pan Waldemar Kaliszewski – Przewodniczący Komisji Budżetowej odczytał opinię Komisja proponuje, aby Rada Gminy przyjęła projekt zmian budżetu gminy na 2003 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zgodnie z propozycją Wójta.
Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na
2003 rok (uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.11
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Kargoszyn. Powiedziała, że w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i nie zostały wprowadzone zmiany w tym projekcie.
Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Kargoszyn.
(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.12
Pani Sekretarz omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki budowlanej we wsi Mieszki Wielkie. Powiedziała, że w/w projekt był przedstawiony na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i nie zostały wprowadzone zmiany w tym projekcie.
Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę.
(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.13
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
Pani Sekretarz poinformowała, że projekt był przedstawiony na Komisjach Rady Gminy i na wniosek Pana Kaliszewskiego wprowadzono zmianę w §5 w następującym brzmieniu: „Zobowiązuje się Wójta do informowania Rady Gminy na najbliższej sesji o wszelkich zamierzeniach i działaniach w przedmiocie nabycia, zbycia, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości”.
Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.
(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.14
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Chruszczewo, Gąski, Kargoszyn. Poinformowała, że w/w projekt był przedstawiony na Komisjach Rady Gminy i nie wprowadzono żadnych zmian.
Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Chruszczewo, Gąski, Kargoszyn.
(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.15
Odpowiedzi na pytania i wnioski:
Pan Wójt powiedział, że pomoc finansowa na leczenie chorego na białaczkę Bartosza Boniewskiego nie pochodziła z budżetu gminy a z diet Radnych i Sołtysów, którzy sami postanowili przekazać je na leczenie. Do wsparcia przyłączyli się także pracownicy Urzędu Gminy. Ponadto Pan Wójt poinformował, że co miesiąc dokonuje wpłat na komitet rodzicielski do szkół gminnych ze swoich prywatnych pieniędzy.
Osobom, którym zostały przydzielone mieszkania komunalne były w trudnej sytuacji finansowej, często bez środków do życia.
W sprawie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych koszt pracownika ponosi Powiatowy Urząd Pracy.
W sprawie dowozu dzieci do szkół miejskich – koszty nie będą w pełni pokrywane.
Budowa wodociągu w Ropelach jest zaplanowana na 2004 rok.
W sprawie drogi relacji Rydzewo – Wólka Rydzewska stan prawny na dzień dzisiejszy nie jest uregulowany.
W sprawie skanalizowania Kargoszyna – w/w inwestycja rozpocznie się po zakończeniu prac związanych z budową budynku gimnazjum i sali gimnastycznej w Gumowie.
W sprawie przedłużenia trasy linii autobusowej nr 13 i nr 1, problem stanowi brak pętli autobusowych, prawdopodobnie linia nr 13 będzie przedłużona do Kownat Wojnowych (rozmowa z Wójtem gminy Ojrzeń) a linia autobusu nr 1 będzie przedłużona do Lekowa (rozmowa z Wójtem gminy Regimin).

Ad.16
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Radnych i Sołtysów o poinformowanie mieszkańców o możliwości uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych dotyczących aktywnego poszukiwania pracy (metody i techniki poszukiwania pracy, sporządzenie dokumentów tj. CV, list motywacyjny, referencje), zajęcia są zorganizowane przez Urząd Gminy w Ciechanowie i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie. Powiedział, że zajęcia są bezpłatne, mogą z nich korzystać osoby dorosłe i młodzież. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w sekretariacie Urzędu Gminy.

Ad.17
Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie.


Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Sochacka Leszek Zmudczyński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2059
22 kwietnia 2011 10:58 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::