Rok 2003

PROTOKÓŁ Nr IX/2003

PROTOKÓŁ Nr IX/2003

z Sesji Rady Gminy w dniu 21 października 2003 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Leszka Zmudczyńskego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło – 15 radnych na stan 15 radnych
29 sołtysów na stan 35 sołtysów
Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:
1.Marek Kiwit – Wójt Gminy
2.Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy
3.Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy
4.Honorata Nowakowska – Kierownik GZEASz
5.Krystyna Nawrocka – Kierownik GBP
6.Adam Olszewski – Radca Prawny
7.Paweł Osik Funkcjonariusz - KPP w Ciechanowie
8.Zofia Tyszkiewicz – Projektant
9.Józefa Marciniak - Projektant

Przebieg obrad:
Pan Leszek Zmudczyński – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował porządek obrad, który został przyjęty w następującym brzmieniu;

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Przyjęcie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanów.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wybory ławników do Sądu Rejonowego w Ciechanowie.
7.Interpelacje i zapytania Radnych.
8.Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.
9.Informacja Wójta o analizie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
10.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych radnych.
11.Zapoznanie się z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli kompleksowej przeprowadzonej od 10 lutego 2003 roku do 23 maja 2003 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Ciechanów do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanów.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków przyjmowania uczniów z terenu Gminy Ciechanów do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
16.Odpowiedzi na pytania i wnioski.
17.Wolne głosy i komunikaty.
18.Zamknięcie obrad.

Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad.4
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:
22.08.03r. - odbyło się spotkanie z Panem Wardzińskim - Prezydentem Miasta Ciechanów, omawiane były sprawy odnośnie wspólnych inwestycji, przyłączenia do kanalizacji miejskiej miejscowości gminnych sąsiadujących z miastem Ciechanów oraz koszty za dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
25.08.03r. - spotkanie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, złożenie wniosków o refinansowanie modernizacji drogi Rydzewo – Wólka Rydzewska oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn
28.08.03r. - został dokonany odbiór końcowy i przyjęcie inwestycji do użytku budynku dydaktycznego Gimnazjum w Gumowie.
26.09.03r.- wniosek o refinansowanie budowy kanalizacji w Kargoszynie został zakwalifikowany do dalszego rozpatrywania, a 8.10.03r. został pozytywnie zaopiniowany I etap weryfikacji-wizytacją terenową, przeprowadzoną przez pracownika ARiMR.
12.10.03r. - spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, złożenie do FOGRu protokołu z zakończenia modernizacji drogi Niestum – Trzcianka.
Ponadto Pan Wójt poinformował, że pod koniec września został złożony wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie na zakup mebli do Gimnazjum w Gumowie.
Pan Wójt omówił bieżące sprawy gminy, powiedział, że zostały zakończone prace związane z budową sieci wodociągowych wraz z przyłączami w miejscowościach: Rutki Marszewice, Rzeczki, Chotum, Gołoty, zakończony został także remont budynku w Chruszczewie i Grędzicach.
Rada Gminy jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

Ad.5
Pani Józefa Marciniak – Projektant przedstawiła zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechanów w opracowaniu zawartym w Uchwale i rysunkach planu, które stanowią załączniki. Omówiła zmiany w poszczególnych miejscowościach.
Przedmiotem zmiany planu są ustalenia dotyczące:
przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
granice zmiany planu,
tereny przeznaczone dla realizacji lokalnych celów publicznych,
warunki i zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów,
linie rozgraniczające projektowane drogi publiczne,
zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.
Opracowanie przedstawione przez Panią Marciniak zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radnych Gminy.
Następnie Radni Gminy przystąpili do ustalenia stawki procentowej tzw. renty planistycznej. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował 20% stawkę.
W głosowaniu jawnym Radni Gminy 14 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęli stawkę 20%.
(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.6
Pani Sekretarz omówiła projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ciechanowie. Powiedziała, że Radni powołali Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w celu dokonania określonych czynności sprawdzających, czy każdy z kandydatów spełnia wymagane warunki.
Pan Jerzy Sękowski – Przewodniczący Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników odczytał protokół z posiedzenia Zespołu, które odbyło się 07 października 2003 roku, powiedział, a następnie odczytał opinię o poszczególnych kandydatach (protokół w załączeniu).
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił o powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w celu wyboru ławników.
Radni zgłosili do Komisji:
1.Waldemar Kaliszewski
2.Leszek Roman
3.Waldemar Frączkowski
Rada Gminy jednomyślnie powołała Komisję Skrutacyjną w w/w składzie osobowym.
Komisja przeprowadziła wybory ławników do Sądu Rejonowego w Ciechanowie (protokół i karty do głosowania w załączeniu do protokołu obrad).
Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ciechanowie (uchwała w załączeniu).

Ad.7
Wnioski i zapytania Radnych:
Kaliszewski Waldemar - wnioskuje o:
zwrócenie się do Zakładu Komunikacji Miejskiej o przedłużenie kursowania autobusów linii Nr 1,
wykonanie wyjazdów z dróg wewnętrznych na drogę wojewódzką, a także utwardzenie nawierzchni dróg,
ograniczenie prędkości do 60 km/h i ustawienie oznakowania na odcinku miejscowości Chruszczewo,
wybudowanie wydzielonego pasa drogi dla umożliwienia poruszania się po nim pieszym i rowerzystom
Sękowski Jerzy zapytał się kiedy zostaną powycinane krzewy rosnące w
przydrożnych drogach.
Roman Leszek zwrócił się z prośbą o naprawę drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowej w Grędzicach, poinformował, że nawierzchnia jest bardzo zniszczona, a
na zakręcie drogi przy wjeździe do Grędzic z powodu wyrw jazda pojazdami jest
niebezpieczna.

Ad.8
Wypowiedzi i zapytania Sołtysów:
Urbanowski Leszek – zapytał się czy Pan Brodowski otrzymał pozwolenie na połów ryb ze stawu wiejskiego w Woli Pawłowskiej i w Modle.
Rutkowski Tomasz – zapytał się czy istnieje możliwość przedłużenia linii autobusu Nr 5 z Sokołówka do Bab w godzinach popołudniowych oraz zwrócił się z prośbą o wytyczenie drogi w Mieszkach Wielkich.
Osiecki Leszek – zapytał się czy będą dołożone lampy oświetleniowe w Gąskach.
Bartczak Grzegorz – zapytał się czy można ustawić znak ograniczający prędkość w Pęchcinie.
Nawrocki Henryk - zapytał się czy będą dołożone lampy oświetleniowe w Sokołówku.
Grabowski Henryk – zapytał się czy istnieje możliwość przedłużenia linii autobusu nr 2, zapytał się kiedy będą zakończenie prace związane z naprawą drogi w Ropelach.
Wernicki Leon – powiedział, że droga w Goryszach wymaga naprawy.
Kowalski Ryszard – zapytał się czy mieszkańcy mogą we własnym zakresie wyciąć krzewy rosnące w przydrożnych rowach i czy na 2004 rok są zaplanowane prace związane z wycinką krzewów.
Zarębski Stanisław – powiedział, że droga w Rutkach Borkach wymaga remontu, zapytał się kiedy rozpocznie się budowa wodociągu w miejscowości Rutki Borki.
Żyznowska Ewa – poinformowała, że droga w Gumowie wymaga remontu, zapytała się czy w Gumowie będą dołożone lampy oświetleniowe.
Mańkowski Eugeniusz – zapytał się kiedy będzie dokończona nawierzchnia asfaltowa na drodze w Wólce Rydzewskiej.

Ad.9
Pan Wójt przedstawił informację o analizie oświadczeń majątkowych
pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
powiedział, że wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie oraz
są wypełnione poprawnie.
(informacja o analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w załączeniu do protokołu).

Ad.10
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o analizie oświadczeń
majątkowych radnych gminy Ciechanów za 2002 rok, poinformował, że
oświadczenia majątkowe zostały złożone przez wszystkich radnych w ustawowym
terminie do 31 kwietnia 2003 roku oraz są wypełnione poprawnie.
(informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych w załączeniu do
protokołu).

Ad.11
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść wystąpienia pokontrolnego
Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli kompleksowej przeprowadzonej od 10
lutego 2003 r. do 23 maja 2003 r.
(wystąpienie pokontrolne w załączeniu do protokołu).

Ad.12
Pani Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie
zmian budżetu gminy na 2003 rok.
Pan Waldemar Kaliszewski Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i
Finansów odczytał opinię: Komisja proponuje, aby Rada Gminy przyjęła projekt
zmian budżetu gminy na 2003 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków
zgodnie z propozycją Wójta.
Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na
2003 rok (uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.13
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie procedury uchwalenia
budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Pan Waldemar Kaliszewski odczytał opinię: Komisja nie wnosi żadnych uwag i proponuje Radzie Gminy przyjęcie w/w projektu bez wprowadzania zmian do realizacji.
W głosowaniu jawnym Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę (uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.14
Pani Sekretarz omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Ciechanów do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanów, poinformowała, że w roku szkolnym 2003/2004 odpłatność za 1 dziecko wynosi 200,00 zł miesięcznie.
Pan Waldemar Kaliszewski Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i
Finansów odczytał opinię: Komisja nie wnosi uwag i proponuje Radzie Gminy
przyjęcie w/w projektu.
W głosowaniu jawnym Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcie przez Gminę Miejską Ciechanów do rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów (uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.15
Pani Sekretarz omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków przyjmowania uczniów z terenu Gminy Ciechanów do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, poinformowała, że odpłatność za korzystanie przez uczniów z krytej pływalni w roku szkolnym 2003/2004 ustala się w wysokości kosztów realizacji zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni.
Pan Waldemar Kaliszewski Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów odczytał opinię: Komisja nie wnosi uwag i proponuje Radzie Gminy przyjęcie w/w projektu.
W głosowaniu jawnym Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę (uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.16
Odpowiedzi na pytania i wnioski:
- Na wycięcie krzewów z rowów musi być zgoda Powiatowego Zarządu Dróg w przypadku, gdy rów znajduje się przy drodze powiatowej lub Urzędu Gminy, gdy rów znajduje się przy drodze gminnej. Urząd Gminy zatrudni pracowników w ramach robót publicznych, którzy odpowiedzialni będą za wycinkę krzewów z rowów położonych przy drogach gminnych.
-W sprawie połowu ryb Pan Antoni Brodowski otrzymał pozwolenie ze stawów w Gąskach, Goryszach, Woli Pawłowskiej, Modełce i Sokołówku, Sołtysi tych miejscowości zostaną powiadomieni przez Urząd Gminy o zezwoleniu dla Pana Brodowskiego.
- Pan Wójt powiedział, że zwróci się do Zakładu Komunikacji Miejskiej o przedłużenie linii kursowania autobusów na terenie gminy Ciechanów.
- W sprawie oświetlenia Pan Wójt powiedział, że będą uzupełniane lampy oświetleniowe w miejscowościach, w których brakuje w/w.
- Naprawa dróg gminnych nastąpi w okresie letnim 2004 roku.
- W sprawie ustawienia znaków drogowych na drogach gminnych zajęcie stanowiska w tej sprawie należy do zarządcy drogi. Przed przystąpieniem do ustawienia znaków drogowych, należy opracować projekt oznakowania w/w dróg, uzgodnić z Policją oraz przedstawić do zatwierdzenia.

Ad.17
Wolne głosy i komunikaty.
Pan Zmudczyński Leszek powiedział, że wnioski do budżetu gminy na 2004 rok mogą być składane przez radnych i sołtysów do 15 listopada.
Pan Przewodniczący poinformował obecnych o piśmie od Zarządcy Komisarycznego Państwowego Przedsiębiorstwa Nasiennego Centrala Nasienna w Szczecinku, które wpłynęło do Urzędu Gminy z prośbą o udostępnienie adresów i numerów kontaktowych do producentów drobiu, trzody chlewnej i bydła na terenie gminy Ciechanów, w celu nawiązania z nimi współpracy.

Ad.18
Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował obecnym za przybycie i zamknął obrady.


Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Sochacka Leszek Zmudczyński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1820
22 kwietnia 2011 10:57 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::