Rok 2004

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2004

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2004

 

 

z Sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Leszka Zmudczyńskego – Przewodniczącego Rady Gminy.

 

 

W Sesji uczestniczyło – 15 radnych na stan 15 radnych

-29 sołtysów na stan 35 sołtysów

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

 

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:

 1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

 2. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

 3. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

 4. Adam Olszewski – Radca prawny

 5. Jerzy Ryziński – Kierownik Kierownik Ref. GZ.R.BIGK

 6. Teresa Jakubiak – Kierownik GOPS

 7. Bożena Grzegorzewska – Inspektor do spraw podatków i opłat

 

Przebieg obrad :

Pan Leszek Zmudczyński – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował do wcześniej proponowanego porządku obrad jeden punkt, tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta.

 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

 6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2005.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2004r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy.

 13. Odpowiedzi na pytania i interpelacja.

 14. Wolne głosy i komunikaty.

 15. Zamknięcie obrad.

 

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

 

Ad.4

Pan Wójt omówił bieżące sprawy gminy. Poinformował o podpisaniu porozumienia z firmą WESTMOR CONSULTING z Włocławka dot. PRL, a także o zmianie trasy autobusów linii nr 1, nr 11, nr 13.

Pan Wójt poinformował, że z dniem 1 grudnia 2004 roku działka wraz z budynkiem w miejscowości Modła zostanie przekazana gminie przez Spółdzielnię Handlową.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 

Ad.5

 • Arkadiusz Antochów ponownie prosił o wycinkę krzewów w miejscowości Niestum,

 • Zygmunt Bukowski prosił o naprawę lub postawienie nowego przystanku w Nużewie, który został uszkodzony przez silny wiatr,

 • Zenon Majkowski zapytał czy w miejscowości Ropele jest zaplanowana budowa wodociągu, prosił również o wyrównanie drogi Kargoszyn- Gostków, a także o postawienie znaku drogowego dot. ograniczenia.

 

Ad.6

 • Tomasz Rutkowski poinformował, że autobus PKS jadący o godz. 9:45 nie zatrzymuje się na przystanku i nie zabiera dzieci dojeżdżających do szkół w miejscowości Mieszki Wielkie, prosił o wyjaśnienie w/w sprawy,

 • Eugeniusz Mańkowski prosił o meliorację w miejscowości Wólka Rydzewska,

 • Leon Wernicki zapytał czy projekt dotyczący wykorzystywania energii na terenie Gminy Ciechanów dotyczy tylko mieszkańców w/w gminy, czy też tych co będą sie budować w przyszłości na terenie Gminy.

Ad.7

Pani Bożena Grzegorzewska - insp. d/s podatków i opłat omówiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

W/w projekt był konsultowany przez Komisję Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów i Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy. Poinformowała, że przeliczono stawki przyjęte na 2004 rok wskaźnikiem inflacji 3,2% i w taki sposób otrzymaliśmy wskaźnik 94% górnej stawki. Stawki są zróżnicowane i w przypadku tzw. gruntów pozostałych jest to podwyżka o 41%, ale daje to 50% stawki górnej. W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przeliczono stawkę wskaźnikiem 84%, tak jak w roku ubiegłym, natomiast w przypadkach, gdzie przedmiot opodatkowania nie występuje naliczono stawki max. Poinformowała, że nie zmieniono zakresu zwolnień podatkowych w stosunku do roku ubiegłego.

Pan Waldemar Kaliszewski – Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów odczytał opinie pozytywne w/w komisji.

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.8

Pani Bożena Grzegorzewska - insp. d/s podatków i opłat omówiła projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Poinformowała, że Minister Finansów określa stawki minimalne i maksymalne dla poszczególnych kategorii pojazdów, a wskaźnik inflacji, tak jak przeliczono przy podatku od nieruchomości wynosi 3,2%. Dokonano pełnej analizy istniejących stawek, generalnie proponowane stawki są minimalnymi.

Pan Waldemar Kaliszewski – Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów odczytał opinie pozytywne Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.9

Pani Bożena Grzegorzewska - insp. d/s podatków i opłat omówiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2005. Poinformowała, że na rok 2004 została przyjęta cena 34,57zł, tj. max cena wzrosła o 9% i wynosi 37,67zł. Pan Wójt proponuje obniżenie jej do kwoty 36,30.

Pan Waldemar Kaliszewski – Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów odczytał opinie pozytywne Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.10

Pani Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2005.

Poinformowała, że ustala się stawkę podatku od posiadania psa w stosunku rocznym w wysokości 50,00zł, że zwalnia sie z opodatkowania jednego psa, służącego pilnowaniu gospodarstwa domowego.

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.11

Pani Ewa Jędrzejewska - Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok. Poinformowała, że wprowadza się zmiany budżetu po stronie dochodów: zwiększenia- 518.403,00zł i zmniejszenia- 31.019,00zł, natomiast po stronie wydatków zwiększenia wynoszą 587.684,00zł a zmniejszenia 100.300,00zł. Dochody budżetu gminy na dzień 29.11.2004r. zamykają się kwotą 8.354.910,00zł, natomiast wydatki kwotą 9.313.482,00zł.

Budżet gminy na 2004 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

 • subwencje- 2.028.421,00 zł

 • dotacje celowe- 944.201,00 zł

 • dochody bieżące- 6.109.282,00 zł

 • w tym:

 • wydatki inwestycyjne- 2.784.200,00 zł

 • wydatki bieżące- 6.041.898,00 zł.

  w tym:

  1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki – 72.000,00zł

  2. zadania zlecone i powierzone – 833.736,00zł

  3. rezerwy ogólne – 2.734,00zł

Pan Waldemar Kaliszewski - Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów odczytał opinię: Komisja proponuje, aby Rada Gminy przyjęła projekt zmian budżetu Gminy Ciechanów na 2004rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zgodnie z propozycją Wójta.

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2004rok.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.12

Pani Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy.

Poinformowała, że urządzenia wodociągowe wybudowane przez gminę znajdują się zgodnie z umową w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ZWiK złożył do Rady Gminy wniosek o zatwierdzenie taryfy wodnej, na którą składa się: opłata miesięczna stała na odbiorcę w wysokości 4zł.+ 7%VAT=4,28zł. oraz cena 1m³ wody dostarczonej w wysokości 1,70zł.+7%VAT=1,82zł. Za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 2,82zł.+7%VAT=3,02zł. Cena wody wzrosłaby przez te 2 lata o 2gr. Ale ZWik chce wprowadzić opłatę stałą, jest to zgodne z ustawą, opłata za ścieki ustalona 2 lata temu wynosiła 3zł. Proponowana stawka za odbiór ścieków jest taka sama jak dla miasta Ciechanowa.

Poinformowała również, że do tej uchwały należy wprowadzić wieloletni plan rozwoju.

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.13

Pan Wójt udzielił odpowiedzi:

 • odnośnie przystanku w miejscowości Nużewo poinformował, iż odbuduje bądź postawi nowy przystanek,

 • odnośnie wyrównania drogi Kargoszyn – Gostków poinformował, że z tej drogi korzysta wojsko, a w związku z tym nie możemy zabronić ustawowo dojazdu do poligonu. Poinformował, że sami rolnicy powinni również zadbać o drogi,

 • odnośnie melioracji Pan Wójt poinformował, że spółki wodne konserwują, a nie meliorują. Na dzień dzisiejszy sprawa melioracji jest sprawą rolnika, a nasza Gmina jest tylko w połowie zmeliorowana,

 • w sprawie autobusu poinformował, że zwróci się z prośba o wyjaśnienie w/w sprawy do dyrektora PKS,

 • projekt dostarczenia energii przewidziany jest na tą część Gminy, która będzie sie rozwijać.

 

Ad.14

 • Zygmunt Bukowski – zapytał czy są możliwości przyspieszania budowy płyt gnojowych.

 • Pan Wójt zwrócił sie z prośbą do radnych o zorganizowanie zebrania dla mieszkańców Gminy w związku z przedstawieniem dotychczasowej pracy.

Ad.16

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.

 

 

Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

 

Olga Mierzejewska Leszek Zmudczyński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1900
22 kwietnia 2011 11:09 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::