Rok 2004

PROTOKÓŁ Nr XV/2004

PROTOKÓŁ Nr XV/2004

z Sesji Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Leszka Zmudczyńskego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło – 14 radnych na stan 15 radnych 
                    -30 sołtysów na stan 35 sołtysów
Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli :
1.Marek Kiwit – Wójt Gminy
2.Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy
3.Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy
4.Teresa Jakubiak – Kierownik GOPS
5.Krystyna Nawrocka – Kierownik GBP
6.Paweł Osik – Funkcjonariusz KPP
7.Janusz Pietrzak -

Przebieg obrad :
    Pan Leszek Zmudczyński – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
    Przewodniczący Rady Gminy zaproponował porządek obrad, który został przyjęty w następującym brzmieniu ;

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Przyjęcie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta.
5.Interpelacje i zapytania Radnych.
6.Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu gospodarki odpadami.
11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji d/s rozwoju lokalnego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Chruszczewo, Gąski, Grędzice, Kargoszyn, Kownaty Żędowe, Kownaty Wojnowe, Mieszki – Atle, Niechodzin, Niestum, Pęchcin, Sokołówek.
14.Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
15.Wolne głosy i komunikaty.
16.Zamknięcie obrad.

Ad.3
    Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad.4
    Pan Wójt poinformował, że 3 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, w której uczestniczył. Celem w/w komisji było skontrolowanie stanu dróg gminnych.
    Poinformował także o dwóch spotkaniach z przedsiębiorcami z terenu gminy Ciechanów odnośnie programu rozwoju lokalnego gminy Ciechanów.
    Pan Wójt powiedział, że odbył spotkanie z inwestorem zastępczym. Celem tego spotkania było omówienie prac związanych z budową sali gimnastycznej (termin zakończenia budowy w/w sali zaplanowany jest na 31 sierpnia br).
    Ponadto Pan Wójt omówił bieżące sprawy gospodarcze gminy, poinformował o zbliżających się przetargach: remont Szkoły Podstawowej w Gumowie (z funduszu PAOW) oraz przetarg na wyposażenie klasy ,,0” i świetlicy szkolnej w SP w Gumowie.
    Rada Gminy jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

Ad.5
Bukowski Zygmunt powiedział, że autobus Nr 11 kursuje w bardzo niedogodnych dla mieszkańców Nużewa i Nużewka godzinach. Zapytał się czy Wójt może porozmawiać na ten temat z Prezesem ZKM.
Majkowski Zenon zapytał się czy ziemia,która jest wykopywana przy budowie kanalizacji w Kargoszynie mogłaby być wywożona na drogę w kierunku Gostkowa w celu wyrównania nawierzchni. Zapytał się czy podczas wywozu  ziemni pod wpływem ciężaru nie zostanie uszkodzony most.
Kaliszewski Waldemar w sprawie wniosku złożonego przez mieszkańców Chruszczewa dot. Przedłużenia kursu autobusu Nr 1, zapytał się czy gmina Regimin zainteresowana jest przedłużeniem kursu autobusu w kierunku miejscowości Grzybowo. Poinformował, że przy drodze Ciechanów-Mława (jest to droga powiatowa) nie ma chodnika i poruszający się po jezdni piesi mogą ulec wypadkowi.
Antochów Arkadiusz poinformował, że na drodze Niestum – Regimin jest przekraczana prędkość , zapytał się jaka jest procedura przy ustawieniu znaku drogowego ograniczającego prędkość.
Frączkowski Waldemar poinformował, że tablice z nazwami miejscowości są stare i zniszczone, prosi o wymianę tablic.

Ad.6
Wernicki Leon zwrócił się z prośbą o wyrównanie drogi w Goryszach, zapytał się czy Wójt może wydać rozporządzenie aby mieszkańcy posesji graniczącymi z drogą gminną lub powiatową byli odpowiedzialni za utrzymanie porządku na poboczach drogi.
Bartczak Grzegorz poinformował, że w Pęchcinie równiarka wyrównywała tylko drogi prywatnych posesji, droga gminna została pominięta. Zapytał się kto kontroluje czas pracy równiarki.
Boniakowski Leszek zwrócił się z prośbą o naprawę drogi asfaltowej w Kargoszynie oraz o przesunięcie o jeden słup lampy oświetleniowej.
Prusiński Józef zwrócił się z prośbą o wyrównanie drogi w Rutkach Begnach.


Ad.7
    Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok. Powiedziała, że dużo zmian wprowadzono po stronie wydatków, między innymi zmniejszenia środków na zakup materiałów i pozostałe usługi, zmniejszenia środków na energię elektryczną , z tyt. zmniejszenia płac i pochodnych w GZEASz (środki przeznaczone na zatrudnienie pracownika nie zostaną wykorzystane, ponieważ w najbliższym czasie nie planuje się zatrudnienia). Zaplanowana inwestycja – modernizacja drogi gminnej w Wólce Rydzewskiej została przeniesiona na 2005rok.
    Waldemar Kaliszewski – Przewodniczący Komisji Planowania i Finansów Rady Gminy Ciechanów odczytał opinię: Komisja proponuje, aby Rada Gminy przyjęła projekt zmian budżetu Gminy Ciechanów na 2004 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zgodnie z propozycją Wójta.
Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.8
    Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w/w pożyczka zaciągnięta zostaje na sfinansowanie inwestycji p.n. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla osiedla jednorodzinnego w miejscowości Kargoszyn”. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2005-2012.   
    Pan Waldemar Kaliszewski – Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów odczytał opinię : Komisja nie wnosi żadnych uwag i proponuje Radzie Gminy przyjęcie w/w projektu uchwały.
    W głosowaniu jawnym Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.9
Pan Janusz Pietrzak – autor programu omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska, powiedziała, że podstawowym celem w/w programu jest określenie polityki ekologicznej gminy Ciechanów wynikającej z ustawy Prawo ochrony środowiska.
Program ochrony środowiska ocenia stan poszczególnych elementów środowiska:
zasoby i jakość wód
gleby
lasy
walory przyrodnicze i środowisko kulturowe
powietrze atmosferyczne
hałas
    Program wskazuje potrzeby w zakresie ochrony i poprawy środowiska na terenie gminy z określeniem potrzeb i możliwości realizacji przedsięwzięć ze środków własnych, jak i wskazaniem źródeł pozyskiwania środków innych.
    Jerzy Sękowski odczytał opinię z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy – Komisja pozytywnie opiniuje w/w projekt.
    Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła program ochrony środowiska.
(uchwała w załączeniu).

Ad.10
    Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu gospodarki odpadami. Powiedziała, że w/w program został opracowany na podstawie przepisów  ustawy o odpadach, i musi być uchwalony do 30 czerwca br.
Pani Sekretarz poinformowała, że Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwałą nr 79/2004 pozytywnie zaopiniował Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ciechanów.
Jerzy Sękowski odczytał opinię z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy – Komisja pozytywnie opiniuje w/w projekt.
    Pani Sekretarz poinformowała, że nie otrzymaliśmy opinii z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z tym zwraca się z prośbą do Radnych aby w/w program przenieść na najbliższą Sesję Rady Gminy.
    Rada Gminy jednomyślnie zgodziła się aby uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu gospodarki odpadami przenieść na następną Sesję.

Ad.11
    Pan Wójt zaproponował Radnych na Członków komisji d/s rozwoju lokalnego:
Arkadiusz Antochów – Przewodniczący oraz Członkowie: Leszek Zmudczyński, Waldemar Kaliszewski, Małgorzata Tokarska, Eugeniusz Olszewski, Jerzy Sękowski.
    Pan Przewodniczący zapytał się czy ktoś z Radnych ma propozycję składu Komisji.
Radni Gminy zgodzili się z propozycją Wójta.
    Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji d/s rozwoju lokalnego.
    Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji do spraw rozwoju lokalnego.
    Pan Arkadiusz Antochów podziękował za funkcję Przewodniczącego, powiedział, że wykształcenie z zakresu ochrony środowiska będzie pomocne przy pełnieniu tego stanowiska i dokona wszelkich starań aby godnie pełnić rolę Przewodniczącego.

Ad.12
    Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
    Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.
(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.13
    Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Chruszczewo, Gąski, Grędzice, Kargoszyn, Kownaty Żędowe, Kownaty Wojnowe, Mieszki – Atle, Niechodzin, Niestum, Pęchcin, Sokołówek. Powiedziała, że zgodnie ze wskazaniem Komisji z poprzedniego posiedzenia sołtysi zostali zawiadomieni przez Urząd 19 lutego i w wyznaczonym terminie spotkań  wspólnie z pracownikiem UG ustalili nazwy ulic w swoich miejscowościach.
    Pan Wójt poinformował, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2000 roku w sprawie opłaty za dowód osobisty zwalnia się z wniesienia opłaty w przypadku zmiany nazewnictwa ulic.
    Pan Kaliszewski powiedział, że nie do końca były mu znane zasady przy nadawaniu nazw ulic, zaproponował zmianę nazwy ulicy w Chruszczewie z Głównej  na ulicę Słoneczną. Poinformował, że jest to wniosek większości mieszkańców Chruszczewa.
    Pan Eugeniusz Olszewski powiedział, że w sprawie nadawania nazw ulic w Kownatach Żędowych Pani Sołtys  zorganizowała zebranie z mieszkańcami i wspólnie ustalili nazwy ulic.
    Arkadiusz Antochów powiedział, że podejmując w/w uchwałę Radni powinni zwrócić uwagę na to, że w przyszłości może dojść do powiększenia granic miasta i wtedy nastąpi problem z powtarzającymi się nazwami ulic. Zaproponował zmianę nazwy ulicy Ciechanowskiej na Okrężną w miejscowości  Niestum.
Jerzy Sękowski odczytał opinię z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego: Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, zaproponowała aby w pierwszej kolejności wprowadzić nazewnictwo i numerację ulic w miejscowościach:Chruszczewie, Kargoszynie i Gąskach.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Chruszczewo, Gąski, Grędzice, Kargoszyn, Kownaty Żędowe, Kownaty Wojnowe, Mieszki – Atle, Niechodzin, Niestum, Pęchcin, Sokołówek (wraz z wnioskami o zmianę nazw ulic).
(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.14
Pan Wójt udzielił odpowiedzi:
odnośnie wniosku złożonego przez mieszkańców Chruszczewa, były wysłane pisma do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie chodnika i ustawienia znaku drogowego. Powiatowy Zarząd Dróg odpowiedział, że nie posiada środków finansowych na wykonanie w/w prac.
w sprawie kursu autobusów Komunikacji Miejskiej Pan Wójt poinformował, że nastąpiły zmiany na stanowisku Prezesa ZKM i w chwili obecnej nie został powołany Prezes.
odnośnie budowy kanalizacji w Kargoszynie i związanym z tym wywozem ziemni – wykonawcy nie kontaktują się osobiście, w celu jakichkolwiek uzgodnień wysyłane są pisma. Wytrzymałość mostu jest określona znakiem drogowym i podanego ciężaru nie można przekraczać, jeśli zostanie uszkodzony most czy droga podczas wykonywanych prac wykonawca jest zobowiązany do naprawy.
w sprawie wycięcia chwastów z poboczy dróg Pan Wójt powiedział, że może się zwrócić z prośbą do mieszkańców o utrzymanie porządku i wycięcie chwastów wzdłuż swoich posesji.
w sprawie bieżących napraw dróg – informować bezpośrednio kierownika J. Ryzińskiego o złym stanie dróg.
w sprawie równiarki – kierowca zostaje skierowany do wyrównania dróg gminnych a czas wykonanej pracy kontroluje i podpisuje sołtys danej wsi.

Ad.15
    Sękowski Jerzy poinformował, że 3 czerwca odbyła się Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Celem zwołania Komisji było skontrolowanie stanu dróg na terenie gminy. Pan Sękowski Przewodniczący w/w Komisji odczytał protokół wraz z wnioskami z przeprowadzonej kontroli (protokół Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w załączeniu).

Ad.16
    Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.Protokołowała                         Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Sochacka                     Leszek Zmudczyński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1927
22 kwietnia 2011 11:06 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::