Rok 2004

PROTOKÓŁ Nr XIX/2004

PROTOKÓŁ Nr XIX/2004

z Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Leszka Zmudczyńskego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło – 14 radnych na stan 15 radnych

- 28 sołtysów na stan 35 sołtysów

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

 

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:

 1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

 2. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

 3. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

 4. Adam Olszewski – Radca prawny

 5. Honorata Nowakowska – Kierownik GZEAS

 6. Krystyna Nawrocka – Kierownik GBP

Przebieg obrad :

Pan Leszek Zmudczyński – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący Rady Gminy zaproponował porządek dzienny, który został przyjęty w następującym brzmieniu.

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta.

 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

 6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

 7. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 8. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2004 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn.

 11. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005.

 12. Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

 13. Przyjęcie “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2005.

 14. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.

 15. Wolne głosy i komunikaty.

 16. Zamknięcie obrad.

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

 

Ad.4

Pan Wójt omówił bieżące sprawy gminy. Poinformował, iż mamy zarys planu rozwoju lokalnego, gdzie należy wprowadzić pewne zmiany, a także o powstaniu nowej komisji PRL, która będzie czuwała nad w/w planem. Przedstawił prognozę ilości dzieci urodzonych w latach 1999 – 2002roku, czego rezultatem ma być podjęcie decyzji o likwidacji szkoły w Mieszkach Wielkich. Poinformował o intensywnie prowadzonych rozmowach z Warszawą na temat utylizacji śmieci, a także o poszukiwaniu terenu do tej inwestycji. Przedstawił również wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych, a także osób zatrudnionych w szkole Podstawowej i Gimnazjum w/w robót.

Pan Wójt poinformował także o zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 

Ad.5

 • Zenon Majkowski prosił o ustawienie tablicy z napisem informującym o nazwie miejscowości Kargoszyn, ponieważ jest problem z pocztą kurierską oraz przesyłkami pocztowymi, które nie dochodzą do w/w miejscowości.

Ad.6

 • Tomasz Rutkowski zapytał się czy w budżecie na 2005 rok jest przewidziany remont drogi w miejscowości Mieszki Wielkie.

Ad.7

Pani Ewa Jędrzejewska - Skarbnik Gminy omówiła zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Poinformowała, iż zmian dokonuje się w uchwale Nr XVIII/105/04§2 i otrzymuje brzmienie:

“zwalnia się od podatków od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb jednostek organizacyjnych gminy i jednostek związanych z bezpieczeństwem przeciw pożarowym z zastrzeżeniem art. 12 ust.4 ustawy”.

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.8

Pani Ewa Jędrzejewska - Skarbnik Gminy omówiła zmiany uchwały w

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok. Zmiany dokonuje się w Uchwale Nr XVIII/104/04§1 pkt. 2 i otrzymuje brzmienie:

“pozostałych budynków:

 • będących we władaniu emerytów i rencistów – 3,35zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

 • zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 5,50zł. od 1m² powierzchni użytkowej,

 • innych niż wyżej wymienionych – 5,50zł. od 1 m² powierzchni użytkowej”.

 

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.9

Pani Ewa Jędrzejewska - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok. Poinformowała, że wprowadza się zmiany budżetu po stronie dochodów: zwiększenia- 28.600,00zł i zmniejszenia- 28.600,00zł, natomiast po stronie wydatków zwiększenia wynoszą 17.370,00zł oraz zmniejszenia 17.370,00zł. Dochody budżetu gminy na dzień 29.12.2004r. zamykają się kwotą 8.354.910,00zł, natomiast wydatki kwotą 9.313.482,00zł.

Budżet gminy na 2004 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

 

 • subwencje- 2.049.621,00 zł

 • dotacje celowe- 944.201,00 zł

 • dochody własne- 5.361.088,00 złRada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę

 • w tym:

 • wydatki inwestycyjne- 3.206.560,00 zł

 • wydatki bieżące- 6.106.922,00 zł.

  w tym:

  1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki – 72.000,00zł

  2. zadania zlecone i powierzone – 833.736,00zł

  3. rezerwy ogólne – 0,00zł

Pani Ewa Jędrzejewska - Skarbnik Gminy Ciechanów proponuje, aby Rada Gminy przyjęła projekt zmian budżetu Gminy Ciechanów na 2004rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zgodnie z propozycją Wójta.

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2004rok.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.10

Pani Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn. Poinformowała, iż jedna z ulic przyjmnie nazwę ul. Tarasowa – dla drogi gruntowej o numerze ewdiencyjnym 203/30, 204/1, łączącej się z ulicą Wierzbową natomiast druga ulica otrzyma nazwę ul. Werandowa – dla drogi gruntowej o nr ewidencyjnym 203/3, 204/2, odchodzącej od ulicy Tarasowej w kierunku południowym. Nadanie nazw tym ulicom jest konieczne zw względów formalnych (wymiana dowodów, prawa jazdy itp.).

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.11

Przewodniczaćy Rady Gminy odczytał opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy Ciechanów, który wcześniej został przedłożony do RIO.

Opinia jest pozytywna (w załączeniu do protokołu).

Następnie Pan Leszek Zmudczyński – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów odczytał opinię z posiedzeń Komisji, które zapoznały się z projektem budżetu gminy na 2005 rok. Poinformował, iż Komisja nie wnosi żadnych zastrzeń i proponuje przyjęcie w/w uchwały bez żadnych zmian. Jednocześnie wnosi, po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji, o wnikliwe przeanalizowanie propozycji tychże komisji dotyczących budżetu na 2005 rok i uwzględnienie ich w budżecie gminy.

Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy

 1. Komisja zaproponowała, aby przed rozpoczęciem budowy kolektora ściekowego w Gumowie powołać biegłego, który przeprowadziłby analizę odprowadzanej cieczy oraz potwierdziłby jej ewentualną szkodliwość dla przyległego terenu. W przypadku potwierdzenia hipotezy iż ścieki te nie są szkodliwe proponują przeznaczyć część pieniędzy na oczyszczania rowów, naprawę przystanków i tym podobnych inwestycji.

 2. W sprawie środków zarezerwowanych na modernizację drogi w Pęchcinie zaproponowali, aby część pieniędzy przeznaczyć na dywanik asfaltowy na odcinku Kanigówek – Sulerzysz oraz na dokończenie boiska w Kownatach Źędowych.

 3. Komisja w przypadku powstania posterunku policji wnioskuje o wygospodarowanie pewnej kwoty pieniędzy na zakup motorolli.

  Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła wnioski Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Ciechanów w sprawie proponowanych zmian w projekcie budżetu gminy - 14 głosów za

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

 1. Komisja zaproponowała, aby kwotę 50 000,00zł zarezerwowaną na oświatę przeznaczyć na bieżące remonty dróg gminnych i inne cele związane z podwyższeniem standardu i bezpieczeństwa.

 2. Komisja wnioskowała o modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Ciechanów.

  Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie proponowanych zmian w projekcie budżetu gminy - 14 głosów za

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w niektórych miejscowościach na terenie gminy Ciechanów.

2. Bieżące remonty dróg gminnych.

3. Komisja zaproponowała, aby zatrudnić 4 osoby w okresie letnim do utrzymywania porządku na terenie gminy.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła wnioski Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w sprawie proponowanych zmian w projekcie budżetu gminy - 14 głosów za

Komisja proponuje bliższe przyjrzenie się sprawie dotyczącej utrzymania filii SP w Gumowie w Mieszkach Wielkich.

Jednocześnie Pan Wójt proponuje otworzyć rezerwę na zakup sztandarów dla szkół oraz na nadanie imion szkołom, ponieważ na dzięń dzisiejszy żadna ze szkół gminnych nie nie posiada patrona.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła wnioskek złożony przez Pana Wójta – 10 głosów za

 • 2 głosy przecine
 • 2 głosy wstrzymujące

Komisja Planowania Budżetu pozytywnie przychyliła się do wszystkich wniosków.

 

Ad. 12

Pani Maria Nadratowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

Omówiła:

 1. cel programu,

 2. przedmiot współpracy,

 3. formy współpracy

 4. wykonanie programu,

 5. warunki ubiegania się o dotacje z budżetu gminy,

 6. sprawy organizacyjne.

Poinformowała, że nie przewiduje się realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, ponieważ żadna organiacja nie złożyła wniosku o wspólpracę.

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.13

Pani Maria Nadratowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2005, na który składa się:

 • Charakterystyka społeczno-demograficzna gminy

 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Harmonogram realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”

 

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

 

Ad.15

- Pan Leszek Urbanowski zapytał się czy lokalizacja utylizacji śmieci będzie na starym miejscu,

Pan Wójt udzielił odpowiedzi:

 • odnośnie lokalizacji terenu utylizacji śmieci musi to być na innym terenie, ponieważ działki te są własnością miasta i miasto nie wpuści nas na ten teren.

Ad.16

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.

 

 

Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

 

Agnieszka Tymkowska Leszek Zmudczyński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1702
22 kwietnia 2011 11:05 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::