Rok 2004

PROTOKÓŁ Nr XIV/2004

PROTOKÓŁ Nr XIV/2004

z Sesji Rady Gminy w dniu 28 maja 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Leszka Zmudczyńskego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło – 15 radnych na stan 15 radnych               
Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli :
1.Marek Kiwit – Wójt Gminy
2.Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy
3.Teresa Jakubiak – Kierownik GOPS
4.Jerzy Ryziński – Kierownik Ref. GZ.R.BiGK.


Przebieg obrad :
    Pan Leszek Zmudczyński – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
    Przewodniczący Rady Gminy zaproponował porządek obrad, który został przyjęty w następującym brzmieniu ;

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie weksla “in blanco”.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
5.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku na terenie gminy.
6.Wolne glosy i komunikaty.
7.Zamknięcie obrad.

Ad.3
    Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie weksla ,,in blanco”. Powiedziała, że gmina składała wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ,,Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gumowie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony a weksel ,,in blanco” jest zabezpieczeniem prawidłowego wydatkowania przyznanych środków.
    Przewodniczący Komisji Planowania i Finansów Rady Gminy Ciechanów odczytał opinię: Komisja nie wnosi żadnych uwag i proponuje Radzie Gminy przyjęcie  w/w projektu.
Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie weksla ,,in blanco”.
(uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad.4
    Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok. Poinformowała, że wniosek złożony na budowę kolektora ściekowego wraz z przyłączami i kanalizacji sanitarnej dla osiedla jednorodzinnego w Kargoszynie został odrzucony. Gmina poniesie cały koszt w/w inwestycji, w związku z powyższym wydatki budżetu gminy ulegną zmianie.
    Pan Kaliszewski powiedział, że ma uwagi co do wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – modernizacja drogi gminnej transportu rolniczego w Wólce Rydzewskiej, zaproponował aby koszt całej inwestycji był zrealizowany ze środków pozyskanych z FOGRu, jeśli tych środków nie będzie rozpoczęcie inwestycji jest nieuzasadnione.
Rada Gminy poparła propozycję Pana Kaliszewskiego.
    Waldemar Kaliszewski – Przewodniczący Komisji Planowania i Finansów Rady Gminy Ciechanów odczytał opinię: Komisja proponuje, aby Rada Gminy przyjęła projekt zmian budżetu Gminy Ciechanów na 2004 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zgodnie z propozycją Wójta.
Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.5
    Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad czystości i porządku na terenie gminy.
Pan Kaliszewski zapytał się czy w/w projekt został do końca przygotowany, szczególnie § 4 i § 10.
    Przewodniczący Rady odpowiedział, że projekt uchwały był oparty na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.
    Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad czystości i porządku na terenie gminy stosunkiem głosów: 10 za, 3 wstrzymane (na sali obecnych było 15 radnych).
(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.6
    Pan Wójt poinformował, że przetarg  na budowę kolektora ściekowego wraz z przyłączami i kanalizacji sanitarnej dla osiedla jednorodzinnego w Kargoszynie wygrała firma ENERGOTERM z Torunia. Oferta była korzystniejsza od ofert złożonych z firm ciechanowskich.
    Bukowski Zygmunt zapytał się czy niższa cena oferty nie jest spowodowana gorszą jakością materiałów budowlanych.
    Pan Wójt odpowiedział, że materiały używane do budowy posiadają atesty i certyfikaty, a poza tym za kontrolę wykonanych prac i użytych materiałów odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru.
Wójt Gminy poinformował, że termin składania wniosków o dopłaty dla rolników upływa za dwa tygodnie, w Urzędzie są pracownicy, którzy pomagają rolnikom wypełniać wnioski. Powiedział także, że 13 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego i zachęca do głosowania. Zwrócił sie z prośbą do Radnych o przekazanie tych informacji mieszkańcom gminy.

Ad.7
    Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.Protokołowała                     Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Sochacka                     Leszek Zmudczyński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1765
22 kwietnia 2011 11:02 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::