Rok 2004

PROTOKÓŁ Nr XII/2004

PROTOKÓŁ Nr XII/2004

z Sesji Rady Gminy w dniu 22 stycznia 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Leszka Zmudczyńskego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło – 14 radnych na stan 15 radnych
-33 sołtysów na stan 35 sołtysów
Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:
1.Marek Kiwit – Wójt Gminy
2.Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy
3.Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy
4.Honorata Nowakowska – Kierownik GZEASz
5.Jerzy Ryziński – Kierownik Ref. GZ.R.BiGK.
6.Teresa Jakubiak – Kierownik GOPS
7.Krystyna Nawrocka – Kierownik GBP
8.Aleksander Sopliński – W-ce Przewodniczący Sejmiku Mazowieckiego
9.Paweł Osik – Funkcjonariusz KPPPrzebieg obrad:
Pan Leszek Zmudczyński – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował porządek obrad, który został przyjęty w następującym brzmieniu;

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3.Przyjęcie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta.
4.Interpelacje i zapytania Radnych.
5.Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.
6.Uchwalenie budżetu gminy Ciechanów na 2004 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2004.
8.Odpowiedzi na pytania i wnioski.
9.Wolne głosy i komunikaty.
10.Zamknięcie obrad.


Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad.4
Pan Wójt poinformował, że 17 stycznia 2004 roku minęła 59 rocznica Wyzwolenia Ciechanowa, z tej okazji uczniowie Gimnazjum w Gumowie przygotowali występ.
Po zakończeniu przedstawienia Pan Wójt podziękował uczniom, Pani Dyrektor Iwonie Sapkowskiej, Hannie Pniewskiej i Elżbiecie Tokarskiej za przygotowanie przedstawienia.

Pan Wójt powiedział, że od ostatniej Sesji upłynął krótki okres czasu.
W tym czasie odbył spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Z Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Z Prezesem Zakładu Komunikacji Miejskiej w sprawie przedłużenia przedłużenie kursowania autobusów linii Nr 1 i Nr 13.
Ponadto powiedział, że w niedługim czasie będzie ogłoszony przetarg na komunikację podmiejską, odbędzie się także przetarg na obsługę bankową (dotychczas był PBK, być może inny bank zaproponuje korzystniejsze warunki).
Pan Wójt poinformował, że prawdopodobnie wniosek złożony do SAPARD o refinansowanie budowy kolektora ściekowego wraz z przyłączami i kanalizacji sanitarnej dla osiedla jednorodzinnego w Kargoszynie został odrzucony.
Ponadto Pan Wójt omówił bieżące sprawy gospodarcze gminy.
Rada Gminy jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

Ad.5
Interpelacje i zapytania Radnych:
Pan Leszek Roman powiedział, że z powodu wyrw w asfalcie można uszkodzić samochód, zwrócił się z prośbą o naprawę zakrętu w Grędzicach.
Zenon Majkowski zapytał się czym było umotywowane odrzucenie wniosku o kanalizację w Kargoszynie?
Arkadiusz Antochów zapytał się czy Niestum jest ujęty w planie zagospodarowania przestrzennym gminy?
Waldemar Kaliszewski poruszył problem spalania nieczystości przez mieszkańców. Powiedział, że dym się rozprzestrzenia a najbardziej uciążliwy jest zwłaszcza gdy są spalane tworzywa sztuczne itp. Zwrócił się z prośbą aby Urząd Gminy zajął się tym problemem.

Ad.6
Zapytania i wypowiedzi Sołtysów:
Wiesław Żebrowski powiedział, że w czasie ferii letnich mieszkańcy mają problem z dojazdem do Ciechanowa, ponieważ nie kursuje autobus.
Mirosława Roman podziękowała za przeniesienie lampy oświetleniowej, jednocześnie zwróciła się z prośbą o zainstalowanie lampy oświetleniowej przy przystanku autobusowym oraz przywiezienie piachu do posypania zatoki autobusowej.
Henryk Nawrocki powiedział, że samochody z Jednostki Wojskowej zniszczyły drogę, zwrócił się o naprawę drogi w Ropelach.
Eugeniusz Mańkowski zwrócił się z prośbą o naprawę drogi w Wólce Rydzewskiej: wysypanie żwirem i wyrównanie równiarką.

A. Sopliński – W-ce Przewodniczący Sejmiku Mazowieckiego podziękował za zaproszenie. Poinformował, że zły stan dróg to problem całego województwa mazowieckiego. Pan Sopliński powiedział, że są zaplanowane inwestycje związane z budową i modernizacją dróg wojewódzkich, które będą realizowane w ciągu najbliższych lat. Na zadane pytania w sprawie dróg powiatowych A. Sopliński poinformował, że za stan dróg powiatowych odpowiada Starosta.


Ad.6
Uchwalenie budżetu gminy Ciechanów na 2004 rok.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinie Komisji Planowania Budżetu i Finansów:
Komisja w składzie osobowym - 4 radnych (stan osobowy Komisji 5 radnych), poszerzonym o Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2004 roku dokonała szczegółowej analizy projektu budżetu gminy na 2003 rok.
Zapoznała się także z opiniami poszczególnych Komisji Gminy Ciechanów.
Po dokładnym przeanalizowaniu projektu budżetu gminy na 2004 rok Komisja Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów pozytywnie zaopiniowała w/w projekt zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zgodnie z propozycją Wójta, jednocześnie złożyła wniosek:
I.Wprowadzić zmianę w regulaminie wynagradzania dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Ciechanów. Zmiana dotyczy wysokości przyznawanych dodatków motywacyjnych z 5-10 % na 0-5 %. Komisja zaproponowała, aby nadwyżkę uzyskaną ze zmiany dodatku motywacyjnego przeznaczyć na bieżące remonty szkół gminnych.
II.Komisja zaproponowała, aby środki zarezerwowane na modernizację drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo przeznaczyć na bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr 355/C/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciechanów projekcie uchwały budżetowej na 2004 rok wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami (opinia z RIO w załączeniu).
Jerzy Sękowski zaproponował, aby zostały odczytane opinie pozostałych Komisji Stałych Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – Leszek Zmudczyński wyraził zgodę na propozycję Pana Sękowskiego, po czym Przewodniczący Komisji Stałych przystąpili do odczytania opinii z posiedzeń Komisji.
Pan Wójt powiedział, że niektórzy radni są przeciwni zmianie samochodu służbowego - wyjaśnił, że zakup samochodu służbowego jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz koordynacji prac w terenie. Samochód marki Fiat 126p jest wyeksploatowany, wymaga kosztownych napraw i dalsze użytkowanie jest nieopłacalne. W przypadku przełożenia zakupu samochodu na 2005 rok, może się okazać, że nie będzie środków na w/w cel.
Podczas głosowania Rada Gminy Ciechanów podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok stosunkiem głosów: 12 za
1 przeciw
1 wstrzymujący


Ad.7
Pani Sekretarz omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2004, na który składa się:
Charakterystyka społeczno-demograficzna gminy
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Harmonogram finansowy realizacji „Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004”
Podczas głosowania Rada Gminy Ciechanów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 stosunkiem głosów: 12 za
2 wstrzymujące


Ad.8
Pan Wójt udzielił odpowiedzi:
droga w Grędzicach będzie naprawiona wiosną br.
wysypanie żwirem i wyrównanie równiarką dróg odbędzie się w okresie wiosenno - letnim
w sprawie kursów autobusu linii Nr 8 (w okresie ferii letnich) - odbędą się rozmowy z Prezesem ZKM
Pan Wójt zwrócił się do Radnych i Sołtysów aby informowali o godzinach świecenia lamp oraz złym funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego. Powiedział, że sprawy dotyczące dróg należy bezpośrednio zgłaszać do kierownika Jerzego Ryzińskiego.

Ad.9
Pan Wójt poinformował, że prof. Andrzej Kolasa zwrócił się z prośbą o dofinansowanie rozbudowy Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, prosi Radnych o opinie w tej sprawie i ewentualnie jaką kwotą można dofinansować szkołę.
Pani Sekretarz poinformowała Radnych aby w terminie do 30 kwietnia złożyli oświadczenia majątkowe.
Pani Niepytalska poinformowała, że w Chotumiu jest kilka bezdomnych psów, które stanowią zagrożenie dla dzieci uczęszczających do szkoły oraz dla dorosłych.
Pan Osik – Funkcjonariusz KPP poinformował, że większość tych psów ma właścicieli, którzy nie dopilnowują psów aby nie przekraczały ogrodzenia. Psy są często spuszczane ze smyczy, biegają po drodze i stanowią zagrożenie dla mieszkańców. Pan Osik poinformował, że mandat za nie trzymanie psa na uwięzi wg taryfikatora wynosi 200 zł.

Ad.10
Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokołowała
Małgorzata Sochacka

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Zmudczyński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1873
22 kwietnia 2011 11:00 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::