Rok 2006

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2006

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2006


z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w dniu 10 kwietnia 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Leszka Zmudczyńskego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło: – 15 radnych na stan 15 radnych

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli :
1. Marek Kiwit – Wójt Gminy
2. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy
3. Adam Olszewski – Radca Prawny
4. Zbigniew Kaflowski – Dyrektor PUP
5. Janusz Lazarski
6. Artur Woźniak
Przebieg obrad :
Pan Leszek Zmudczyński – Przewodniczący Rady Gminy otwierając
posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek dzienny obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin
Regionu Ciechanowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku
Gmin Regionu Ciechanowskiego.
9. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zamknięcie obrad.
Ad.2
Pan Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad – wprowadzenie
tematu uchwały:
pkt.9
Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy w miejscowości Niechodzin.
Rada Gminy jednomyślnie przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi
zmianami.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej
Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam
osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg
obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się
zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.
Ad.4
Pan Wójt zwrócił się do Radnych o przedstawienie sprawozdania z działalności
międzysesyjnej na następnej Sesji, która odbędzie się 24 kwietnia, uzasadnił to tym,
że na obecnej Sesji nie ma sołtysów, a sprawy, które chce przedstawić dotyczą
Gminy i mieszkańców.
Radni przychylili się do prośby Wójta.
Ad.5
Radny Kaliszewski zapytał się czy jest sporządzony projekt i kosztorys odnośnie
instalacji gazowej w Chruszczewie i Kargoszynie.
Radny Majkowski poinformował, że na drogach Chruszczewo – Kargoszyn oraz
Niestum – Przążewo po odśnieżaniu utworzyły się wyrwy w związku z tym należy je
wyrównać. Powiedział, że żwir, który był ostatnio używany do naprawy dróg nie
spełnia oczekiwanego rezultatu, zaproponował korzystanie z usług innej firmy, która
ma w sprzedaży żwir.
Radny Antochów powiedział, że prawdopodobnie remont dróg dotyczy każdej
miejscowości na terenie Gminy, ponieważ po długim okresie zimowym i
intensywnym odśnieżaniu w drogach utworzyły się wyrwy. Powiedział, że radni oraz
sołtysi powinni sporządzić wykaz dróg, które należy naprawić. Poinformował
również, że w Niestumiu, przy ul. Polnej świecą się dwie lampy obok siebie, dodał,
że na niektórych odcinkach są słupy ale nie ma zainstalowanych lamp.
Radny Olszewski powiedział, że na Sesjach było ustalone że w sprawach dróg
mieszkańcy powinni się zwracać do kierownika Ryzińskiego, w związku z tym
temat równania dróg był zgłaszany do kierownika, jednak nie ma równiarek na
drogach, zapytał się czym to jest spowodowane i czy ze względu na brak finansów w
budżecie prace związane z remontem dróg zostaną ograniczone.
Ad.6
Adam Olszewski – Radca Prawny omówił projekt uchwały w sprawie odrzucenia
wezwania do usunięcia naruszenia prawa, poinformował, że w dniu 13 marca br. Pan
Artur Woźniak wezwał Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa, w związku z
podjęciem Uchwały Nr XXVII/168/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Wyjaśnił, że Rada Gminy podejmując
w/w Uchwałę nie naruszyła prawa, ponieważ do chwili obecnej zamiana
nieruchomości nie została dokonana a odpowiedzialność za wykonanie uchwały
została przypisana Wójtowi. Zamiana nieruchomości może nastąpić jedynie po
uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W związku z powyższym należy odrzucić wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie odrzucenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa stosunkiem głosów:
– 12 za
– 3 wstrzymujące
(uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad.7
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia Celowego
Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Wyjaśniła, że celem
działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie
tworzenia warunków niezbędnych do realizacji kompleksowego regionalnego
programu gospodarki odpadami na terenach gmin, tworzących Związek.
Poinformowała, że do Zgromadzenia Związku deleguje się Marka Kiwita – Wójta
Gminy i Jerzego Ryzińskiego – kierownika Ref. GZ.R.BIGK.
Radny Bukowski zapytał się czy są robione próby gruntu wokół terenu wysypiska.
Pan Wójt powiedział, że są przeprowadzane badania wody a odnośnie badań gruntu
zostanie powiadomiony prezes PUKu aby takie badania przeprowadzić.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego
Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego stosunkiem głosów:
– 12 za
– 3 wstrzymujące
(uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad.8
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego
Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.
Radny Kaliszewski powiedział, że w § 14 przeczy pkt 4 tzn. ,,chodzi” o ilość głosów
czy delegaci Gminy Ciechanów mają łącznie 2 głosy i czy w przypadku nieobecności
1 z delegatów zostaje 1 głos.
Pan Wójt odpowiedział, że nie ma sprzeczności, ponieważ w przypadku
nieobecności 1 z przedstawicieli drugi dysponuje głosami nieobecnego.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego
Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego stosunkiem głosów:
– 11 za
– 4 wstrzymujące
(uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad.9
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania ulicy w
miejscowości Niechodzin. Wyjaśniła, że jest to przedłużenie ulicy Pęchcińskiej na
terenie miasta Ciechanów.
Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie nadania
ulicy w miejscowości Niechodzin.
(uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad.10
Odpowiedzi:
Pan Wójt poinformował, że odśnieżanie dróg gminnych kosztowało ok. 60 tyś. a
zaplanowane w budżecie gminy było na ten cel ok. 20 tyś.
Powiedział, że równiarka zaczęła pracować od 3 kwietnia, jednak po jednym dniu
pracy sprzęt uległ awarii. Pan Wójt poinformował, że 7 kwietnia br. odbył się
przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Ciechanów,
firma KOPTRANS wygrała przetarg, ponieważ oferta w/w firmy była
najkorzystniejsza.
Oświetlenie na ulicy Polnej będzie włączone, ponieważ są budowane domy
jednorodzinne i żeby zapobiec kradzieżom oraz ze względów bezpieczeństwa, przez
pewien okres lampy oświetleniowe pozostaną bez zmian. Pan Wójt powiedział, że
problem oświetlenia dotyczy wielu miejscowości, jednak koszty związane z
oświetleniem są bardzo wysokie.
Odnośnie gazyfikacji problem polega na tym, że Zarządcy dróg wymagają
odpowiedniej odległości od krawędzi drogi a pas drogowy znajduje się na
prywatnych posesjach.
Droga w Kargoszynie uległa uszkodzeniu podczas budowy kanalizacji,
poinformował, że zostało wysłane pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w
Ciechanowie o remont drogi.
Odnośnie użytego żwiru do bieżących napraw dróg gminnych odpowiada Inspektor
Nadzoru, który nie miał zastrzeżeń co do użytego materiału, prawdopodobnie żwir, o
którym mówi Pan Majkowski był zbyt drobnoziarnisty i w połączeniu z wodą uległ
zniszczeniu.
Radny Sękowski powiedział, że droga żwirowa nie powinna mieć tej samej
wysokości co pobocze, jeżeli pobocze będzie położone kilka centymetrów niżej to
woda będzie spływać z drogi.
Radny Roman zwrócił się o wyregulowanie czujników oświetlenia ulicznego,
ponieważ zaświecają się o różnych godzinach, zwrócił się również o wycinkę
krzewów.
Pan Wójt odpowiedział, że oświetlenie trzeba przestawić na czas letni,
poinformował, że część oświetlenia jest ustawione na tzw. czujniki, druga część na
oświetlenie ,,czasowe”, jednak w momencie wystąpienia awarii ustawienie się
rozreguluje. Odnośnie wycięcia przydrożnych krzewów pracownicy zatrudnieni w
ramach robót publicznych będą odpowiedzialni za wycinkę.
Ad.11
Wolne wnioski i zapytania.
Pan Zbigniew Kaflowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy podziękował za
zaproszenie na Sesję. Przybliżył problemy bezrobocia na terenie Gminy Ciechanów,
poinformował o ilości bezrobotnych w poszczególnych gminach. Powiedział o
współpracy z Samorządami oraz że Urząd Pracy refunduje ok. 55 % wynagradzania
zakładowi pracy za zatrudnienie pracowników interwencyjnych.
Poinformował o możliwości zaciągnięcia pożyczki bezzwrotnej na rozpoczęcie
działalności przez osobę bezrobotną.
Pan Wójt powiedział, że jeżeli istnieje szansa przy pomocy Urzędu Pracy zatrudnić
osoby bezrobotne, to trzeba pomóc takim osobom, ponieważ często są to ludzie bez
środków do życia.
Pan Wójt podziękował Panu Kaflowskiemu za dobrą współpracę, dodał, że ma
nadzieję na dalszą współpracę.
Pan Wójt poinformował, że jest szansa na wykupienie 43% udziałów NOTu. Zapytał
się Radnych czy podejmować dalsze działania w tym kierunku.
Radni 12 głosami wyrazili zgodę na kontynuację w/w sprawy.
Pan Wójt poinformował, że Ustawa z dnia 10 marca 2006r. wprowadziła zwrot
podatku akcyzowego dla rolników za zakupiony olej napędowy w związku z
powyższym należy zbierać faktury, ponieważ zwrot za zakupiony olej będzie
wypłacony jednorazowo w miesiącu listopadzie na podstawie złożonego wniosku
wraz z załączonymi imiennymi fakturami VAT.
Pan Wójt poinformował, że Gmina nie wypłaciła stypendiów, otrzymaliśmy ok.
3.000 zł z budżetu państwa a na wypłatę należy przeznaczyć ok. 80.000 zł.
Pan Wójt zapytał się radnych czy wyznaczyć w Urzędzie godziny przyjęć
interesantów, jeśli tak, to proponuje dni tj. wtorki i piątki w godzinach 800 - 1000.
Poinformował, że trwają rozmowy z firmą, która oferuje usługi informatyczne min:
SEMP-URZĄD:
– wersja sieciowa (wielostanowiskowa)
– architektura systemu KLIENT – SERWER
– system operacyjny
– baza danych,
odbyła się również rozmowa z Prezesem PECu odnośnie zamontowania
odpowiedniej anteny satelitarnej, byłaby możliwość korzystania z internetu przez
mieszkańców Gminy po konkurencyjnej cenie.
Pan Wójt poinformował, że 15 czerwca jest planowana wycieczka do Wrocławia tym
wyjazd do Pragi. Koszt tej wycieczki to ok. 500 zł.
Pan Wójt poinformował Radnych o terminie składania oświadczeń majątkowych tzn.
do 30 kwietnia.
Pan Wójt z okazji zbliżających Świąt Wielkanocnych złożył życzenia do których
dołączył się Przewodniczący Rady.
Ad.12
Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokołowała
Małgorzata Sochacka

Przewodniczący Rady Gminy
 Leszek Zmudczyński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1731
22 kwietnia 2011 11:15 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::