Rok 2006

PROTOKÓŁ Nr IV/2006

PROTOKÓŁ Nr IV/2006

z Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło

 • 15 radnych na stan 15 radnych

 • 32 sołtysów na stan 35 sołtysów

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

 

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:

 1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

 2. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

 3. Adam Olszewski – Radca Prawny

 

Pan Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek dzienny obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

 6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy.

 9. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

 10. Wolne wnioski i zapytania.

 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad.2

Pan Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad – na prośbę Wójta w pkt. 9 wprowadzić projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą.

 

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

 

Ad.4

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:

Pan Wójt powiedział, że wniosek o dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych złożony w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” nie został przyjęty z powodu wyczerpania środków finansowych.

Pan Wójt poinformował, że skarga Wojewody Mazowieckiego na Uchwałę Rady Gminy Nr XXVII/168/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została uznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny za bezzasadną.

Pan Wójt poinformował, że Władze Ciechanowa planują budowę obwodnicy oraz rozbudowę wysypiska, wiąże się to z budową dróg, jednak w tych sprawach nie było prowadzonych rozmów między Gminą a Miastem Ciechanów.

Pan Wójt poinformował, że zostały podpisane dokumenty z odbiorów wodociągów, jednak wpłynęło pismo od mieszkańców Rutek, z prośbą o naprawę drogi i pobocza, które uległy zniszczeniu podczas budowy wodociągu.

Pan Wójt poinformował o rozmowach z Projektantami w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dodał, że dopóki Gmina nie będzie miała Planu, potencjalni inwestorzy nie będą zainteresowani terenami Gminy.

Pan Wójt poinformował o spotkaniu z Starostą, na którym były omawiane sprawy związane z drogami, dodał, że na następną Sesję zostanie zaproszony Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg oraz Starosta, w celu poznania opinii mieszkańców Gminy nt. stanu dróg powiatowych.

Pan Wójt powiedział, że do końca lutego 2007 r. muszą się odbyć wybory sołtysów, jednocześnie powiedział, że chciałby uczestniczyć w zebraniach.

Ad.5

Radna Jezierska przedstawiła się sołtysom, poinformowała, że został założony 6 osobowy Klub, który ma na celu pozyskiwanie funduszy unijnych, projekty równomiernego rozwoju gminy oraz pozyskiwanie inwestorów, ponieważ gmina ma walory proekologiczne.

Pani Jezierska powiedziała, że odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok, był zaplanowany w poprzedniej kadencji w związku z tym będą pytania do Pani Skarbnik dot. budżetu.

Radna Jankowska podziękowała Panu Wójtowi za pomoc w wypożyczeniu stołów na bal sylwestrowy w Chruszczewie. Pani Jankowska w imieniu Klubu wnioskuje o inwentaryzację oświetlenia w Chruszczewie.

Radny Majkowski zwrócił się o naprawę drogi w Ropelach (ok. 200 m), wyczyszczenie Strugi (w celu uniknięcia powodzi podczas roztopów). Zwrócił się o dołożenie jednego kursu autobusu o godz. 1400 , ponieważ od godziny 1200 do 1500 żaden autobus nie kursuje a w tym czasie dzieci kończą zajęcia w szkołach i nie mają jak wrócić do domu.

Radny Rostkowski zwrócił się o wycinkę krzewów z poboczy i przydrożnych rowów oraz o położenie na drodze żwirowej Przążewo – Ropele dywanika asfaltowego.

 

Ad.6

Sołtys Osiecki poinformował, że w Gąskach (ul. Długa) nie świecą się nowo założone lampy.

Sołtys Wernicki zapytał się dlaczego inne, biedniejsze gminy wykonują inwestycje tj. drogi, chodniki itp., a w Gminie Ciechanów nie ma żadnych inwestycji.

Sołtys Chojnowski zwrócił się o założenie lampy oświetleniowej.

Sołtys Roman zwróciła się o remont remizy OSP i uzupełnienie lamp ulicznych w ilości 2-3 szt.

Sołtys Kamiński powiedział, że w Mieszkach Różkach nie ma żadnej lampy.

Sołtys Zarębski powiedział, że pismo dotyczące naprawy drogi i pobocza, które zostały uszkodzone podczas budowy wodociągu w Rutkach nie było złożone złośliwie. Powiedział, że projekty były sporządzone bez uzgodnień z mieszkańcami. W chwili obecnej jest uszkodzony krawężniki i podczas opadów deszczu miejscowość zostanie zalana.

Sołtys Antochów zwrócił się o interwencję w sprawie bobrów, ponieważ zwierzęta te wyrządzają ogromne szkody.

Sołtys Grabowski zwrócił się o naprawę pobocza w Kargoszynie.

Sołtys Mańkowski zwrócił się o naprawę drogi w Wólce Rydzewskiej.

Sołtys Klimkiewicz zwrócił się z prośbą o opiekuna dla dzieci przy dowożeniu.

Ad.7

Odpowiedzi:

Pan Wójt odnośnie wypowiedzi Sołtysa Wernickiego powiedział, że oficjalnie, wg. wskaźnika Gmina Ciechanów jest bogata i to właśnie gminę dyskryminuje przy pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych, jednak Gmina Ciechanów ma duże wydatki z oświatą czy komunikacją podmiejską a problem komunikacji nie dotyczy ościennych gmin.

Koszty utrzymania i korzystania z oświetlenia ulicznego są bardzo wysokie i gdy zsumuje się w/w wydatki to na inwestycje tj. drogi, chodniki itp. środki są niewystarczające na te inwestycje. W związku z tym należy szukać oszczędności np. sprawdzić kursy autobusów, niektóre autobusy się dublują, często się zdarza, że autobusami jeżdżą 2 osoby.

Radni składają zapotrzebowanie na różne inwestycje ale muszą się zastanowić także skąd brać środki na te inwestycje.

Opieki nad dziećmi z Chotumia nie będzie, ponieważ opiekunowie są podczas dowożenia autobusami szkolnymi a nie miejskimi.

Pan Wójt poinformował, że jeśli będzie spadać liczba uczniów w SP w Chotumiu, będzie rozważane zamknięcie szkoły.

Odnośnie komunikacji podmiejskiej i godzin kursowania autobusów odbędzie się spotkanie z Prezesem ZKM.

Odnośnie bobrów były składane pisma do Związku łowiectwa, do chwili obecnej nie ma żadnej odpowiedzi, Spółki Wodne mają problemy finansowe i także tej sprawy nie rozwiążą, w związku z tym należy się wspólnie zastanowić nad rozwiązaniem tego problemu.

 

Ad.8

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006. Poinformowała o zmianach po stronie dochodów, w tym:

zwiększenia:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 18.000,00 zł wpłaty darowizn na budowę wodociągów.

 • w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20.000,00 zł z tyt. wpłat rent planistycznych.

 • w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.900,00 zł z tyt. zwiększenia dochodów w podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

 • W dziale 758 – Różne rozliczenia – 6.926,00 zł z tyt. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Łącznie zwiększenia wynoszą – 57.826,00 zł

 

zmniejszenia:

Pani Skarbnik Poinformowała, że zmniejszenia po stronie dochodów wynikają przede wszystkim z tytułu nie przyjęcia do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego projektu" Remont świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych” z powodu wyczerpania środków z funduszy strukturalnych na lata 2004-2006.

 • w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 59.238,00 zł z tyt. nieprzyjęcia do realizacji projektu" Remontu świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych”

 • w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.500,00 zł z tyt. Zmniejszenia dochodów w podatku opłacanego w formie karty podatkowej i podatku dochodowego od osób prawnych.

Łącznie zmniejszenia wynoszą – 67.738,00 zł.

 

Pani Skarbnik poinformowała o wprowadzonych zmianach budżetu gminy po stronie wydatków:

Zwiększenia wynikają min. z:

 • w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 86.374,88 z powodu zwiększenia własnych środków na realizację projektu" Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutki Głowice, Rutki Borki, Rutki Begny”

 • w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.802,34 zł na remont budynku komunalnego w Chruszczewie.

 • w dziale 750 - Administracja publiczna – 21.000,00 zł z tyt. zwiększonego zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych – 16.000,00 zł oraz przeprowadzenia kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy – 5.000,00 zł.

 • w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 7.326,00 zł

 • w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.700,00 zł na dopłatę do komunikacji podmiejskiej.

Łącznie zwiększenia wynoszą – 128.203,22 zł.

 

zmniejszenia:

 • w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 64.067,22 z tyt. zmniejszenia dofinansowania projektu" Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutki Głowice, Rutki Borki, Rutki Begny”

 • w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 74.048,00 zł z tyt. nieprzyjęcia do realizacji projektu" Remontu świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych”

 

Dochody budżetu gminy na dzień 29.12.2006r. zamykają się kwotą 9.709.182,00 zł

Wydatki budżetu gminy na dzień 29.12.2006r. zamykają się kwotą 9.577.661,00 zł.

 

Budżet gminy na 2006 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

 • subwencje – 2.091.164,00 zł

 • dotacje celowe – 2.234.960,00 zł

 • środki z funduszy strukturalnych – 11.886,00 zł

 • dochody własne – 5.371.172,00 zł

w tym:

 • wydatki inwestycyjne – 929.206,26 zł

 • wydatki bieżące – 8.648.454,74 zł

w tym:

 1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki – 50.000,00 zł

 2. zadania zlecone i powierzone – 1.946.748,00 zł

 3. rezerwy ogólne – 0,00 zł

 

Waldemar Frączkowski – Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Finansów odczytał opinię: Komisja jednomyślnie przyjęła projekt zmian budżetu gminy na 2006 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zgodnie z propozycją Wójta.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.9

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy. Powiedziała, że wybory przeprowadza się na wiejskich zebraniach wyborczych, miejsce i termin zebrania ustala się w porozumieniu z dotychczasowym sołtysem, dodała, że zasady wyborów określają statuty sołectw. Powiedziała, że wybory odbywają się w głosowaniu tajnym i aby były ważne w głosowaniu musi uczestniczyć 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Pan Wójt powiedział, że do końca lutego 2007 roku muszą być przeprowadzone wybory.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

 

Ad.10

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. Powiedział, że dwóch radnych zgłosiło udział do Komisji. Zgodnie z Statutem Gminy Ciechanów istnieje możliwość zmiany składu osobowego Komisji ponieważ w tym przypadku Radny Majkowski, który zgłosił się do Komisji Planowania, Budżetu i Finansów i Radny Kowalski, który zgłosił chęć członkostwa Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego są członkami w 1 Komisjach a Statut określa, że radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

Rada Gminy podczas głosowania podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy stosunkiem głosów

 • 14 za

 • 1 przeciwny

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.11

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokołowała
Małgorzata Sochacka

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1741
22 kwietnia 2011 11:15 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::