Rok 2007

PROTOKÓŁ Nr VI/2007

PROTOKÓŁ Nr VI/2007

z Sesji Rady Gminy w dniu 2 kwietnia 2007 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło

 • 15 radnych na stan 15 radnych

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

 

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:

 1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

 2. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

 3. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

 

Pan Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek dzienny obrad:

 

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 4. Interpelacje i zapytania Radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika gminy.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez sekretarza gminy.

 7. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

 8. Wolne wnioski i zapytania.

 9. Zamknięcie obrad.

 

Ad.2

Pan Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad – wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej zamiaru likwidacji przez Radę Gminy Ciechanów Szkoły Filialnej w Mieszkach Wielkich należącej do Szkoły Podstawowej w Gumowie.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.

 

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy odczytał postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w którym został negatywnie zaopiniowany zamiar likwidacji przez Radę Gminy w Ciechanowie Szkoły Filialnej w Mieszkach Wielkich podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Gumowie z dniem 31 sierpnia 2007 r. (postanowienie w załączeniu do protokołu).

Pan Wójt poinformował, że sesja została zwołana w tak szybkim trybie ponieważ na w/w postanowienie służy Radzie Gminy zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Pan Wójt powiedział, że nie zgadza się z uzasadnieniem zawartym w postanowieniu, ponieważ dane dotyczące dzieci uczęszczających do SP w Mieszkach są nieaktualne a prognoza demograficzna została obliczona nie zgodnie z prawdą. Ponadto, koszty związane z wynagrodzeniem dla nauczycieli sa zbyt wysokie, ponieważ 100 tys. zł pochodzi z budżetu gminy, a roczny koszt funkcjonowania filii wynosi 174 tys. zł.

Pan Wójt przypomniał, że na spotkaniu z mieszkańcami Mieszk, które odbyło się w m-cu lutym br. nie było sprzeciwu odnośnie zamiaru likwidacji szkoły, w zamian mieszkańcy zażądali modernizacji drogi, w związku z tym Rada Gminy ujęła w budżecie gminy wydatki na remont drogi w Mieszkach Wielkich.

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej zamiaru likwidacji przez Radę Gminy Ciechanów Szkoły Filialnej w Mieszkach Wielkich należącej do Szkoły Podstawowej w Gumowie.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.5

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika gminy, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały – oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., dodał, że konsekwencją niezłożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie jest pozbawienie funkcji publicznej.

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika gminy.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.6

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez sekretarza gminy, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały – oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., dodał, że konsekwencją niezłożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie jest pozbawienie funkcji publicznej.

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez sekretarza gminy.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.7

Wolne wnioski.

Pan Wójt poinformował, że rolnikowi z Rzeczk zostało zarażone gruźlicą bydło, a straty jakie poniósł to ponad 100 tys. Zł, w związku z tym zwrócił się do radnych o przekazanie diet za udział w sesji na konto poszkodowanego.

Ad.8

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokołowała
Małgorzata Sochacka

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1651
22 kwietnia 2011 11:17 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::