Rok 2007

PROTOKÓŁ Nr V/2007

PROTOKÓŁ Nr V/2007

z Sesji Rady Gminy w dniu 15 lutego 2007 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło

 • 15 radnych na stan 15 radnych

 • 31sołtysów na stan 34 sołtysów

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

 

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:

 1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

 2. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

 3. Adam Olszewski – Radca Prawny

 

Pan Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek dzienny obrad:

 

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

 6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Mieszkach Wielkich.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół na rok 2007.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gąski i Kargoszyn.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacyjnymi pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy i narkomanii na rok 2007”.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanów na rok 2007.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

 17. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

 18. Wolne wnioski i zapytania.

 19. Zamknięcie obrad.

 

Ad.2

Pan Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad – na prośbę Wójta zmienić kolejność w podejmowaniu uchwał tzn. pkt. 15 tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanów na rok 2007 zmienić na pkt.7

Pan Przewodniczący poinformował, że Radni złożyli wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 11 tj. podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego oraz pkt. 12 tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego, wniosek został uzasadniony tym, że warunki zawarte w powyższych projektach uchwał nie są korzystne dla Gminy Ciechanów.

Rada Gminy przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.

 

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

 

Ad.4

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:

Pan Wójt poinformował, że 9 stycznia br. odbył spotkanie z Prezydentem Wardzińskim odnośnie rozbudowy wysypiska w Woli Pawłowskiej.

Od 15 stycznia do 13 lutego odbyły się wybory Sołtysów, w związku z tym zaproponował przedstawenie się nowo wybranych sołtysów.

Pan Wójt poinformowała, że na zebraniu wiejskim dot. wyboru sołtysa w Barakach Chotumskich, mieszkańcy zawnioskowali o przyłączenie w/w miejscowości do Chotumia, w związku z tym należy sprawdzić, czy decyzja o przyłączeniu miejscowości, którą podjęło ośmiu mieszkańców, biorących udział w zebraniu, jest zgodna z przepisami.

16 stycznia odbyło się spotkanie z Prezesami firmy FUNAM z Wrocławia odnośnie stacji uzdatniania wody

18 stycznia odbyło się spotkanie z Prezesem Zakładu Energetycznego odnośnie konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego.

29 stycznia odbyło się spotkanie z kierownikiem ZKM odnośnie ustalenia rozkładu jazdy, Pan Wójt dodał, że należy sprawdzić zasadność niektórych kursów autobusów.

1 lutego odbyło się spotkanie z Marszałkiem Kozłowskim odnośnie uzgodnień planu zagospodarowania w miejscowości Rutki Begny oraz rozbudowy wysypiska w Woli Pawłowskiej. W tym samym dniu odbyło się także spotkanie z Prezesem PUKu odnośnie kosztów wywozy nieczystości oraz rozbudowy wysypiska.

6 lutego br. wyjazd do Warszawy odnośnie:

 • spotkanie z kierownikiem Gazowni w Warszawie. Spotkanie dotyczyło gazyfikacji miejscowości Chruszczewa i Kargoszyna oraz przyłączenia gazu do Szkoły w Gumowie, Wójt dodał, że jest szansa przyłączenia gazu do prywatnych posesji w Gumowie.Pan Wójt poinformował, że trzykrotnie zmieniała się siedziba Gazowni w Warszawie i podczas przeprowadzki zginęły wnioski mieszkańców Chruszczewa. W związku z powyższym należy ponownie złożyć wnioski o przyłączenie gazu.

 • Spotkanie z Prezesem firmy Kolgard Metal, rozmowy dotyczyły inwestycji na terenie Gminy tj. rozbydowy żwirowni w Kanigówku, po zapoznaniu się z mapami miejscowości Kanigówek Wójt stwierdził, że działka należąca do Gminy o powierzchni 3 ha została bezprawnie przejęta przez Pana Pawłowskiego, z działki tej został wywieziony żwir.

 • Spotkanie z Marszałkiem na którym odbyły się rozmowy dot. wniosków, które będzie można składać na budowę kanalizacji, wodociągów, dróg oraz boisk, jednak dopłaty ze środków unijnych będą wtedy, gdy wskaźnik G wynosi poniżej 600 zł. Dochody własne na 1 mieszkańca gminy wynoszą ok. 800 zł, w związku z tym prawdopodobnie Gmina nie pozyska środków z funduszy unijnych.

7 lutego odbyło się szkolenie Wójtów dot. wniosków unijnych.

13 lutego odbyło się spotkanie z Prezydentem Wardzińskim i Prezesem PUK odnośnie rozbudowy wysypisaka w Woli Pawłowskiej.

Pan Wójt poinformował, że Radni po przeanalizowaniu projektów uchwał w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego oraz Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego, stwierdzili, że zawarte warunki w w/w projektach sa niekorzystne i zaproponowali ponowne negocjacje, ponieważ wysypisko znajduje się na terenie Gminy Ciechanów, należy ustalić oddzielne warunki.

Ad.5

Radna Jezierska poinformowała, że zapoznała się z materiałami z Sesji Rady Miasta oraz z dokumentacją z PUK, wniosek radnych dot. zdjęcia z porządku obrad projektów uchwał świadczy o tym, że radni interesują się tym tematem i powinni się szczegółowo zapoznać ze sprawą rozbudowy wysypiska. Zapytała się do kiedy jest termin podjęcia decyzji odnośnie Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

Radny Wójcik zwrócił się o podłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Sokołówku do sieci elektrycznej.

Ad.6

Sołtys Żebrowska zapytała się czy nowo wybrani sołtysi dostaną informacje na temat praw i obowiązków sołtysa, zwóciła się o ustawienie tablicy informacyjnej w Mieszkach Wielkich, która zawierała by herb gminy, adres i stroę internetową urzędu. Zaproponowała, aby w każdej miejscowości były jednakowe tablice.

Sołtys Bartczak zwrócił się o remont drogi w Pęchcinie (Bohat. Września) w stronę ul. Płockiej, zapytał się czy w związku z podłączeniem gazu do Szkoły w Gumowie mieszkańcy Pęchcina też będą mogli się przyłaczyć.

Sołtys Marciniak powiedział, że rolnicy muszą udokumentować wywóz nieczystości, w związku z tym zwrócił się o negocjacje z Zakładem Oczyszczania o niższe ceny dla rolników, zapytał się także dlaczego dla gminy Ciechanów jest tak wysoki wskaźnik G.

Sołtys Wernicki powiedział, że w mediach są informacje o wysokich dopłatach unijnych na iwestycje, zapytał się czy to, że gmina nie otrzymuje dopłat ma związek z ugrupowaniami politycznymi.

Sołtys Żebrowska powiedziała, żeby na budowę drogi do wysypiska pozyskać z Ochrony środowiska lub podzielić koszty wspólnie z gminami należącymi do Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

Soltys Jezierski zwrócił się o zamontowanie lustra na zakręcie w Chruszczewie w celu poprawy widoczności oraz oczyszczenie terenu wokół przystanku i przydrożnych rowów.

Sołtys Antochów powiedział, że na nowopowstałym osiedlu w Niestumiu nie ma drogi dojazdowej, a pojazdy jeżdżą po polu Pana Mysiakowskiego.

Sołtys Wojciechowski zwrócił się o naprawę drogi w Rajmundowie, ponieważ dzieci chodzą w/w drogą do szkoły a nie ma pobocza w związku z tym dzieci mogą ulec wypadkowi, zwrócił się także o remont świetlicy w Modełce.

Sołtys Kamiński Roman zwrócił się o remont świetlicy, naprawę poboczy oraz przedłużenie kursu autobusu nr 13.

Sołtys Zarębski zapytał się czy naprawa drogi Rutki Borki – Begny – Marszewice jest ujęta w budżecie gminy na 2007 r.

Sołtys Talarowska zwróciła się o przystanek, tablicę informacyjną oraz naprawę drogi w Rutkach Głowicach.

Sołtys Niepytalski zwrócił się o ustawienie w Chotumiu 3 pojemników na odpady, zapytał się kto ponosi koszty utrzymania i wywozu nieczystości.

Sołtys Mańkowski zwrócił się remont drogi żwirowej oraz ustawienie wiaty przystankowej w Wólce Rydzewskiej.

Sołtys Grabowski zwrócił się o dokończenie drogi asfaltowej w Ropelach oraz remont drogi w Przążewie.

Ad.7

Odpowiedzi:

Odnośnie kosztów związanych z wysypiskiem, które poniosła Gmina to działka gruntowa, przekazana w 1993 roku, poza tym nie było więcej kosztów. Należy dodać, że zwiększył się ruch pojazdów dojeżdżających do wysypiska.

Pan Wójt powiedział, że z rozbudową wysypiska wiąże się zwiększenie terenu działki, władze miasta twierdzą, że zmieszczą się na dotychczasowym terenie, co nie jest zgodne z prawdą, ponieważ przy rozbudowie należy powiększyć teren o nowe działki, jednak procedury związane z projektami, zezwoleniami na budowę czy tez zmiany w planie trwają ok. 2,5 roku, dodałże Rada w poprzedniej kadencji walczyła o korzystne warunki dla Gminy min. o zwiększenie liczby członków w zarządzie i należy to uszanować i kontynuować.

Pomysł Pani Sołtys Żebrowskiej odnośnie tablic informacyjnej z herbem gminy można zrealizować, jednak takie tablice należałoby wykonać z tzw. Plepsy, wiąże się to jednak z dewastacja tak jak w przypadku wiat przystankowych.

Pan Wójt powiedział, że każde sołectwo ma statut, a każdy sołtys prawa i obowiązki, w związku z tym można sporządzić poradnik sołtysa w formie broszury.

Odnośnie autbusów należy przeanalizować nowe rozkłady przejazdów i sprawdzić zasadność niektórych kursów.

Odnośnie gazyfikacji Gumowa i Pęchcina będzie brana pod uwagę ilość chętnych do przyłączenia posesji do sieci gazowej.

Przystanki autobusowe będą ustawione w miejscowościach wskazanych przez sołtysów.

Budowy drogi w Pęchcinie nie ma zaplanowanej w budżecie na 2007 rok.

Koszty związane z zaopatrzeniem wsi w pojemniki na nieczystości pochodzą Funduszu Ochrony Środowiska, jednak za utrzymanie płaci gmina, pojemniki są ustawiane przeważnie przy sklepach wiejskich, jednak często się zdarza, że właściciele sklepów wrzucają nieczystości do tych pojemników, w związku z tym odbędzie się rozmowa z właścicielami sklepów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania tych pojemników.

Środki z FOGR są przeznaczone na budowę wodociągów lub na oczyszczalnie a nie na drogi, zaproponował aby zaprosić na następną sesję Starostę aby mógł osobiście zapoznać się z wypowiedziami na temat stanu dróg powiatowych.

Pan Wójt poinformował, że przy obliczaniu wskaźnika G dochody własne gminy podzielone są przez ilość mieszkańców gminy, jednak przy zastosowaniu umorzeń podatku i obniżeniu ceny żyta przyjętej do naliczania podatku rolnego wskaźnik g wzrasta, odnośnie pytania sołtysa Wernickiego Pan Wójt odpowiedział, że opcje polityczne też odgrywają rolę przy rozdysponowaniu środków unijnych.

Pan Wójt powiedział, że w budżecie na 2007 nie ma ujętej budowy drogi w Rutkach, ale są zaplanowane remonty.

W sprawie ograniczenia prędkości w miejscowości Chruszczewo zostało wysłane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg o oznaczenie"białą” tablicą, wtedy będzie obowiązywała prędkość 50 km/h, będzie również zamontowane lustro w celu poprawy widoczności.

Ad.8

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanów na rok 2007, poinformowała, że na wszystkich Komisjach był omawiany w/w projekt, w związku z tym zaproponowała, że przedstawi dochody i wydatki gminy.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji:

Agnieszka Topczyńska – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty poinformowała, że Komisja po zapoznaniu się z projektami uchwał proponowanymi przez Wójta Gminy zaopiniowała je pozytywnie. Odnośnie projektu budżetu na 2007 rok Komisja pozytywnie opiniuje w/w projekt zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, jednocześnie wnioskuje o oświetlenie uliczne miejscowości Chruszczewo przy ul. Mławskiej, remont dróg, poboczy i chodników w Chruszczewie, inwentaryzację oświetlenia ulicznego oraz oczyszczenie gminnych stawów. Komisja wnioskuje o likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Mieszkach Wielkich.

Janusz Lazarski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z projektami uchwał proponowanymi przez Wójta Gminy zaopiniowała je pozytywnie, odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewa Komisja wnioskuje o nieodpłatne nabycie w/w nieruchomości. Odnośnie projektu budżetu na 2007 rok Komisja pozytywnie opiniuje w/w projekt zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, jednocześnie wnioskuje o zwiększenie środków finansowych na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, remont dróg w Ropelach, Kargoszynie i Rzeczkach.

Ryszard Kowalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z projektami uchwał proponowanymi przez Wójta Gminy, zaopiniowała je pozytywnie.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 354/C/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciechanów projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciechanów projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Pan Wójt zgłosił autopoprawki do budżetu na 2007 rok, przedstawił dochody oraz wydatki po zmianie:

dochody:

 • zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 69.098 zł

 • zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym o kwotę 19.815 zł

 • zmniejszenie opłaty administracyjnej o kwotę 1.200 zł

dochody ogółem po zmianach wynoszą 11.643.201 zł,

wydatki:

 • zmniejszenie wydatków bieżących w Urzędzie Gminy o kwotę 19.815 zł

 • zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w urzędzie o kwotę 49.000 zł

 • wprowadzenie do budżetu zadania na realizację projektu"Zielony szlak rowerowy Mazowsza” w kwocie 29.000 zł

 • zmniejszenie wydatków bieżących w szkołach podstawowych o kwotę 78.000 zł

 • zwiększenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 69.098 zł

 • wprowadzenie do zadań inwestycyjnych zadania"modernizacja drogi gminnej w Mieszkach Wielkich”- 400.000 zł

wydatki ogółem po zmianach wynoszą 12.673.201 zł.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła autopoprawki Wójta Gminy do budżetu na 2007 rok.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.9

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Mieszkach Wielkich, poinformował, że w 2006 roku mieszkańcy Mieszk wyrazili zgodę na likwidację szkoły, w zamian wnioskowali o wyremontowanie drogi. Szkoła nie została zamknięta z powodu negatywnej opinii Kuratora Oświaty.

Pan Wójt przedstawił koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Mieszkach Wielkich w roku 2006/2007, powiedział, że do szkoły uczęszcza 15 uczniów oraz 8 uczniów do oddziału przedszkolnego. Gmina dokłada do utrzymania szkoły 100.880 zł, z czego 28.629 to wydatki na oddział"O”, natomiast 72.251 zł na utrzymanie kl. I-III.

Pan Wójt powiedział, że oprócz delegacji mieszkańców Mieszk obecnych na Sesji, odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci chodzących do SP w Mieszkach Wielkich, na którym będzie przekonywał, aby dzieci kontunuowali naukę w szkole w Gumowie, do której będzie zapewniony dowóz.

Pani Żebrowska powiedziała, że argumenty, które przedstawił Wójt odnośnie lkikwidacji, mają charakter ekonomiczny, dodała, że utrzymanie szkół gminnych są jeszcze wyższe niż koszty poniesione na szkołę w Mieszkach. Podczas budowy szkoły w Gumowie nikt nie konsultował się z mieszkańcami czy ta lokalizacj będzie dla wszystkich wygodna, dodała, że raczej nie skoro większość dzieci z gminy uczęszcza do szkól miejskich.

Pani Żebrowska powiedziała, że budynek szkoły w Mieszkach został zbudowany społecznie, mieszkaniec Mieszk przekazał 1 ha gruntów na działkę szkolną, dodała, że w chwili obecnej działka szkolna wynosi 29 arów, reszta została podzielona na działki budowlane po czym Gmina sprzedała, został również podzielony i sprzedany grunt na którym było boisko szkolne.

Pan Żebrowski, mieszkaniec Mieszk Wielkich, powiedział, że 2 lata temu odbyło się spotkanie, a nie jak twierdzi Wójt, w roku ubiegłym, na tym spotkaniu została podjęta decyzja, że w pierwszej kolejności będzie zbudowana droga, następnie autobusem nr 5 będą dojeżdżały dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4, po spełnieniu tych warunków mieszkańcy wyrażą zgodę na zamknięcie szkoły. Pan Żebrowski dodał, że dowożenie dzieci do Gumowa nie jest rozsądnym rozwiązaniem gdyż droga do Szkoły nr 4 jest o wiele krótsza niż do Gumowa. Powiedział, że Mieszki od kilku lat pod względem inwestycji są zaniedbywane.

Pan Wójt odpowiedział, że pierwsze inwestycje tj. telefony, wodociągi czy droga asfaltowa w Mieszkach zostały wykonane właśnie w Mieszkach. Powiedział, że wszystkie Komisje rozmawiały odnośnie zamiaru likwidacji szkoły w Mieszkach, Radni dokładnie zostali poinformowani o warunkach, jakie zostały postawine przez mieszkańców. Odbyły się również rozmowy z mieszkańcami dwa lata temu, ale w roku ubiegłym również, potwierdzeniem jest protokół z tego zebrania, w związku z tym nikt z Radnych nie został wprowadzony w błąd odnośnie opinii mieszkańców nt. szkoły. Pan Wójt powiedział, że koszty utrzymania dzieci w innych szkołach są wyższe, jednak celowość utrzymania szkoły do których uczęszcza 50 uczniów a 15 to jest duża różnica. Rada nigdy nie oszczędzała na oświacie i nikt tego nie zarzuci, ponieważ można to zauważyć pod względem wydatków w budżecie gminy na oświatę.

Sołtys Mańkowski powiedział, że gdy była likwidowana szkoła w Rydzewie też był temu przeciwny, ale po pewnym czasie twierdzi, że było to bardzo dobre rozwiązanie.

Sołtys Marciniak zaapelował do mieszkańców Mieszk i do Rady Gminy o likwidację szkoły w Mieszkach, powiedział, że nie ma bezpieczniejszej szkoły od tej w Gumowie, poza tym jest nowy, w pełni wyposażony budynek oraz wykwalifikowany personel.

Radna Jezierska przyznała, że Rada decyzję o zamiarze likwidacji szkoły podejmowała ze względów ekonomicznych, jednak Wójt złożył autopoprawki do budżetu i jest zaplanowana droga w Mieszkach, należy się też zastanowić jak wykorzystać budynek po szkole.

Sołtys Żebrowska powiedziała, że dla dobra dzieci, powinny być dowożone do najbliżej zlokalizowanej szkoły.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Mieszkach Wielkich

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.10

Pani Honorata Nowakowska omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół na 2007 rok. Poinformowała, że regulamin określa:

 • wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

 • szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

 • szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Ciechanów.

Pani Nowakowska dodała, że w/w regulamin był uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół na 2007 rok.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.11

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gąski i Kargoszyn, poinformowała że w 2004 roku została podjęta uchwała w sprawie nadania nazw ulic w 11 miejscowościach. W związku z tym, że przybywa mieszkańców, którzy pobudowali się na terenie gminy Ciechanów, muszą być nadane nazwy ulic: w miejscowości Gąski, dla drogi gruntowej nadaje się nazwę ulicy Piaskowej, a w Kargoszynie zostanie nadana ul. Akacjowa.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gąski i Kargoszyn.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.12

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo, poinformowała, że właściciel nieruchomości stanowiących drogę wewnętrzną kompleksu budownictwa jednorodzinnego złożył wniosek o przekazanie drogi na rzecz gminy. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2489 m2 , rzeczoznawca wycenił w/w nieruchomość na kwotę 4,21zł za m2, właściciel nieruchomości zaproponował 4,19 zł za m2 .

Rada Gminy jednomyślnie nie przyjęła projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo.

 

Ad.13

Pani Sekretarz omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.

Omówiła:

 1. cel programu,

 2. przedmiot współpracy,

 3. formy współpracy

 4. wykonanie programu,

 5. warunki ubiegania się o dotacje z budżetu gminy,

 6. sprawy organizacyjne.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.14

Pani Sekretarz omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia" Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2007”. Poinformowała, że realizacja programu ma na celu stworzenie spójnego systemu działań na terenie gminy Ciechanów na rzecz:

 • ograniczenia i zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych

 • zapobieganie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu

 • przeciwdziałanie przemocy

 • przeciwdziałanie narkomanii.

Ponadto przedstawiła harmonogram finansowy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia" Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2007”.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.15

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na 2007 rok. Poinformowała, że plan pracy zawiera min. terminy odbywania posiedzeń oraz terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na 2007 rok.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Radna Jezierska powiedziała, że jako przewodnicząca Klubu zgłasza wniosek o udział w Komisji Rewizyjnej jednocześnie rezygnuje z członkostwa w Komisji Rolnictwa.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wg. ustawy w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele Klubu, co nie jest równoznaczne z przewodniczącym Klubu, a w składzie Komisji Rewizyjnej znajduje się 3 przedstawicieli Klubu.

Radna Jezierska wycofała swój wniosek.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na 2007 rok.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.16

Wolne wnioski i zapytania:

Pan wójt zwrócił się do radnych i Sołtysów o informowaniu w jakich godzinach świecą się lampy uliczne oraz o ikości lamp w każdej miejscowości.

 

Ad.17

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokołowała
Małgorzata Sochacka

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1792
22 kwietnia 2011 11:16 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::