Rok 2008

PROTOKÓŁ NR XXII/2008

PROTOKÓŁ NR XXII/2008

z Sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2008 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło

- 15 radnych na stan 15 radnych

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:

1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

2. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

Pan Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek dzienny obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą określenia stawek od podatku od nieruchomości na 2009 rok.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.

6. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.

Ad.2

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Pani Skarbnik złożyła wniosek o skreślenie z porządku dziennego obrad punktu 6 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Pani Skarbnik poinformowała, że Urząd Gminy przesłał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta uchwały w sprawie zaopiniowania jej. Pracownik Urzędu Gminy był osobiście w UOKiK, ale na opinię trzeba będzie czekać 14 dni.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad.4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Pani Skarbnik poinformowała, że w uchwale Nr XXI/127/08 z dnia 27 listopada 2008 r. wystąpiły pewne błędy dlatego koniecznym jest podjęcie uchwały zmieniającej.

Poinformowała, że w uchwale nr XXI/127/08 wprowadza się następujące zmiany:

w pkt 2 lit. B skreśla się słowa „z wyjątkiem budynków lub ich części o powierzchni użytkowej”

pkt 2 lit. E otrzymuje brzmienie: „od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – od powierzchni użytkowej:

- będących w posiadaniu podatników, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta za 1 m² – 3,69 zł.

- Zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m² - 6,64 zł.

- Innych, niż wyżej wymienionych za 1 m² – 6,10 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że w w/w uchwale skreśla się § 2, a dotychczasowe

§ 3 i § 4. stają się odpowiednio § 2 i § 3.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła projekt w/w uchwały.

(Uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Pani Skarbnik poinformowała, że w uchwale zmieniającej uchwałę Nr XXI/128/08 w §1 skreśla się pkt 3. mający brzmienie „budynki i budowle służące do produkcji pasz i dla drobiu i zwierząt”, gdyż zwolnienie takie stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorców i będzie określone w innej uchwale.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła projekt w/w uchwały.

(Uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.7 Wolne wnioski i zapytania.

Radna Jezierska zwróciła się z prośbą o wgląd do wniosków do studium zagospodarowania przestrzennego przed opracowaniem urbanistycznym.

Radny Majkowski zapytał czy w tym roku radni przewidują paczki świąteczne dla dzieci z terenu naszej gminy.

Ad.6 Odpowiedzi na pytania i wnioski.

Pan Wójt na pytanie odnośnie przystąpienia do programu „Leader” odpowiedział, że sami radni na sesji odnieśli się pozytywnie do przystąpienia do tego programu, a koordynator nie będzie opracowywał wniosków na dofinansowanie, ponieważ jedyną osobą która będzie w stanie je opracować jest pani Anna Kenik z fundacji „Ciuchcia Krasińskich”. Marta Makijonko, która została koordynatorem jest przed szkoleniem i na dzień dzisiejszy nie jest kompetentna do przygotowywania wniosków. Na razie jest osobą, która będzie pośredniczyć w kontaktach między Wójtem a panią Kenik.

Na temat środków, które możemy uzyskać Wójt odpowiedział, że kwota dofinansowania będzie niezmienna i na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości, dlatego też nie należy spekulować na co konkretnie przeznaczyć te środki. Pan Wójt dodał, że na spotkaniach w gronie Wójtów będzie wnioskował żeby jednak te środki przeznaczyć na remonty świetlic a ścieżkami rowerowymi zająć się przy okazji budowy dróg.

Na pytanie radnego Majkowskiego odnośnie paczek dla dzieci powiedział, że w tej kwestii on nie decyduje. Radni muszą między sobą uzgodnić czy chcą przeznaczyć i w jakiej wysokości środki na ten cel.

Ad.8 Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokołowała
Katarzyna Borawska

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1901
22 kwietnia 2011 11:22 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::