Rok 2008

PROTOKÓŁ NR XXI/2008

PROTOKÓŁ NR XXI/2008

z Sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2008 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło

- 15 radnych na stan 15 radnych

- 31 sołtysów na stan 34 sołtysów

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:

1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

2. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

4. Marek Szadkowski - Zarząd Kół Łowieckich

Pan Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek dzienny obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ciechanów.

10 A. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

12. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.

Ad.2

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Pan Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo.

Przewodniczący Rady poinformował, że jeśli Rada Gminy przyjmie wniosek Wójta, wówczas w pkt 10A zostanie omówiony projekt uchwały.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta

Pan Wójt poinformował, że odpadł wniosek o kanalizację wsi Kargoszyn-Chruszczewo, ponieważ posiadamy za mało przyłączy sieci wodociągowej. Nie ma także współpracy z Urzędem Miasta w tej kwestii, ponieważ nie uwzględnili nas w swoim wniosku, a należymy z gminą miejską do tej samej „aglomeracji”.

Pan Wójt odniósł się również do artykułu w „Tygodniku Ciechanowskim”. Kolejny raz poinformował, że dopóki jest Wójtem to drugiego wysypiska na terenie gminy nie będzie. Poinformował także,że skarga na uchwałę Rady Gminy została odrzucona w WSA 18 listopada b.r.

Powiedział także, że jako wykonawca uchwały Rady Gminy jest zobligowany do występowania z wnioskiem o „odrolnienie” i z uwagi na to, że przybywa bezrobotnych musimy tworzyć nowe miejsca pracy.

Ad.5 Interpelacje i zapytania Radnych

Radny Frączkowski podziękował za budowę wodociągu w Pieńkach Niechodzkich, ale poinformował również o problemie drogi po przekopaniu wodociągu. Zwrócił się z prośbą o postawienie dwóch lamp.

Radna Jankowska poinformowała, że zgłaszała na komisjach prośbę o postawienie lampy w Chruszczewie na drodze wojewódzkiej na przejściu dla pieszych. Wnioskowała także o remont świetlicy w Chruszczewie.

Radna Jezierska zapytała Pana Wójta, co stanie się z budynkiem po szkole w Mieszkach. Poinformowała, że na komisjach proponowała aby w tym miejscu utworzyć przedszkole dla dzieci. Zapytała także czy radni mogą mieć wgląd do wniosków dotyczących zmian studium zagospodarowania przestrzennego w celu przedyskutowania przed opracowaniem urbanistycznym.

Radna Topczyńska poinformowała, że świetlica w Chotumiu został wyremontowana przy pomocy mieszkańców. Powiedziała, że tak było również przy wycinaniu krzaków, apelowała do mieszkańców innych wsi o podobną inicjatywę.

Pan Wójt poinformował, że w przyszłym roku zaplanowana jest budowa wodociągu w Nowej Wsi. Powiedział, że prace wodociągowe w Pieńkach Niechodzkich były wykonane na jesieni stąd problem z uszkodzoną drogą. Obiecał,że remont drogi nastąpi na wiosnę.

Poinformował o problemie z budową wodociągu we wsi Chruszczewo za torami kolejowymi, ponieważ mieszkanka tejże wsi domaga się odszkodowania w wysokości 10.000,00 zł i przez to osiem rodzin czeka na budowę sieci wodociągowej. Pan Wójt poinformował, że droga w Chruszczewie jest drogą wojewódzką dlatego postawienie lampy wymaga uzgodnień i konsultacji. Powiedział także, że przy drugim wjeździe w Chruszczewie było wnioskowane postawienie lustra jednakże do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Pan Wójt stwierdził, że świetlica zostanie wyremontowana wówczas gdy uzyskamy fundusze na „odnowę wsi”.

Powiedział także, że budowa wysypiska śmieci nie jest możliwa z powodu braku dróg dojazdowych.

Odnośnie pytania o utworzenie przedszkola w Mieszkach Wójt odpowiedział, że nie jest to dogodna lokalizacja. Stwierdził, że lepszym miejscem byłaby SP w Goryszach Stwierdził, że i tak większość rodziców dowozi dzieci do przedszkola w mieście z tego względu, że tam pracują.

Ad.6 Wypowiedzi i zapytania Sołtysów

Pani sołtys ze wsi Mieszki Wielkie zwróciła się do Wójta z prośbą o skierowanie pisma do mieszkańców o wycięcie krzaków znajdujących się przy drodze oraz o naprawienie „dziur” w drodze. Poinformowała także, że lokalizacja przedszkola najlepsza byłaby w mieście dlatego należy pomyśleć o kupnie działki na tym terenie.

Sołtys z Grędzic zwraca się z prośbą o postawienie tablicy informacyjnej w Grędzicach i oczyszczenie stawu, ponieważ bobry wycięły drzewa, mieszkańcy je sprzątnęli i teraz można go pokopać.

Sołtys z Wólki Rydzewskiej zapytał dlaczego Związek Łowiecki nie przyjmuje wniosków o odszkodowanie za szkody spowodowane przez dziki.

Mąż pani sołtys ze wsi Baby poprosił o dostęp do internetu, ponieważ okolica nie ma zasięgu, zaproponował że najkorzystniejsze byłoby podpisanie umowy z Telekomunikacją.

Pan Wójt odpowiedział, że otwarcie przedszkola to ogromny koszt, na który gmina w tej chwili nie może sobie pozwolić. Poinformował, że w sprawie internetu porozmawia z operatorami i porówna proponowane oferty. Pan Wójt obiecał także, że postara się naprawić powstałe uszkodzenia na drodze w Mieszkach.

Pan Marek Szadkowski poinformował o zasadach przyznawania odszkodowań oraz sposobach szacowania strat. Dodał, że bardzo istotne jest powiadomienie koła łowieckiego na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Poinformował, że oszacowanie wstępne ma miejsce na 14 dni przed planowanym zbiorem, natomiast łąki i użytki zielone szacuje się bez względu na porę roku.

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Poinformowała, że GUS ogłosił średnią cenę skupu żyta w wysokości 55,80 zł za 1 dt. Powiedziała, że projekt budżetu zakłada, że cena cena będzie wynosiła 50 zł. za 1 dt, jednakże radni na komisjach proponowali wysokość ceny żyta w kwocie 48 zł i taka cena została zaproponowana w projekcie uchwały.

Rada Gminy przyjęła proponowany projekt uchwały stosunkiem głosów

14 – za

1 – przeciw

(Projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Pani Skarbnik poinformowała, że wysokości stawek podatkowych zostały przedstawione i omówione na komisjach a członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do proponowanych stawek.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła projekt w/w uchwały.

(Projekt uchwały w załączeniu do protokołu)

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok. Poinformowała, że RIO zdecydowała by zwolnienia znajdowały się w oddzielnej uchwale. Powiedziała również, że w/w projekt przedstawiony i omówiony został na komisjach.

Przedstawiła proponowane zwolnienia w podatku od nieruchomości:

- Budynki i grunty wykorzystywane na działalność lub potrzeby z ochroną przeciwpożarową oraz działalność kulturalną z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza

- Sieć wodociągowa podłączona do stacji gminnych

- Budynki i budowle służące do produkcji pasz i dla drobiu i zwierząt.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła projekt w/w uchwały.

(Projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ciechanów.

Pani Sekretarz przedstawiła propozycję ZWiK-u na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy. Poinformowała, że w pierwszej wersji taryfa ta była niekorzystna dla nas ale Pan Wójt wynegocjował korzystniejsze warunki i taryfa na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco;

- Opłata miesięczna stała na odbiorcę usług w wysokości 3,21 brutto

- Cena 1m³ wody dostarczonej w wysokości 2,36 brutto

- Odprowadzanie ścieków w wysokości 4,04 brutto.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła projekt w/w uchwały.

(Projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

Ad.10A Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo.

Pani Sekretarz poinformowała, że na terenie gminy mamy dłużnika i aby odzyskać pieniądze możemy przejąć na własność gminy działkę, która jest własnością dłużnika. Nieruchomość położona jest w miejscowości Chruszczewo oznaczona numerem ewidencyjnym 3/14 o powierzchni 1000 m².

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

(Projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody budżetu gminy na dzień 27.11.2008r. zamykają się kwotą 11.800.241,00 zł w tym dochody własne to 6.571.699,00 zł, subwencje 2.658.174,00, dotacje celowe 2.570.368,00 zł. Poinformowała, że wydatki budżetu gminy zamykają się kwotą 12.912.459,00 zł w tym wydatki majątkowe w wysokości 2.433.041,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 10.479.418,00 zł. w tym spłata odsetek od kredytu i pożyczki w wysokości 44.000,00 zł, zadania zlecone i powierzone w kwocie 2.175.284,00 zł i rezerwy ogólne i celowe w kwocie 7.080,00 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że w dochodach przewidziane są środki z tytułu wprowadzenia wpływów z „renty planistycznej” oraz wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zmniejszenia po stronie dochodów wynikają z tytułu zmniejszenia środków z funduszy strukturalnych na zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chruszczewo-Kargoszyn” oraz „Modernizacja drogi gminnej Rykaczewo-Kownaty Wojnowe i „Modernizacja drogi gminnej Rydzewo-Wólka Rydzewska”. Pania Skarbnika poinformowała,że zwiększenia po stronie wydatków wynikają ze zmian klasyfikacji budżetowej w działach: Rolnictwo i łowiectwo oraz Transport i łączność a także ze zwiększenia środków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Pani Skarbnik poinformowała, że zmniejszenia po stronie wydatków wynikają z tytułu braku realizacji zadania”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chruszczewo-Kargoszyn oraz z tytułu zmniejszenia środków na modernizację drogi w Mieszkach Wielkich oraz braku realizacji zadania „Modernizacja drogi gminnej Rykaczewo-Kownaty Wojnowe i „Modernizacja drogi gminnej Rydzewo-Wólka Rydzewska”.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

(Projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

Ad. 13 Wolne wnioski i zapytania.

Radna Jezierska zaproponowała by radni mogli zapoznać się z treścią wniosków dotyczących studium zagospodarowania przestrzennego.

Radny Rostkowski zwrócił się z prośbą o podłączenie kanalizacji w Niestumiu.

Ad.14 Odpowiedzi na pytania i wnioski.

Pan Wójt odpowiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby spotkać się z Panią Prezydent, która zajmuje się inwestycjami w celu ustalenia wspólnej strategii dotyczącej kanalizacji.

Pan Wójt na pytanie pani Radnej Jezierskiej odpowiedział, że będzie taka możliwość aby zapoznali się z wnioskami.

Ad.16 Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokołowała
Katarzyna Borawska

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1905
22 kwietnia 2011 11:21 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::