Rok 2009

PROTOKÓŁ NR XXXVI/09

PROTOKÓŁ NR XXXVI/09

Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 14 grudnia 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego-
Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło
13 radnych na stan 15 radnych
(Lista obecności w załączeniu do protokołu)

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:
1.Marek Kiwit – Wójt Gminy
2.Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy
3.Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy
4.Elżbieta, Mariusz Zmudczyńscy – Stowarzyszenie„Wiedza Ekologiczna”


Ad.1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Ciechanów otworzył Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów. Powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu obecności zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 13 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2 Przyjęcie porządku dziennego obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów zwrócił się z pytaniem do radnych czy są wnioski do przedstawionego porządku obrad. Nie złożono wniosków do porządku obrad, został on przyjęty w następującym brzmieniu:
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
6.Wolne wnioski i zapytania.
7.Odpowiedzi na pytania i wnioski.
8.Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz Olszewski poinformował, że osobiście zapoznał się z treścią protokołu i w pełni odzwierciedla ona przebieg Sesji. Poza tym protokół był do wglądu w Urzędzie Gminy Ciechanów i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że traci moc uchwała podjęta w dniu 27 listopada 2009 roku przez Radę Gminy Ciechanów w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Powiedziała, że poprzednia uchwała była podjęta bezterminowo, a obecna uchwała tylko na rok 2010.
Pan Wójt dodał, że cena wody pozostaje taka jaką uzgodnili radni na poprzedniej Sesji tj. 2,64 zł, jednakże by mogło tak pozostać rada powinna zwolnić z podatku od nieruchomości stacje ujęcia i uzdatniania wody w m. Chotum, Gumowo, Sokołówek. Poinformował, że w/w projekt uchwały jest konsekwencją zawartego kompromisu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów – Waldemar Frączkowski odczytał opinię Komisji.
(Opinia Komisji w załączeniu do protokołu).
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.
(Uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że wprowadza się zmiany po stronie dochodów.
Zwiększenia po stronie dochodów wynoszą 29.900,00 zł i obejmują działy:
„Administracja publiczna” w kwocie 14.900,00 zł oraz w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w kwocie 14.500,00 zł oraz w dziale „Pomoc społeczna” w kwocie 500,00 zł.
Poinformowała, że zwiększenia po stronie dochodów wynoszą 25.400,00 zł i obejmują działy:
„Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 2.000,00 zł
„Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 11.100,00
„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w kwocie 3.800,00zł
„Oświata i wychowanie” w kwocie 611,00 zł
Pani Skarbnik przedstawiła również zmiany po stronie wydatków.
Zwiększenia po stronie wydatków obejmują działy:
„Transport i łączność” w kwocie 41.000,00 zł
„Działalność usługowa” w kwocie 10.000,00 zł
„Administracja publiczna” w kwocie 24.500,00 zł
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 25.000,00 zł
Poinformowała, że zmniejszenia po stronie wydatków obejmują działy:
„Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 41.000,00 zł
„Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 25.000,00 zł
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 30.000,00 zł.
Pani Skarbnik dodała, że dochody budżetu gminy zamykają się kwotą 15.253.066,00 zł a wydatki kwotą 18.973.066,00 zł w tym subwencje wynoszą 3.298.771,00, dotacje celowe wynoszą 2.428.034,00, środki z UE wynoszą 1.986.840,00 i dochody własne gminy wynoszą 7.539.421,00 zł.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.
(Uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.6 Wolne wnioski i zapytania.
Radny Majkowski zwrócił się o remont drogi ul. Kargoszyńska oraz także z o zmianę godzin kursowania linii nr. 2 tak by dostosować ją do potrzeb dzieci i młodzieży szkolnej.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał życzenia świąteczne od Pani senator Janiny Fetlińskiej. Złożył także życzenia świąteczne dla obecnych na Sesji.
Pan Wójt złożył życzenia świąteczne. Poinformował o Sesji uroczystej, która odbędzie się 29 grudnia 2009 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Ciechanów.


Ad.7 Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący rady gminy Ciechanów podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie XXXVI Sesji rady gminy Ciechanów.

Protokołowała
Katarzyna Borawska

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1976
22 kwietnia 2011 11:31 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::