Rok 2009

PROTOKÓŁ NR XXXIV/09

PROTOKÓŁ NR XXXIV/09

Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 12 października 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwemPana Eugeniusza Olszewskiego- Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło
12 radnych na stan 15 radnych
(Lista obecności w załączeniu do protokołu)

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:
1.Marek Kiwit – Wójt Gminy
2.Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy
3.Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy
4.Adam Olszewski – Radca prawny Urzędu Gminy
5.Elżbieta Zmudczyńska, Mariusz Zmudczyński – Stowarzyszenie Wiedza Ekologiczna

Ad.1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Ciechanów otworzył Pan Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów. Powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu obecności zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 12 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2 Przyjęcie porządku dziennego obrad.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, kierując zapytanie o propozycje zmiany w porządku obrad. Poinformował, że Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad „podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn”.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła porządek dzienny obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.
6.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn.
7.Wolne wnioski i zapytania.
8.odpowiedzi na pytania i wnioski.
9.Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz Olszewski poinformował, że osobiście zapoznał się z treścią protokołu i w pełni odzwierciedla ona przebieg Sesji. Poza tym protokół był do wglądu w Urzędzie Gminy Ciechanów i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikami. Poinformowała, że zwiększenia po stronie dochodów wynoszą 2.073.140,00 zł i przedstawiają się następująco:
W dziale „transport i łączność” zwiększona zostaje kwota o 1.986.840,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej z paragrafu 6298 na paragraf 6208.
W dziale „gospodarka mieszkaniowa” następuje zwiększenie w kwocie 400,00 zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie nieruchomości.
W dziale „administracja publiczna” w kwocie 19.000,00 zł z tytułu wpływu środków za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
W dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w kwocie 14.300,00 zł z tytułu wprowadzenia dodatkowych wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8000,00 zł oraz odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 900,00 zł oraz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 5.400,00 zł.
W dziale „oświata i wychowanie” w kwocie 50.000,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia i modernizację ogrzewania w Publicznym gimnazjum i szkole Podstawowej w Gumowie.
W dziale „pomoc społeczna” w kwocie 1.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów od komornika z ściągniętych należności z funduszu alimentacyjnego..
W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 1600,00 zł z tytułu wprowadzenia dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.
Pani Skarbnik przedstawiła zmniejszenia po stronie dochodów, które przedstawiają się następująco:
W dziale „transport i łączność” w kwocie 1.986.840,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej z paragrafu 6298 na paragraf 6208.
W dziale „administracja publiczna” w kwocie 200,00 zł z tytułu zmniejszenia dochodów od wydanych dowodów osobistych.
W dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 10.100,00 zł z tytułu zmniejszonych wpływów z podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej oraz opłat z tytułu zmian w działalności gospodarczej.
W dziale „kultura fizyczna i sport” w kwocie 500.000,00 zł z tytułu zmniejszenia przewidzianych do pozyskania środków z funduszy strukturalnych UE na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kargoszynie.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie wydatków. Poinformowała, że wprowadza się następujące zmiany:
Zwiększenia w kwocie 274.000,00 zł, które następują w działach;
W dziale „transport i łączność” w kwocie 160.000,00 zł na remonty i modernizację dróg gminnych.
W dziale „działalność usługowa” w kwocie 10.000,00 zł na usługi geodezyjne
( wznowienie granic).
W dziale „administracja publiczna” w kwocie 19.000,00 zł z tytułu zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
W dziale „oświata i wychowanie” w kwocie 50.00000 zł na zakup wyposażenia i modernizację ogrzewania w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Gumowie.
W dziale „ochrona zdrowia” w kwocie 5.400,00 zł na prowadzenie świetlic socjalterapeutycznych w szkołach podstawowych.
W dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 10.000,00 zł na zwiększone opłaty za energię elektryczną przy drogach gminnych.
W dziale „pomoc społeczna” w kwocie 4000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych.
W dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 1.600,00 zł na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.
W dziale „kultura fizyczna i sport” w kwocie 14.00,00 zł na pokrycie wydatków wykonanej dokumentacji projektowej kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kargoszynie.
Pani Skarbnik przedstawiła również zmniejszenia budżetu po stronie wydatków, które przedstawiają się następująco:
W dziale „rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 90.000,00 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie oraz budowy zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu.
W dziale „administracja publiczna” w kwocie 50.000,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na zakup sprzętu komputerowego.
W dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 187.00,00zł z tytułu rezygnacji z zakupu motopompy.
W dziale „pomoc społeczna” w kwocie 4.000,00 zł z tytułu rezygnacji z zakupu komputera dla GOPS.
W dziale „kultura fizyczna i sport” w kwocie 686.000,00 zł z tytułu zaniechania budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kargoszynie.
Poinformowała, że dochody budżetu gminy zamykają się kwotą 15.007.918,00 zł, wydatki zaś kwotą 18.727.918,00 zł.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.
(Uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że na jednej z wcześniejszych sesji Rady Gminy był przedstawiany w/w projekt uchwały, jednak rada wówczas wstrzymała się od wydania opinii w tym przedmiocie.
Powiedziała, że po raz kolejny Sejmik Województwa prosi o wyrażenie opinii przez naszą gminę. W uzasadnieniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego wskazane jest, że nie będzie grupowych zwolnień personelu oraz zawierania nowych umów o pracę i tym samym wypłacania wysokich odszkodowań dla personelu szpitala w związku z tym środki, które miałyby być przeznaczone na ten cel będą mogły być wykorzystane na częściową spłatę długów szpitala. Dodała, że jeżeli Rada Gminy nie podejmie rzeczonej uchwały będzie to potraktowane jako pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji szpitala.
Rada Gminy Ciechanów podjęła uchwałę, w której pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego stosunkiem głosów:
Za – 10 głosów
Wstrzymujące – 2 głosy.
(Uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulic w miejscowości Kargoszyn.
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że jest to konieczne z tego względu gdyż bez nazwy ulicy nie można nadać numerów porządkowych budynków. Nazwa ul. Tarasowa będzie obowiązywała dla drogi gruntowej o numerach ewidencyjnych 203/30, 204/1, 203/3, 202/2 łączącej się z ulicą Wierzbową i od północy z ul. Wiejską.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.
(Uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.7 Wolne wnioski i zapytania.
Radna Jankowska zapytała kiedy będzie podpisana umowa dzierżawy z właścicielami gruntu w m. Chruszczewo. Poinformowała, że Rada Gminy wyraziła już zgodę na w/w dzierżawę działki z przeznaczeniem na boisko.
Radny Majkowski poinformował, że do dwóch rodzin nie może być podłączony gaz (ul. Kargoszyńska), ponieważ kilka rodzin nie wyraża zgody na wejście na teren prywatny.
Pan Wójt poinformował, że wystosował pismo do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w sprawie zmniejszenia składki inwestycyjnej dla Gminy Wiejskiej Ciechanów, jednak nie ma do chwili obecnej odpowiedzi na w/w pismo.
Poinformował także, że 15 października b.r. odbędzie się spotkanie Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego oraz w tym samym terminie będzie miała miejsce rozprawa w sądzie między gminą Ciechanów a Miastem Ciechanów w sprawie odpłatności za dzieci z terenu gminy uczęszczające do prywatnego przedszkola na terenie miasta Ciechanów.
Pan Wójt odniósł się także do sprawy wyrównywania wynagrodzeń dla nauczycieli. Poinformował, że był pomysł zablokowania tych wypłat ze względu na trudną sytuację finansową gminy, chociaż kwota nie jest zbyt wysoka bo oscyluje w granicach ok. 12.000,00 zł. Dodał, że w tej sprawie musi odbyć się sesja wraz z sołtysami.
Pani Elżbieta Zmudczyńska odnośnie tematu likwidacji szpitala ciechanowskiego zapytała jaką mamy gwarancję, że po tych przekształceniach będzie zapewniona ciągłość decyzji nt. wypłaty odszkodowań dla personelu szpitala.

Ad. 8 Odpowiedzi na pytania i wnioski.
Pan Wójt na pytanie radnej Jankowskiej odpowiedział, że poleci pracownikowi Urzędu Gminy przygotować umowę dzierżawy działki w m. Chruszczewo i w najbliższych dniach zostanie ona podpisana.

Ad.9 Zamknięcie obrad.
Przewodniczący rady Gminy Ciechanów – Eugeniusz Olszewski podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Ciechanów.


Protokołowała
Katarzyna Borawska

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1936
22 kwietnia 2011 11:30 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::