Rok 2009

PROTOKÓŁ NR XXXIII/09

PROTOKÓŁ NR XXXIII/09

Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 22 września 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego-

Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło

- 13 radnych na stan 15 radnych

(Lista obecności w załączeniu do protokołu)

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:

1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

2. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

4. Barbara Piątkowska – inspektor ds. planowania przestrzennego

5. Adam Olszewski – Radca prawny Urzędu Gminy

6. Elżbieta Zmudczyńska, Mariusz Zmudczyński – prywatni inwestorzy

Ad.1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Ciechanów otworzył Pan Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów. Powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu obecności zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 13 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2 Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, kierując zapytanie o propozycje zmiany w porządku obrad.

Radni nie zgłosili zastrzeżeń do porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu kompleksu 5 MN/UR/U w Mieszkach Wielkich.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Chruszczewie z przeznaczeniem na boisko.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz Olszewski poinformował, że osobiście zapoznał się z treścią protokołu i w pełni odzwierciedla ona przebieg Sesji. Poza tym protokół był do wglądu w Urzędzie Gminy Ciechanów i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła protokół z poprzedniej Sesji stosunkiem głosów:

Za – 12 głosów

Wstrzymujące – 1 głos

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu kompleksu 5 MN/UR/U w Mieszkach Wielkich.

Pani Barbara Piątkowska poinformowała, że firma Żywiec - Trade złożyła wniosek do Urzędu Gminy w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiana ta ma dotyczyć wprowadzenia w planie oprócz już istniejącego budownictwa jednorodzinnego usług uciążliwych i nieuciążliwych.

Pani Piąkowska wyjaśniła, że w/w firma planuje prowadzić działalność na tym terenie a istnieją ograniczenia związane ze strefą biologicznie czynną, która wynosi 60% i uniemożliwia budowę w/w zakładu. Przy zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefa ta ma zostać zmniejszona do

20 %.

Poinformowała, że działki graniczące są własnością jednej osoby.

Pan Wójt przedstawił motywację w/w spółki tj.

Zmniejszenie bezrobocia oraz wpływ podatku od nieruchomości do Urzędu gminy. Dodał, że prezes spółki obiecał utworzenie 20 miejsc pracy.

Pan Wójt poinformował, że na tym terenie musi przeważać budownictwo jednorodzinne jednak należy w przyszłości rozważyć możliwość wprowadzenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmian dla pozostałego terenu i rozszerzenia budownictwa jednorodzinnego jeszcze o usługi nieuciążliwe.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

(W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych).

(Uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Chruszczewie z przeznaczeniem na boisko.

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że przedmiotem dzierżawy jest działka w Chruszczewie o numerze ewidencyjnym 26/27 i powierzchni 3798 m². Poinformowała, że gmina będzie dzierżawiła od właścicieli w/w grunt za kwotę 500,00 złotych rocznie a umowa dzierżawy podpisana zostanie na okres trzech lat.

Radna Jankowska zwróciła się do radnych o pozytywne ustosunkowanie się do w/w projektu uchwały. Zapytała co będzie z podatkiem za wydzierżawiony grunt, bo według jej wiedzy właściciele nie zgadzają się na ponoszenie w/w opłat.

Pan Wójt odpowiedział, że umowę dzierżawy można skonstruować w ten sposób by to dzierżawca płacił podatek od nieruchomości.

Radny Kowalski zapytał czy nie będzie sytuacji analogicznej jak w m. Kargoszyn, gdzie mieszkańcy nie wyrazili zgody na budowę obiektu rekreacyjno-sportowego.

Radna Jankowska zapewniła, że boisko w Chruszczewie powstanie z inicjatywy mieszkańców i z całą pewnością nie będzie protestów w tej sprawie.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

(w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych)

(Uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.6 Wolne wnioski i zapytania.

Pan Wójt poinformował, że dotarło do niego i do Pana Fączkowskiego, który jest delegatem wybranym przez Radę Gminy do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, pismo informujące o kosztach, jakie mają ponieść gminy należące do w/w Związku w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”.

Pan Wójt wyraził swoje rozczarowanie tym, że gmina Ciechanów według informacji zawartej w/w piśmie nie została potraktowana preferencyjnie. Dodał, że liczył, że udział w kosztach gminy Ciechanów zostanie zmniejszony z tego względu, gdyż gmina jest właścicielem terenu, na którym istnieje składowisko odpadów komunalnych. Uzasadnił, że nie tylko lokalizacja ale wywóz odpadów będzie odbywał się przez nasz teren. Dlatego jego zdaniem gmina powinna mieć zmniejszony udział w składce inwestycyjnej. Składka inwestycyjna ogółem dla wszystkich gmin należących do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na jeden rok wyniesie ponad 2 mln złotych. (wykaz szacunkowej wielkości składki inwestycyjnej i składki członkowskiej poszczególnych uczestników Międzygminnego Związku na realizację przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” w załączeniu do protokołu).

Radna Jezierska zapytała czy pozostałe gminy należące do Związku zostały potraktowane preferencyjnie.

Radny Frączkowski powiedział, że wszystkie gminy są traktowane w jednakowy sposób, jednak nasz teren jest terenem składowania odpadów i powinniśmy negocjować dla gminy korzystniejsze warunki.

Pan Mariusz Zmudczyński powiedział, że gmina nie ma w tej chwili żadnego wyboru i musi ponieść przedstawione wyżej koszty uczestnictwa w Związku. W innym wypadku zarząd Związku może wyegzekwować środki przez komornika. Dodał, że w tej chwili koszty i tak nie są wysokie, ale z całą pewnością ulegną zwiększeniu gdy zostaną rozstrzygnięte przetargi na poszczególne inwestycje.

Radna Jezierska powiedziała, że jeżeli są jakieś zmiany w kosztach, o których gmina nie wiedziała, to z całą pewnością musimy poradzić się eksperta w tej dziedzinie. Zapytała Pana Zmudczyńskiego czy w tym zakresie jak również w dziedzinie przekształcenia szpitala posiada wystarczającą wiedzę by mógł się wypowiadać w/w sprawach. Radna stwierdziła, że żadna firma nie zgodzi się na odbieranie odpadów komunalnych za darmo.

Pan Mariusz Zmudczyński odpowiedział, że posiada dużą wiedzę w/w dziedzinach a słuszność jego wypowiedzi można sprawdzić w różnych dokumentach.

Powiedział również, że PUK jest firmą współpracującą ze Związkiem dlatego też może w przyszłości zwiększać ceny za składowanie odpadów.

Zapytał dlaczego Rada gminy chce negocjować korzystniejsze warunki po podjęciu uchwały, w której wyraziła swój akces do w/w Związku.

Pani Elżbieta Zmudczyńska wyjaśniła, że prywatne składowisko, które miało powstać w m. Rutki-Begny odbierałoby odpady od gminy za darmo w ramach prowadzenia uciążliwego zakładu.

Pan Wójt poinformował, że w tej chwili gmina Ciechanów nie ponosi kosztów składowania odpadów, ale ta sytuacja może ulec zmianie. Powiedział także, że PUK jest firmą samodzielną tylko współpracującą ze Związkiem dlatego może zwiększać koszty. Poinformował, że na terenie gminy mieszka wielu mieszkańców, z którymi gmina nie podpisała jeszcze umów na wywóz nieczystości.

Pan Wójt zaproponował by Rada Gminy wyraziła swoje stanowisko w sprawie zmniejszenie o 50% składki inwestycyjnej dla Gminy Ciechanów będącej uczestnikiem Międzygminnego Związku regionu ciechanowskiego. Poinformował, że zajęcie stanowiska przez Radę Gminy umożliwi mu prowadzenie negocjacji z zarządem Związku.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła stanowisko zaproponowane przez Pana Wójta.

(w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych).

Ad. 7 Odpowiedzi na pytania i wnioski.

Pan Wójt odnośnie protestu mieszkańców w Kargoszynie poinformował, że Rada Gminy zbyt szybko wycofała się z budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego pod wpływem kilku protestujących mieszkańców przybyłych na Sesję Rady Gminy.

Powiedział, że po sesji, na której zapadła decyzja odnośnie wycofania się z budowy obiektu przyszła do niego inna grupa mieszkańców, którzy popierają budowę kompleksu. Pan Pietrzak jeden z mieszkańców popierających budowę boiska w Kargoszynie oznajmił, że może zebrać listę z podpisami mieszkańców, którzy popierają w/w inwestycję.

Ad.8 Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów po wyczerpaniu porządku dziennego obrad podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokołowała
Katarzyna Borawska

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2090
22 kwietnia 2011 11:29 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::