Rok 2009

PROTOKÓŁ NR XXIX/09

PROTOKÓŁ NR XXIX/09

ze wspólnej, nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów, Starostwa Powiatowego i Rady Miejskiej Ciechanów w dniu 27 maja 2009 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie pod przewodnictwem Wojciecha Niestępskiego Przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego, Pana Tomasza Grembowicza - Przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów i Pana Eugeniusza Olszewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów.

W Sesji uczestniczyło

- 13 radnych Gminy Ciechanów na stan 15 radnych

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Wojciech Niestępski – przewodniczący Rady Starostwa Powiatu Ciechanowskiego powitał wszystkich obecnych na sesji i stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć.

Tomasz Grembowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej Ciechanów powitał wszystkich obecnych i stwierdził quorum władne do podejmowanie prawomocnych rozstrzygnięć.

Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów poinformował, że w sesji uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć.

Wojciech Niestępski – Przewodniczący Rady Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przedstawił porządek obrad:

Przewodniczący przedstawił porządek obrad;

1. Otwarcie obrad sesji

2. Sprawdzenie quorum

3. Wspólna debata radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego z radnymi Rady Miasta Ciechanów oraz radnymi Rady Gminy Ciechanów nt. ujednolicenia planów powiatu. Miasta Ciechanów oraz Gminy Ciechanów w zakresie składowania śmieci na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.

- omówienie potrzeb Miasta Ciechanów w zakresie składowania śmieci na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r. planów stworzenia systemu gospodarowania odpadami w oparciu o Komunalny Związek Gmin oraz znaczenia dla gospodarki odpadami projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego – wystąpienie Pana Waldemara Wardzińskiego Prezydenta Miasta Ciechanów,

- omówienie planów i zamierzeń Gminy Ciechanów w zakresie lokalizacji na terenie gminy inwestycji związanych z gospodarką odpadami w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem planowanych w tym zakresie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

- wystąpienie Pana Marka Kwita - Wójta Gminy Ciechanów,

-główne założenia projektu Programu Ochrony Środowiska oraz projektu Plany Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ciechanowskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r. - wystąpienie Pana Sławomira Morawskiego Starosty Ciechanowskiego,

4. Wystąpienie zaproszonych gości.

5. Wystąpienie mieszkańców powiatu.

6. Debata.

7. Ustalenie wspólnych kierunków działań samorządów: Powiatu Ciechanowskiego, Miasta Ciechanów i Gminy Ciechanów w zakresie gospodarki odpadami na lata 2009-2012, z perspektywą do 2016 r.

8. Zamknięcie obrad.

Radna Agnieszka Bukowska złożyła wniosek o wprowadzenie do prządku obrad debaty dotyczącej bieżącej sytuacji ciechanowskiego szpitala specjalistycznego motywując to tym, że organem prowadzącym jest Marszałek Sejmiku Mazowieckiego a na sali obecna jest przedstawicielka Pani Wiesława Krawczyk – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Tomasz Grembowicz – Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów poinformował, że toczą się w chwili obecnej rozmowy Pani Dyrektor Łagońskiej ze związkami zawodowymi szpitala i na dzień dzisiejszy nie mamy wiedzy co do decyzji jakie zapadły na tym spotkaniu.

Waldemar Wardziński Prezydent Miasta Ciechanów nie wyraził zgody na rozszerzenie porządku obrad informując, że sytuacja ciechanowskiego szpitala jest bardzo ważna i zasługuje na omówienie na wspólnej sesji samorządów. Zaproponował, jeżeli będzie taka wola trzech samorządów, sesję w trybie nadzwyczajnym za kilka dni.

Rada Miasta Ciechanów przyjęła przedstawiony przez przewodniczącego porządek obrad bez wprowadzania zmian

za – 12 głosów

przeciw– 4 głosy

wstrzymujących – 3 głosy.

Rada Powiatu Ciechanowskiego jednomyślnie przyjęła porządek obrad bez wprowadzania zmian.

Rada gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła proponowany porządek obrad bez wprowadzania zmian.

Ad.3

Waldemar Wardziński – Prezydent Miasta Ciechanów przedstawił plany budowy Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla 27 gmin Regionu Ciechanowskiego. Poinformował, że w Wojewódzkim Palnie Gospodarki Odpadami Komunalnymi przyjęto, iż docelowo jedynym składowiskiem regionalnym na obszarze czterech powiatów (ciechanowskiego, przasnyskiego, mławskiego, pułtuskiego) jest składowisko w Woli Pawłowskiej. Prezydent uzasadnił potrzebę budowy w/w systemu z uwagi na konieczność wywiązywania się z przyjętych zobowiązań unijnych oraz uniknięcia wysokich opłat za korzystanie ze środowiska a w rezultacie wzrost opłat za składowanie odpadów. Poinformował, że zgodnie z wydanymi pozwoleniami składowisko będzie funkcjonować do 2015 roku. Poinformował również, że w 2004 roku utraciły ważność obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego w tym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciechanów, jednakże dokumenty opracowane po roku 2004 zawierają zapisy potwierdzające zgodność składowiska w Woli Pawłowskiej z obowiązującym planem.

Prezydent poinformował, że Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi zamknie się kwotą 88 mln zł, w tym dofinansowanie wyniesie 32.200.000 zł.

W 2011 roku w wyniku sortowania trafi około 36-40% odpadów a reszta będzie w różny sposób wykorzystywana.

W 2007 roku opracowana została koncepcja dla składowiska w Woli Pawłowskiej a raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zaczęto opracowywać w roku 2008. W trakcie przygotowania jest przetarg na prace planistyczne, ale żeby go przygotować konieczna jest decyzja środowiskowa i lokalizacyjna. Zwrócił się z pytaniem do Wójta Marka Kiwita dlaczego Gmina Ciechanów nie wydała jeszcze w/w decyzji.

Prezydent omówił planowany I etap rozbudowy składowiska w Woli Pawłowskiej. Kolejno przedstawił następne etapy w/w rozbudowy.

Powiedział, że modernizacja składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej nie wymaga poszerzania jego obszaru. Poinformował, że składowisko będzie zarządzane przez przedstawicieli samorządów.

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego-Wojciech Niestępski zaprosił do wypowiedzi Wójta Gminy Ciechanów Marka Kiwita.

Marek Kiwit – Wójt Gminy Ciechanów nie zgodził się z wypowiedzią Prezydenta Miasta Ciechanów stwierdzającą, że nie będzie konieczności poszerzania obszaru składowiska w Woli Pawłowskiej oraz szacowaną ilością produkowanych odpadów.

Ubolewał, że radni samorządów nie wyrazili zgody na omówienie bieżącej sytuacji w szpitalu ciechanowskim.

Poinformował, że nie ma wpływu na wcześniejsze wydanie decyzji środowiskowej, ponieważ jest ona uzależniona od opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, która zostanie wydana 30 czerwca b.r.

Poinformował po raz kolejny, że nie ma planów odnośnie budowy kolejnego składowiska odpadów w m. Rutki Begny. Marszałek Województwa Mazowieckiego nie wyraził zgody na odlesienie gruntów pod ewentualne składowisko odpadów dlatego jakakolwiek dyskusja na ten temat jest w tej chwili bezprzedmiotowa. Rada Gminy Ciechanów wyraziła zgodę w uchwale na przystąpienie do sporządzania planu zagospodarowania terenu pod ewentualne składowisko odpadów w Rutkach Begnach, ale nie jest to jednoznaczne z planami budowy składowiska. Zarzucił Prezydentowi, że podpisał list intencyjny dot. projektu Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi bez zgody gospodarza terenu. Zakończył apelując o porozumienie.

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego poprosił Starostę Sławomira Morawskiego o wypowiedź.

Sławomir Morawski – Starosta Powiatu Ciechanowskiego przedstawił I Program Ochrony Środowiska z 2009 roku oraz projekt Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Powiatu Ciechanowskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku. Poinformował, że w/w plan jest wspólny z polityką ekologiczną państwa i obowiązującymi celami i przepisami. Powiedział, że zostanie przedłożony do uzgodnień i zaopiniowania, po uzyskaniu wymaganych opinii będzie przedłożony pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego.

Ad.4

Radny Ryszard Geryk przedstawił swoje wątpliwości dotyczące planowanej rozbudowy składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej. Nie spodziewał się, że zwiększy się czterokrotnie ilość składowanych odpadów. Zapytał którędy będzie przebiegał transport odpadów. Powiedział, że udział gmin w planowanej inwestycji wyniesie ok. 11 mln zł i czy wszystkie gminy na pewno włączą się do udziału w planowanej inwestycji. Zapytał kiedy wpłynął wniosek do Urzędu Gminy Ciechanów o wydanie decyzji środowiskowej.

Pani Poseł Jolanta Hibner poinformowała, że nie ma żadnej informacji dotyczącej kierowania odpadów komunalnych z terenu Warszawy na składowisko w Gminie Ciechanów. Zwróciła się z prośbą by nie używać sformułowania „wysypisko” tylko „składowisko odpadów”. Poinformowała, że, strumień odpadów będzie własnością gminy. Powiedziała, że koszt inwestycji wyniesie 88 mln zł, natomiast z UE jest do pozyskania 40% środków całej inwestycji. Zobowiązała się popierać działania Prezydenta Miasta Ciechanów dotyczące tworzenia Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Radny Kałużyński powiedział, że jest związany z programem prezentowanym przez Prezydenta Miasta Ciechanów dlatego też chciałby zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z w/w programem tj. potrzebę realizacji, koszty, uwarunkowania i zwrot środków za składowanie odpadów oraz kwoty uzyskane z odzysku oraz ważny interes społeczny, który należy tylko wspierać.

Radny Mariusz Stawicki poprosił o wyjaśnienie pogłosek na temat składowiska odpadów w Rutkach Begnach. Przytoczył także artykuł z umieszczony w „Gazecie Polskiej”. Podziękował Wójtowi za obietnicę, że w/w składowiska nie będzie.

Wojciech Niestępski – Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego poinformował, że otrzymał pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym z inicjatywy Wójta Gminy Ciechanów dotyczącym odrolnienia i odlesienia terenu w m. Rutki Begny.

Wójt Marek Kiwit poinformował, że Rada Gminy Ciechanów w roku 2005 podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego w m. Rutki Begny. Teren należy do chronionego Regionu Nadwkrzańskiego i nie może powstać tam w żadnym wypadku składowisko odpadów.

Przewodniczący Wojciech Niestępski zacytował artykuł z Tygodnika Extra Ciechanów. Wójt stwierdził w /w artykule, że proces prac na planem zagospodarowania przestrzennego m. Rutki Begny nie został jeszcze zakończony.

Apelował do Wójta aby prace nad w/w planem został, przerwane poprzez podjęcie przez Radę Gminy Ciechanów uchwały unieważniającej wcześniejszą uchwałę z roku 2005 w sprawie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania terenu m. Rutki Begny.

Radny Dąbrowski powiedział że dyskusja dot. powstania ewentualnego składowiska odpadów w Rutkach Begnach powinna mieć miejsce dużo wcześniej, wówczas nie byłoby tyle niejasności i niedomówień. Składowisko odpadów w Woli Pawłowskiej znajduję się na granicy terenu nadwkrzańskiego.

Waldemar Wardziński poinformował, że PUK obsługuje nie tylko mieszkańców miasta Ciechanów dlatego też liczby odpadów są wyższe niż liczba mieszkańców miasta.

Odczytał analizę projektu gospodarki odpadami komunalnymi. Poinformował, że w/w projekt był przygotowany przez zewnętrzną firmę, w której zatrudnieni są fachowcy.

Na pytanie Wójta odnośnie podpisania listu intencyjnego bez informowania Wójta Gminy Ciechanów odpowiedział, że wcześniej zostały podpisane deklaracje przez Wójtów, w których wyrazili wolę na wspólną inwestycje.

Prezydent odpowiedział na pytanie radnego Geryka, że zbiórka odpadów będzie bezpośrednio z terenów podległych, będą inne punkty odbioru i prasowania a odpady będą przewożone w specjalnych kontenerach. Inwestycja będzie rozłożona na 4 lata, jest droga ale będzie realizowana poprzez kredyty. Koszt to około 250 zł na jednego mieszkańca.

Prezydent podziękował Pani poseł Jolancie Hibner za poparcie inwestycji. Ma nadzieje, że Związek będzie niedługo zarejestrowany w KRS-ie.

Eugeniusz Olszewski Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów Eugeniusz Olszewski zapytał czy ktoś z radnych Gminy Ciechanów chciałby zabrać głos.

Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów wyjaśnił, że listy intencyjne zostały podpisane przez Prezydenta Miasta Ciechanów w marcu 2004 roku, natomiast porozumienie z Wójtami miało miejsce w listopadzie 2004 roku.

Dorota Jezierska Radna Gminy Ciechanów poinformowała, że od czasu kiedy została radną ma styczność z dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia w m. Rutki Begny. Jako członek Izby Rolniczej dwukrotnie negatywnie opiniowała zmianę przeznaczenia gruntów w m. Rutki Begny. Zwróciła się z pytaniem do Wójta Gminy Ciechanów dlaczego na inwestycję, która ma nie dojść do skutku powołuje kancelarię prawną oraz biegłego rzeczoznawcę. Radna powiedziała, że jest to prywatny teren dlaczego więc powołuje Kancelarię prawną Zapytała jakie pieniądze zostały wydane na obsługę prawną i rzeczoznawcę. Warszawy, która ma zajmować się działaniami prawnymi mającymi na celu odrolnienie i odlesienie rzeczonego terenu. Radna przedstawiła pismo do Mazowieckiej Izby Rolniczej, w którym Wójt powołuje w/w kancelarię prawną.

Poinformowała, że w dniu 12 marca b.r. miała miejsce wizja lokalna na działkach w m. Rutki Begny w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym polegającym na zmianie przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne pod ogólnodostępne składowisko odpadów, sortowni i utylizacji odpadów, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rutki Begny gmina Ciechanów. Poinformowała, że w/w wizji uczestniczył rzeczoznawca powołany przez Wójta Gminy Ciechanów i dlaczego gmina ma ponosić za takie działania Wójta koszty. Stwierdziła że bardziej celowym byłoby zwydatkowanie tych środków na dopłatę do przedszkoli dla dzieci z terenu gminy.

Radna przedstawiła slajdy działek, które miałyby być przeznaczone pod ewentualne składowisko odpadów w Rutkach Begnach. Poinformowała także, że powstało stowarzyszenie „EkoGmina”, które będzie monitorowało sprawę ewentualnego składowiska.

Zwróciła się z pytaniem do Prezydenta Wardzińskiego ile kosztuje po IV etapie realizacji projektu rekultywacja na obszarze 6 ha a ile będzie kosztowała na obszarze 42 ha w m. Rutki Begny.

Ad. 5

Pan Andrzej Grzybowski mieszkaniec Gminy Ciechanów zapytał Wójta dlaczego zwraca się z prośbą do Departamentu Rolnictwa o zmianę przeznaczenia gruntów w m. Rutki Begny.

Pan Roman Tarnowski z m. Romanowo gm. Ciechanów poinformował, że mieszkańcy gminy nie wyrażają zgody na wybudowanie kolejnego składowiska odpadów. Zapytał Wójta dlaczego zatrudnia kancelarię prawną oraz rzeczoznawcę.

Stanisław Zmudczyński poinformował, że prawo nie zezwala na budowanie składowisk odpadów jeżeli nie ma ich w krajowych i wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Powiedział, że z tego powodu nie będzie składowiska odpadów w Rutkach Begnach.

Zwrócił się z pytaniem do Prezydenta Wardzińskiego dlaczego 14 - arowa działka, na której składowane są odpady formalnie należy do Gminy Ciechanów a nie jest własnością miasta, poprosił o wyjaśnienie przez Prezydenta zapisów zawartych w raporcie o ochronie środowiska dotyczących ilości składowanych odpadów, transportu oraz ilości emisji spalin.

Poinformował, że zdjęcia, które wyświetliła Pani Jezierska przedstawiają teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej.

Zapytał Prezydenta Wardzińskiego czy składowisko w Woli Pawłowskiej jest samowolą budowlaną skoro pozwolenia na budowę utraciły moc prawną.

Prezydent Wardziński poinformował, że nie jest w stanie przedstawić dokładnych kosztów rekultywacji ale z całą pewnością koszt ten będzie znaczący i długotrwały. Poinformował, że raport o ochronie środowiska przygotowywała firma wyspecjalizowana i na pewno został w nim wszystko uwzględnione, zarówno dokładne dane dot. emisji spalin jak i ilość przewożonych odpadów.

Przedstawił wszystkie decyzje zezwalające na budowę wysypiska w Woli Pawłowskiej. Poinformował, że z całą pewnością składowisko funkcjonuje legalnie i są odpowiednie instytucje, które mogą to sprawdzić.

Prezydent odniósł się także do pytania Pana Zmudczyńskiego odnośnie prawa własności działki o nr 102/2 w Woli Pawłowskiej. Poinformował, że kwestia ta została uregulowana uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Ciechanów.

Wojciech Niestępski Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego poprosił Wójta by ustosunkował się do przedstawionych przez Panią Jezierską poważnych zarzutów skierowanych w jego kierunku.

Wójt Marek Kiwit zareagował na stwierdzenie „poważne zarzuty”. Wyjaśnił, że Urząd Gminy nie przeznaczył żadnych środków finansowych zarówno na kancelarię prawną jak i rzeczoznawcę. Na sali jest się Pani Skarbnik Urzędu Gminy, która może potwierdzić te słowa. Dodał, że istnieją instytucje np. Regionalna Izba Obrachunkowa, która może skontrolować rzekome wydatki z budżetu.

Pan Wójt stwierdził, że odnośnie planu zagospodarowania terenu w m. Rutki Begny nie było konsultacji bo tak naprawdę nie było co konsultować. Powiedział, że cała procedura dopiero się rozpoczęła i kolejnymi etapami byłyby konsultacje społeczne nad projektem

Bez zgody i poparcia mieszkańców nigdy nie pozwoliłby na wybudowanie kolejnego składowiska.

Pan Wójt powiedział, że uregulowanie stanu prawnego działek będącymi faktycznie drogami trwało tak długo z tego względu gdyż Pan Starosta się wycofał i Rada Gminy musiała podjąć nowe uchwały.

Pan Stanisław Zarębski mieszkaniec Gminy Ciechanów zwrócił się do Wójta o wycofanie postępowania administracyjnego toczącego się przed Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Zwrócił się także Rady Gminy Ciechanów o podjęcie uchwały unieważniającej uchwałę podjęto w 2005 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania terenu w m. Rutki Begny.

Pan Klimkiewicz mieszkaniec Gminy Ciechanów poinformował, że na składowisko w Woli Pawłowskiej trafiają odpady od ok. 300 tys mieszkańców to w Rutkach Begnach odpadów byłoby siedem razy więcej. Zapytał jaki związek ma Pan Zmudczyński ubiegający się o budowę składowiska w Rutkach Begnach z Panem Leszkiem Zmudczyńskim Przewodniczącym Rady Gminy Ciechanów w ubiegłej kadencji.

Pan Stanisław Zmudczyński wyjaśnił, że jest to tylko i wyłącznie zbieżność nazwisk.

Pani Dorota Jezierska poinformowała, że do złożenia wniosku do do Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie unieważnienia w/w uchwały potrzeba jest czworo radnych. Zapytała kto z państwa radnych poparłby ewentualny wniosek. Zgłosiło się troje radnych (A. Wojciechowski, A. Jankowska, E. Oglęcka).

Wojciech Niestępski Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego zwrócił się z prośbą o przegłosowanie wspólnego stanowiska dot. ewentualnego składowiska w Rutkach Begnach. Przewodniczący odczytał wspólne stanowisko

„Rada Powiatu Ciechanowskiego, Rada Miasta Ciechanów, Rada Gmniny Ciechanów, po zapoznaniu się z potrzebami Miasta Ciechanów, w zakresie składowania odpadów na lata 2009-2012, z perspektywą do 2016 roku, planami stworzenia systemu gospodarowania odpadami w oparciu o Komunalny Związek Gmin oraz projektem pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego”, kierując się dobrem mieszkańców powiatu – uznaje za priorytet podjęcie wszelkich możliwych działań, w celu zachowania w możliwie niezmienionej formie środowiska naturalnego powiatu ciechanowskiego. Z tych powodów żaden z samorządów nie będzie podejmować, ani popierać działań prawnych, mających na celu lokalizację we wsi Rutki Begny, gmina Ciechanów, ogólnodostępnego składowiska odpadów, sortowni i utylizacji odpadów, zgodnie uznaje się za szkodliwy i nie służący interesom społeczności lokalnej.

Samorządy lokalne zgodnie decydują się nie dopuścić, aby Powiat Ciechanowski, jako rolniczy, rozwijający agroturystykę i posiadający bezcenne powierzchnie leśne, zmienił się w wysypisko śmieci dla potrzeb dużych aglomeracji:.

Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła proponowane stanowisko stosunkiem głosów:

za – 18 głosów

wstrzymujących – 1 głos

Rada Miasta Ciechanów jednomyślnie przyjęła proponowane stanowisko.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w stanowisko.

Ad.8

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego podziękował za przybycie wszystkim obecnym na Sesji i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokołowała
Katarzyna Borawska

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2360
22 kwietnia 2011 11:24 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::