Rok 2010

PROTOKÓŁ NR II/10

PROTOKÓŁ NR II/10

z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 2 grudnia 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów – pod przewodnictwem pana Eugeniusza Olszewskiego – przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów


W Sesji uczestniczyło 13 radnych na stan 15 radnych
/lista obecności w załączeniu/
Spoza Rady Gminy udział wzięli:
1.Pan Marek Kiwit – Wójt Gminy
2.Pani Maria Nadratowska – sekretarz Gminy
3.pani Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy
4.Pan Adam Olszewski – Radca prawny urzędu
5.Pracownicy Urzędu Gminy

Przebieg obrad:
Ad. 1 Obrady otworzył Pan Eugeniusz Olszewski – przewodniczący rady Gminy Ciechanów. Powitał wszystkich obecnych, oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad 2. Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Złożenie ślubowania przez wójta gminy Ciechanów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Ciechanów.      5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła proponowany porządek obrad.
Ad.3  Pan Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów poprosił Pana Wójta – Marka Kiwita o złożenie ślubowania.
Pan Wójt odczytał rotę ślubowania.
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”, dodając na koniec słowo „ślubuję”.
/rota ślubowania w załączeniu/.

Ad.4 Pani sekretarz powiedziała, że po konsultacji z Panem Przewodniczącym Rady Gminy oraz pozostałymi radnymi pojawiła się propozycja wynagrodzenia dla Pana Wójta w wysokości 11.421,00 zł brutto.
Przedstawiła także poszczególne składniki w/w wynagrodzenia.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła proponowaną wysokość wynagrodzenia dla Pana Wójta.
/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.5 Pan Wójt podziękował wszystkim mieszkańcom gminy, że po raz kolejny obdarzyli go zaufaniem i wybrali na urząd wójta. Podziękował również pracownikom Urzędu Gminy za dotychczasową owocną współpracę, wyraził nadzieję, że w tej kadencji owa współpraca będzie w dalszym ciągu bardzo dobra.

Ad.7 Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady.

 


     Protokołowała     Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Borawska   Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4759
22 kwietnia 2011 11:35 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::