Rok 2010

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/10

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/10

Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 stycznia 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego –Przewodniczącego Rady Gminy.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 4 radnych na stan 7 radnych

(Lista obecności w załączeniu do protokołu)

W Sesji uczestniczyło

15 radnych na stan 15 radnych

27 sołtysów na stan 33 sołtysów

( listy obecności w załączeniu).

Spoza Rady gminy w posiedzeniu udział wzięli:

Marek Kiwit – Wójt Gminy

Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

Adam Olszewski – Radca prawny urzędu Gminy

Helena Pawłowska – kierownik referatu rolnego

Barbara Piątkowska – inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego gminy

Katarzyna Kozłowska – redaktor KRC

Piotr Pszczółkowski – redaktor „Tygodnika Extra’

Klemens Kalman – mieszkaniec Pęchcina

Elżbieta i Stanisław Zmudczyńscy – Dwutygodnik „Wokół Ciechanowa”

Ad.1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Ciechanów otworzył Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 15 radnych co stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2 przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do radnych czy są wnioski do przedstawionego porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego porządku obrad.

Przewodniczący poinformował, że Wójt złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad projektów następujących uchwał:

1.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Chruszczewo

2.w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki.

3.w sprawie przystąpienia sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu kompleksu 8 MN k w Mieszkach Wielkich.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła proponowane zmiany w porządku obrad.

Po dokonanych zmianach porządek obrad przedstawia się następująco;

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy i narkomanii na rok 2010.

9. Przyjęcie budżetu gminy na 2010 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Chruszczewo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu kompleksu 8 MN k w Mieszkach Wielkich.

13. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Chruszczewo na lata 2010 – 2017.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz Olszewski poinformował, że osobiście zapoznał się z treścią protokołu i w pełni odzwierciedla przebieg Sesji. Poza tym protokół był do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

Pan Wójt poinformował, że w Urzędzie Gminy na stanowisko kierownika referatu rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska została zatrudniona Pani Helena Pawłowska.

Powiedział, że zostały złożone dwa wnioski z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji;

- modernizacja drogi gminnej Sokołówek – Nużewko

- modernizacja drogi gminnej Ujazdówek – Rutki Głowice

Poinformował, że odśnieżanie dróg gminnych odbywa się powoli ale systematycznie z tego względu gdyż jest za mało pługów i nie mogą zdążyć z pracami przy obecnych warunkach atmosferycznych. Prosił o wyrozumiałość mieszkańców.

Dodał, że zostało złożone przez Państwa Zmudczyńskich odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego. Poinformował, że dzieci z SP i Gimnazjum w Gumowie zwróciły się z prośbą o przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na Sesji Rady Gminy dla poszkodowanych z Haiti. Poprosił radnych i sołtysów o wsparcie akcji.

Ad.5 Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Frączkowski odniósł się do negocjacji prowadzonych z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad nt. modernizacji drogi Ciechanów – Młock.

Poinformował, że były prowadzone rozmowy w sprawie zlokalizowania przejścia dla pieszych oraz budowy chodników w m. Pęchcin ale do tej chwili nie było żadnej odpowiedzi w/w kwestii.

Radny Majkowski poprosił Wójta by poprowadził negocjacje w sprawie modernizacji drogi powiatowej /poszerzenie/ na osiedlu Kargoszyńskim.

Zwrócił się również o negocjacje w sprawie remontu mostu na Kargoszynie.

Zapytał także Wójta czy ustalił coś kwestii zmiany godzin kursowania autobusu /linia nr 2/. Powiedział, że trzeba ustalić te godziny tak by były zgodne z planem lekcyjnym dzieci uczęszczających do szkoły.

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 rok.

Pani Sekretarz przedstawiła w/w projekt uchwały. Powiedziała, że projekt uchwały został dokładnie przedstawiony i omawiany na komisjach. Radni nie zgłosili żadnych uwag do w/w projektu. Określiła co jest celem powyższego programu i przedmiotem współpracy z w/w organizacjami. Poinformowała o formach tej współpracy. Nadmieniła, że do gminy nie zgłosiły się celem współpracy żadne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Gmina współpracuje od wielu lat z sołtysami i lokalnymi grupami mieszkańców z terenu gminy Ciechanów.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

(Uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy i narkomanii na rok 2010.

Pani Sekretarz poinformowała, że w/w projekt uchwały został przedstawiony na komisjach i nie zostały złożone żadne wnioski dotyczące przedstawionego programu. Przedstawiła program profilaktyki oraz cele i realizacje zadań zawartych w programie. Omówiła także harmonogram finansowy realizacji zadań określonych w w/w programie.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

(Uchwała w załączeniu).

Ad. 9 Przyjęcie budżetu gminy na 2010 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami.

Przedstawiła wydatki budżetowe, które został wyliczone na kwotę 24.834.672,00 zł i dotyczą;

Zadań własnych gminy w kwocie 22.989.843,00 zł, zadań zlecony w kwocie 1.850.829,00.

Poinformowała, że wydatki obejmują ogółem wydatki majątkowe w kwocie 13.688.382,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie

.146.290,00 zł i zaplanowano w w/w wydatkach rezerwę ogólną w kwocie 128.000,00 zł.

Przedstawiła jak kształtują się wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach.

Pani Skarbnik przedstawiła również dochody budżetu gminy, które wynoszą 19.874.783,00 zł i obejmują dochody własne gminy w kwocie 7.764.564,00 zł oraz subwencje 3.348.390,00 zł oraz dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.850.829,00 zł.

Dodała, że w dochodach przewidziane są także środki do pozyskania z funduszy strukturalnych w kwocie 6.750.000,00 zł, a przewidywany na koniec 2010 roku deficyt budżetowy oszacowany został na kwotę 4.959.889,00 zł i zostanie pokryty z kredytów bankowych.

Pani Skarbnik przedstawiła także zaplanowane w budżecie inwestycje jednoroczne oraz wieloletnie.

Pan Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów – Eugeniusz Olszewski odczytał uchwałę Nr 267/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24.11.2009 r.

Przewodniczący komisji stałych Rady gminy Ciechanów odczytali opinie z posiedzeń wszystkich komisji. Poinformowali, że komisje pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt budżetu gminy na 2010 rok.

Pan Wójt przedstawił autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. Poinformował, że są one głównie konsekwencją przeniesienia środków z GFOŚiGW gromadzonych na koncie bankowym do budżetu gminy.

Poinformował, że zmiany w dochodach budżetu dotyczą działów:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 30.000,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 756.

/ w głosowaniu brało udział 15 radnych /

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.018.730,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 900

/ w głosowaniu brało udział 15 radnych/

Pan Wójt poinformował, że zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczą działów:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 15.000,00 zł.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 700.

/ w głosowaniu brało udział 15 radnych/

Dział 710 – działalność usługowa w kwocie 10.847,00 zł

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 710

/ w głosowaniu brało udział 15 radnych/

Dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 4.000,00 zł

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 750

/ w głosowaniu brało udział 15 radnych/

Dział 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 30.000,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 757

/ w głosowaniu brało udział 15 radnych/

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 62.000,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 900

/w głosowaniu brało udział 15 radnych/

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport kwocie 10.000,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 926

/w głosowaniu udział brało 15 radnych/

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 776.730,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 010

/w głosowaniu udział brało 15 radnych/

Dział 600 – Transport i łączność w kwocie 1.160.847,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 600

/ w głosowaniu uczestniczyła 15 radnych/

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 15.000,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 700

/ w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych/

Dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 4000,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 750

/ w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych/

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30.000,00 zł

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 900

/ w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych/

Po przyjęciu autopoprawek Wójta radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały budżetowj.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła projekt uchwały budżetowej na 2010 rok.

/w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych/

Budżet Gminy Ciechanów na 2010 rok wraz z załącznikami w załączeniu do protokołu.

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Chruszczewo.

Pani Barbara Piątkowska przedstawiła w/w projekt uchwały wraz z załącznikiem graficznym. Poinformowała, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w/w miejscowości będzie przewidywał /w miejscach pokazanych na załączniku graficznym/ uwzględnienie w planie budownictwa jednorodzinnego i usług.

Rada Gminy jednomyslnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki.

Pani Barbra Piątkowska przedstawiła w/w projekt uchwały wraz z załącznikiem graficznym. Poinformowała, że przewiduje się wprowadzenie przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu /zgodnie z załącznikiem graficznym/ obszaru inwestycyjno – mieszkalnego.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu kompleksu 8 MN k w Mieszkach Wielkich.

Pani Barbara Piątkowska przedstawiła w/w projekt uchwały. Poinformowała, że dla tej miejscowości istnieje już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednak rzeczony projekt uchwały przewiduje rozszerzenie przeznaczenia w/w terenu oprócz zabudowy jednorodzinnej i komunalnej jeszcze zabudowę na cele gastronomiczno- hotelarskie. Poinformowała, że wszystkie przedstawione zmiany w planie są uwzględnieniem wniosków mieszkańców gminy.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Projekt uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pani Sekretarz przedstawiła wysokość proponowanych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Poinformowała, że rzeczony projekt uchwały jest konsekwencją ustawy, która nakłada obowiązek pobierania opłat od podmiotów wykorzystujących pas drogowy do wykonania różnego rodzaju prac np. budowlanych, reklamowych itp.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/

Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Chruszczewo na lata 2010 – 2017.

Pan Wójt poinformował, że został przygotowany plan odnowy miejscowości Chruszczewo na lata 2010-2017, który określa inwestycje w w/w miejscowości m.in. remont świetlicy, oświetlenie uliczne, infrastrukturę drogową oraz oczyszczenie stawu i budowa boiska. Dodał, że przygotowanie planu miejscowości jest warunkiem koniecznym aby gmina mogła się ubiegać o dofinansowanie ze środków UE z programu Odnowa i Rozwój Wsi, które może wynieś nawet 500.000,00 zł.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/

Ad. 15 Wolne wnioski i zapytania.

Pan Klemens Kalman – mieszkaniec wsi Pęchcin zapytał czy jest odpowiedź z Generalnej dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie poprawy bezpieczeństwa w m. Pęchcin t.j. budowa chodników oraz uwzględnienie dwóch przejść dla pieszych. Zapytał Wójta dlaczego nie postawiono znaku drogowego na skrzyżowaniu ulic Płockiej i wrzosowej skoro na sesji Rady Gminy we wrześniu zwrócił się z prośbą o postawienie w/w znaku.

Poinformował, że osobiście kontaktuje się z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad jednak uzyskał negatywną odpowiedź w sprawie przejść dla pieszych.

Zwrócił się do Wójta o postawienie znaku ograniczającego prędkość /ul. Przemysłowa/, ponieważ wjeżdżając do Ciechanowa z powodu braku prawidłowego oznakowania obowiązuje prędkość taka jak na obszarze niezabudowanym.

Pani Elżbieta Zmudczyńska zapytała czy gmina pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego, który był zajęty przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Zapytała także dlaczego w projekcie budżetu gminy na 2010 rok był przedstawiany inny wskaźnik zadłużenia gminy a dziś na sesji jest przedstawiany inny. Z czego wynika ta różnica.

Ad.16 Odpowiedzi na pytania i wnioski.

Pan Wójt odpowiadając na pytanie Pana Kalmana poinformował, że gmina dostała wreszcie odpowiedź na pismo skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, w którym zostały oszacowane koszty jakie musi ponieść gmina przy budowie chodnika w m. Pęchcin. Powiedział, że koszty zostały ustalone po 50% od każdej ze stron ale projekt i wykupienie gruntu musi ponieść gmina, ponieważ nie zostały wliczone w koszt całej inwestycji.

Odnośnie znaku na skrzyżowaniu ulic Wrzosowa i Płocka powiedział, że został on zakupiony i nie wie dlaczego nie został postawiony w wyznaczonym miejscu. Obiecał, że wyjaśni w/w kwestię z pracownika, który został zobligowany do postawienia w/w znaku.

Odnośnie pytania Pani Zmudczyńskiej odpowiedział, że wtedy kiedy PUK zajmował pas drogowy gminy nie było podjętej uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego ponieważ została ona podjęta na dzisiejszej sesji.

Pani Skarbnik na pytanie Pani Zmudczyńskiej dot. różnic między opublikowanym projektem budżetu a przedstawianym dzisiaj na sesji w kwestii wysokości wskaźnika zadłużenia gminy odpowiedziała, jest on wynikiem uchwały podjętej przez radę gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2009r. dot. przesunięcia kredytowania z roku 2009 na rok 2010 jak również ujęcia dochodów z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w budżecie gminy na 2010 rok.

Ad. 17 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady gminy podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Ciechanów.

Protokołowała
Katarzyna Borawska

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2269
22 kwietnia 2011 11:34 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::