Rok 2010

PROTOKÓŁ NR XXXIX/10

PROTOKÓŁ NR XXXIX/10

Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 29 marca 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego –Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło:

14 radnych na stan 15 radnych

26 sołtysów na stan 34 sołtysów

( listy obecności w załączeniu).

Spoza Rady Gminy w posiedzeniu udział wzięli:

Marek Kiwit – Wójt Gminy

Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

Adam Olszewski – Radca prawny urzędu Gminy

Helena Pawłowska – kierownik referatu rolnego

Honorata Nowakowska – Kierownik GZEAS

Katarzyna Kozłowska – redaktor KRC

Piotr Pszczółkowski – redaktor „Tygodnika Extra”

Iwona Sapkowska – Dtrektor Gimnazjum w Gumowie

Paweł Osik – Kierownik Posterunku Policji

Elżbieta i Stanisław Zmudczyńscy – Dwutygodnik „Wokół Ciechanowa”

Andrzej Jaworski – mieszkaniec Chotumia

Wojciech Sowiński – mieszkaniec Kargoszyna

Ad.1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Ciechanów otworzył Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 14 radnych co stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2 przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do radnych czy są wnioski do przedstawionego porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego porządku obrad.

Pan Wójt zgłosił wniosek wycofać z porządku obrad pkt. 12 tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki odpadami na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017. Wniosek uzasadnił tym, że z przyczyn technicznych nie mógł być on opublikowany w przewidzianym terminie na stronach BIP-u Urzędu Gminy.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła wniosek Wójta o wykreślenie pkt. 12 z porządku obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Ciechanów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ciechanów na rok 2010.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Chotum na lata 2010-2017”.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo i Niestum..

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie projektu systemowego „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Niechodzin-Kownaty Żędowe.

15. Przyznanie nagrody rocznej dla kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Odpowiedzi na pytania i wnioski.

18.Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz Olszewski poinformował, że osobiście zapoznał się z treścią protokołu i w pełni odzwierciedla przebieg Sesji. Poza tym protokół był do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

Pan Wójt poinformował, w miejscowości Kanigówek został wybrany sołtys Pan Jarosław Wojdowski ale niestety nie jest obecny na dzisiejszej sesji.

Powiedział, że zostały złożone dwa wnioski z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji;

- modernizacja drogi gminnej Sokołówek – Nużewko

- modernizacja drogi gminnej Ujazdówek – Rutki Głowice w obecnej chwili odbywa się uzupełnianie wniosków na w/w inwestycje. Poinformował, że odbyło się spotkanie z prezesem Firmy Cedrob w sprawie rozbudowy przedsiębiorstwa i wykonania ewentualnej drogi dojazdowej do zakładu. Poinformował, że 6 marca 2010 roku otrzymał on jak również Pani Sekretarz dyplom od Krajowego Związku Pszczelarstwa za owocną współpracę. Nawiązał do spotkania z mieszkańcami w m. Chotum, na którym powzięto decyzję,że gmina będzie starała się o środki z UE z PROW-u na odnowę miejscowości Chotum. Wniosek będzie uwzględniał remont zabytkowego Kościoła oraz modernizację świetlicy wiejskiej. Powiedział, że tegoroczne odśnieżanie kosztowało gminę ok. 150.000,00 zł, ale mieszkańcy gminy pozytywnie zaopiniowali powzięte w tym zakresie działania.

Ad.5 Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Jezierska zapytała czy gmina złożyła wniosek na dofinansowanie „Równe szanse”

Zapytała także o koszt wydawania gazety gminnej „Wieści gminne”

Radny Majkowski zwrócił się z prośbą o wytyczenie drogi biegnącej przez Ropele do Niestumia oraz o wyrównanie nawierzchni w tym miejscu.

Zapytał także Wójta czy ustalił coś kwestii zmiany godzin kursowania autobusu /linia nr 2/. Powiedział, że trzeba ustalić te godziny tak by były zgodne z planem lekcyjnym dzieci uczęszczających do szkoły.

Ad.6 Wypowiedzi i zapytania sołtysów.

Sołtys z Nużewa poinformował o złym stanie drogi w miejscowości z tego względu gdyż okoliczny staw nie posiada odpływu i woda wypływa na znajdującą się w pobliżu drogę.

Sołtys z m. Niechodzin odnośnie modernizacji ul. Niechodzkiej. Poinformował, że w tym miejscu nie ma chodników dla pieszych a jest to droga bardzo ruchliwa.

Sołtys Kownaty Żędowe zwrócił się z prośbą wytyczenie i zmodernizowanie drogi Kownaty -Pieńki Niechodzkie.

Sołtys Gąski poprosił o wysypanie szlaki lub żwiru na drogi na nowych osiedlach.

Pani Sołtys z m. Mieszki Wielkie zapytała czy jest w tegorocznych planach wykonanie pętli w w/w miesjcowości.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół.

Pani Honorata Nowakowska – kierownik GZEAS przedstawiła projekt w/w uchwały. Poinformowała o wysokości wynagrodzeń nauczycieli w zależności od stopnia awansu nauczycielskiego. Powiedziała, że projekt regulaminu był omawiany na komisjach Rady Gminy oraz został przygotowany w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Radna Jezierska powiedziała, że nauczyciele w naszej gminie dostają dodatki motywacyjne ale brak jest efektów ich pracy chociażby z tego względu, że nasze szkoły znajdują się na ostatnich miejscach po wynikach egzaminów końcowych.

Pani Iwona Sapkowska poinformowała, że dzieci wywodzą się z różnych środowisk i nie każde dziecko można dostatecznie dobrze przygotować do egzaminu.

Ponadto 35% dzieci w Gimnazjum ma opinię z poradni specjalistycznej odnośnie trudności w nauce. Nauczyciele zaś są bardzo dobrze przygotowani a świadczy o tym fakt, że cały czas się dokształcają.

Pan Wójt powiedział, że ministerstwo nie powinno ustalać wysokości wynagrodzeń dla nauczycieli skoro Rada Gminy decyduje o przyjęciu regulaminu wynagradzania.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Ciechanów.

Pani Honorata Nowakowska przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że przewiduje on zmniejszenie dodatku mieszkaniowego. Wysokość dodatku mieszkaniowego kształtuje się następująco w zależności od stanu rodzinnego:

dla 1 osoby – 30,00 zł

dla 2 osób – 40,00 zł

dla 3 osób – 50,00 zł

dla 4 i więcej osób – 60,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ciechanów na rok 2010.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że zwiększenia po stronie dochodów wynoszą 6.944.722,35 zł, natomiast zwiększenia 6.796.908,00 zł. Projekt przewiduje zwiększenia po stronie wydatków w kwocie 215.560,06 zł. oraz zmniejszenia w kwocie 67.745,71 zł. Po zmianach dochody budżetu gminy zamykają się kwotą 20.103.297,35 zł, wydatki zaś zamykają się kwotą 25.063.186,35 zł.

Waldemar Frączkowski – Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 23 marca 2010r. pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Chotum na lata 2010-2017”.

Pan Wójt poinformował, że odbyło się spotkanie w miejscowości Chotum dotyczące sporządzenia Planu odnowy miejscowości, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku składanego do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Poinformował, że w w/w planie odnowy miejscowości w porozumieniu z mieszkańcami Chotumia zostały zawarte następujące inwestycje. np. Remont Kościoła, modernizacja wiejskiej świetlicy, wykonanie oświetlenia ulicznego, modernizacja dróg.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo i Niestum.

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że Pan Ryszard Kutnik – mieszkaniec gminy zwrócił się z prośbą o akces nabycia nieodpłatnie przez gminę w/w nieruchomości gruntowych. Nawiązał do sytuacji gdzie rada odmówiła takiego akcesu mieszkańcowi Pęchcina, ale wówczas żądano od gminy odszkodowania.

Pan Wojciech Sowiński – mieszkaniec gminy zwrócił się z prośbą do radnych o wyrażenie zgody na nabycie rzeczonych działek. Nawiązując do Ustawy o samorządzie gminnym/art.1 i art.7/ poinformował, że mieszkańcy z mocy prawa stanowią wspólnotę a do zadań własnych gminy należy zaspakajanie potrzeb tej wspólnoty. Powiedział, że występuje w imieniu mieszkańców, dla których sprawą priorytetową jest akces tych nieruchomości przez gminę i przyszłości wykonanie dróg co w znacznej mierze poprawi jakość życia mieszkańców.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie projektu systemowego „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że GOPS przygotował wniosek na dofinansowanie w ramach Programu „Kapitał Ludzki”, który przewiduje aktywizację osób korzystających z pomocy GOPS. Pani Sekretarz wyjaśniła, że działanie te będzie skierowane do grupy kobiet stale bezrobotnych a forma pomocy przewiduje zorganizowanie cyklu szkoleń /dla grupy 13 kobiet/ umożliwiających w przyszłości podjęcie pracy. Wkład gminy w projekt wyniesie 10,5 % całej dotacji.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Pani Sekretarz poinformowała, że fundusz będzie realizowany w roku kolejnym a ewentualna refundacja nastąpi w roku 2013. Przy obecnej wysokości wskaźnika „G” możemy liczyć na refundacje 10%.

Radna Jezierska zwróciła się z wnioskiem by wyodrębnić fundusz sołecki ponieważ społeczność lokalna powinna sama decydować o swoich bieżących potrzebach.

Nie może również obecna rada odbierać możliwości wyodrębnienia funduszu kolejnej radzie, która zostanie wybrana w przyszłych wyborach samorządowych.

Pan Wójt powiedział, że radni w roku 2009 rada nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego żeby nie blokować ponad 200.000,00 zł, które zostałyby rozdrobnione na poszczególne sołectwa i nie można było przeprowadzić żadnej znaczącej inwestycji. Ponadto kolejna rada może sama zdecydować w 2011 roku czy chce wyodrębnić fundusz sołecki. Dodał, że inicjatywy mieszkańców mogą tworzyć się również bez funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła w/w projekt uchwały stosunkiem głosów

za – 13 głosów

przeciw – 1 głos

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Niechodzin-Kownaty Żędowe.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że zgodnie z zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć środki z budżetu na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawieranych umów i porozumień. Powiedział, że Komisja Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.15 Przyznanie nagrody rocznej dla kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.

Pani Sekretarz poinformowała, że Przewodniczący rady Gminy Ciechanów złożył wniosek do Rady Gminy o przyznanie nagrody rocznej dla kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. Powiedziała, że kierownik biblioteki nie jest pracownikiem samorządowym w związku z tym nie przysługuje mu prawo do wypłaty 13-tej pensji dlatego taki wniosek zostaje przedstawiony na sesji radnym. Odczytała uzasadnienie wniosku Przewodniczącego Rady Gminy.

Radna Jezierska powiedziała, ze nie rozumie dlaczego w ramach rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych ma zostać wypłacona nagroda roczna. Każdy pracownik zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania obowiązków w zakresie swojego zakresu czynności i obowiązków.

Pan Wójt powiedział, że jeżeli pracownik wykonuje swoje obowiązki sumiennie i nienagannie to jest to decydującym wskaźnikiem w ustalaniu nagrody dla tego pracownika.

Rada Gminy Ciechanów w głosowaniu jawnym przyznała nagrodę roczną dla kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu stosunkiem głosów:

za -11 głosów

przeciw- 1 głos

wstrzymujące – 2 głosy

Ad.16 Wolne wnioski i zapytania.

Pan Wójt zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie refundowania przez gminę Ciechanów kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Ciechanów do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie miasta. Poinformował, że z ustawy jasno wynika, że gmina na terenie której zamieszkuje dziecko jest zobowiązana do refundowania kosztów za uczęszczanie dziecka do przedszkola na innym terenie.

Rada Gminy Ciechanów w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

za – 13 głosów

wstrzymujący – 1 głos

upoważniła Wójta Gminy Ciechanów do wyrażania zgody na uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Ciechanów do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Miasta Ciechanów.

Pani Zmudczyńska zapytała Wójta dlaczego nie jest obecny na sesjach Rady Powiatu Ciechanowskiego i Rady Miasta Ciechanów skoro zapadają tam ważne decyzje dotyczące również mieszkańców gminy Ciechanów. Zapytała dlaczego nie została podjęta uchwała, która przewidywałaby darmowe przejazdy dla honorowych krwiodawców z terenu gminy Ciechanów.

Ad.17 Odpowiedzi na pytania i wnioski.

Pan Wójt odnośnie pytania Pani Jezierskiej odpowiedział, że wniosek dot. Programu „Równe szanse” dzisiaj ma zostać złożony, natomiast koszt wydania gazety gminnej „Wieści Gminne” to 3.800,00 zł i będzie to kwartalnik.

Pan Wójt poinformował również, że gmina złożyła wniosek na dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Gumowie w ramach tzw. „Akademii Przedszolaka”. W ramach dofinansowania dzieci będą mogły skorzystać z zajęć z rytmiki, wyjazdu do zoo, zajęć z psychologiem, logopedą, naukę tańca itp. Pan Wójt odnośnie pytania o wybudowanie chodnika do ul. Niechodzkiej odpowiedział, że miasto nie chce parcypować w kosztach, natomiast droga Ropele-Niestum jest drogą powiatową.

Pan Wójt poinformował, że gmina złożyła wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Warszawie o przedłużenie ścieżki rowerowej do m. Grzybowo. Wniosek nie został odrzucony, ale będziemy parcypować w kosztach inwestycji.

Odnośnie pytania radnego Majkowskiego odpowiedział, że jeśli chodzi o zmianę kursowania autobusu to taki wniosek powinna złożyć do ZKM-u Rada Rodziców z dyrektorem szkoły.

Odnośnie pytania Pani Sołtys z m. Mieszki Wielkie odpowiedział, że pętla w w/w miejscowości będzie wykonana ale w tej chwili nie możliwości przeprowadzenia inwestycji, ponieważ rolnicy robili wykopy i na drogach znajduje się woda więc są one nie przejezdne.

Ad. 18 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Ciechanów.

Protokołowała
Katarzyna Borawska

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2371
22 kwietnia 2011 11:33 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::