Rok 2010

UCHWAŁA Nr III/9/10

UCHWAŁA Nr III/9/10

RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia  28 grudnia 2010 r.

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności

pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

organizacji

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm/  Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Konsultacje przeprowadza się w celu zebrania opinii i pozyskania  dodatkowych informacji oraz sugestii w zakresie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących dziedzin objętych zakresem działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 2.

1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie gminy w

    zakresie określonym w ustawie.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy dla organów gminy.

 

§ 3.

Rozpoczynając konsultacje Wójt Gminy określa :

1/ cel konsultacji,

2/ przedmiot konsultacji,

3/ czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4/ formę konsultacji,

5/ termin i miejsce składania uwag i propozycji,

6/ osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

 

§ 4.

Informacje o podjętych konsultacjach publikuje się poprzez :

1/ zamieszczenie projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy,

2/ zamieszczenie projektu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

3/ zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami organizacji.

 

§ 5.

1. Projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności organizacji

    pozarządowych podlegają konsultacji przed wniesieniem  ich pod obrady Rady Gminy.

2. Termin wyrażenia opinii, informacji czy sugestii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia

    ukazania się komunikatu na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

    Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących udział w

   konsultacji, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z niniejszą uchwałą.

 

§ 6.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji :

1/ sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, które niezwłocznie zamieszcza

    się na stronie internetowej gminy w Biuletynie informacji Publicznej, podając przedmiot,

    formę i czas  konsultacji, liczbę uczestników, przedstawione opinie, informacje i sugestie.

2/ jeżeli w ramach konsultacji prowadzone jest spotkanie z przedstawicielami organizacji

    pozarządowych, ze spotkania sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista

    obecności uczestników spotkania. W tym przypadku, w Biuletynie Informacji Publicznej

    zamieszcza się sprawozdanie o treści jak w pkt. 1.

3/ uwagi, opinie, informacje czy sugestie nie uwzględnione przez Wójta Gminy czy Radę

   Gminy zamieszcza się do sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z

   uzasadnieniem odrzucenia.

 

§ 7.

Za wykonanie uchwały odpowiedzialnym czyni się Wójta Gminy.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                      Eugeniusz Olszewski

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2171
22 kwietnia 2011 09:54 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::