Rok 2010

UCHWAŁA Nr III/12/10

 UCHWAŁA  Nr  III/12/10

RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

 

                   zmieniająca uchwałę nr XLIV/225/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 

                   2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / - Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje :

 

§  1.

 

 

W Uchwale Nr XLIV/225/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 §  1 otrzymuje brzmienie:

„Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 2.737.000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze”     - 1.787.000,00 zł, pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Kargoszyn” - 750.000,00 zł i pn. „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi” - 200.000,00 zł”.

 

§  2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§  3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                            Eugeniusz Olszewski 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1715
22 kwietnia 2011 09:50 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::