Rok 2010

UCHWAŁA Nr III / 13 /10

UCHWAŁA  Nr  III / 13 /10

RADY  GMINY CIECHANÓW

z dnia  28 grudnia 2010r.

 

      

         w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Ciechanów projektu konkursowego   „Patrz przed siebie, mierz wysoko” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet   IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

                 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ art.3 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r.     o zasadach prowadzenia polityki rozwoju /Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz 712 z późn. zm./ oraz art. 216 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.Wyraża się zgodę na realizację przez Wójta Gminy projektu konkursowego dofinansowanego

   z Europejskiego  Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

   Priorytet  IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

   edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych  świadczonych w systemie 

   oświaty Poddziałanie  9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

   dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

2. Całkowita wartość projektu  wynosi  730.651 zł,  w tym:

     1/ wkład własny niepieniężny na kwotę 22. 275 zł.

     2/ kwota dofinansowania 708.376 zł.

    Okres realizacji projektu  01.09.2011r. - 31.07.2012r.

 

3. Realizację projektu konkursowego „ Patrz przed siebie, mierz wysoko -  Poddziałanie 9.1.2  

   Wyrównanie  szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz

   zmniejszenia różnic w jakości  usług edukacyjnych  powierza się Kierownikowi Gminnego Zespołu

   Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Ciechanowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechanów.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                              Eugeniusz  Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1783
22 kwietnia 2011 09:49 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::