Rok 2010

UCHWAŁA Nr XLVI/234/10

 UCHWAŁA Nr XLVI/234/10
  RADY GMINY CIECHANÓW
 z dnia 28  października  2010 r.
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
1) od gruntów:
   a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób      sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80zł od 1 m? powierzchni;
       b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł
            od 1 ha powierzchni;
 c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku       publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł od 1 m? powierzchni;
    2)    od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych - 0,67zł od 1 m? powierzchni użytkowej;
b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub     ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1 m?  powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części o powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym - 9,82zł od 1 m? powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m? powierzchni użytkowej;
e)  od pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku     publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,10 od 1 m? powierzchni  użytkowej, z wyjątkiem budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach rolnych nie  tworzących gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym,   wchodzących w przeszłości w skład gospodarstw rolnych przekazanych  w zamian za  świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty  strukturalne, dla których stawka wynosi - 6,50 od 1 m? powierzchni użytkowej;
     3)    od budowli :
      a)   2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7;
      b)   1%  wartości sieci wodociągowych (o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca  2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  Dz. U. z  póź. zm.), podłączonych do stacji gminnych w miejscowościach Chotum, Gumowo i  Sokołówek, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i  opłatach lokalnych.
    § 2.
Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.


                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2011 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1963
20 kwietnia 2011 13:17 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::