Rok 2011

Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 Listopada 2011 r.

Uchwała Nr XII/67/11
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie statutu sołectwa Chruszczewo

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Chruszczewo, Rada Gminy Ciechanów uchwala statut sołectwa Chruszczewo, o treści, jak niżej:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Sołectwo Chruszczewo jest jednostką pomocniczą gminy Ciechanów, działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), Statutu Gminy Ciechanów oraz postanowień niniejszego statutu.

2. W skład sołectwa wchodzi miejscowość Chruszczewo. Sołectwo nie posiada mniejszych jednostek pomocniczych.

3. Samorząd sołectwa Chruszczewo stanowią wszyscy jego mieszkańcy.

Rozdział II.
Organizacja i zakres działania

§ 2. 

1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy;

2) sołtys, jako organ wykonawczy;

3) rada sołecka organ opiniodawczo - doradczy sołtysa;

4) przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

2. Kadencja organów samorządu sołectwa trwa cztery lata od dnia wyborów (i odpowiada w tym zakresie kadencji rady gminy).

3. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje obowiązki do dnia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję.

4. Po upływie kadencji organów gminy - Rada Gminy zarządza przeprowadzenie wyborów w sołectwach, które powinny się odbyć w okresie do czterech miesięcy od wyborów samorządowych.

§ 3. 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

2. Do zadań sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, niezastrzeżone ustawowo dla innych podmiotów, a w szczególności:

1) dążenie do zaspokojenia zbiorowych potrzeb jego mieszkańców w celu poprawy warunków życia i pobudzania aktywności obywatelskiej;

2) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych gminy;

3) współpraca z radnymi, kierowanie do nich wniosków dotyczących spraw sołectwa;

4) inicjowanie i wspieranie kierunków rozwoju infrastruktury i poprawy jej funkcjonowania;

5) dążenie do poprawy porządku, stanu sanitarnego, estetyki, ochrony środowiska i bezpieczeństwa w sołectwie;

6) wspieranie zbiorowych inicjatyw społecznych i organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa;

7) konsultowanie i opiniowanie spraw dotyczących sołectwa podlegających uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, w sposób prawem przewidzianych;

8) wyrażanie opinii w sprawach korzystania z mienia gminnego położonego na terenie sołectwa;

9) występowanie z wnioskami do organów gminy w sprawach, których rozwiązanie przekracza możliwości samorządu mieszkańców sołectwa;

10) przekazywanie organom gminy, najpóźniej do 15 października wniosków do budżetu gminy w celu rozpatrzenia ich przy sporządzaniu projektu budżetu na następny rok.

3. Dla realizacji przedsięwzięć o zasięgu ponad sołeckim - samorząd sołectwa może nawiązywać współpracę z samorządami sąsiednich sołectw, może zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do odpowiednich organów.

§ 4. 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Rada Gminy przeznacza w budżecie środki na sfinansowanie niezbędnych wydatków związanych z koniecznością utrzymania majątku gminnego będącego w dyspozycji sołectw.

2. Zadania sołectwa mogą być realizowane w ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 z późn.zm.) w przypadku gdy Rada Gminy wyrazi zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Rozdział III.
Sołtys i rada sołecka

§ 5. 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności pomiędzy sołectwem a organami gminy mieszkańcy wybierają ze swojego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa i rady sołeckiej jest społeczne.

§ 6. 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie zebrań wiejskich poprzez m.in. rozwieszenie ogłoszeń, okólników, czy innych zawiadomień w celu zapewnienia jak najszerszego udziału mieszkańców;

3) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i przewodniczenie jej;

4) udział w sesjach rady gminy, naradach i szkoleniach organizowanych przez wójta;

5) wykonywanie powierzonych zadań z zakresu administracji publicznej, tj. dostarczenie podatnikom nakazów podatkowych, opiniowanie wniosków o umorzenie podatku.

2. Za udział w sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje dieta na zasadach określonych przez radę gminy.

§ 7. 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na wniosek wójta.

2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed terminem jego odbycia, podając miejsce, datę, godzinę i tematykę posiedzenia.

4. Zebranie wiejskie może podejmować prawomocne rozstrzygnięcia gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo powiadomieni i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.

5. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy 1/5 uprawnionych do głosowania, sołtys może zarządzić odbycie posiedzenia po upływie 30 minut od pierwszego terminu w tym samym dniu. Zebranie wiejskie podejmie wtedy prawomocne rozstrzygnięcia bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

6. Zebranie wiejskie otwiera sołtys. Obradom przewodniczy sołtys lub inna osoba wybrana przez zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym.

7. Zebranie wiejskie i jego rozstrzygnięcia i ustalenia są protokołowane. Protokół podpisuje sołtys lub osoba prowadząca zebranie oraz protokolant.

8. Do protokołu załącza się listę obecności podpisaną własnoręcznie przez uczestników zebrania, podjęte uchwały czy wyrażone opinie. Rozstrzygnięcia zebrania wiejskiego mogą mieć formę uchwał czy opinii odrębnych, bądź wpisanych do protokołu.

9. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że statut stanowi inaczej.

Rozdział IV.
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 8. 

1. Sołtys i rada sołecka są wybierani przez zebranie wiejskie w drodze wyborów bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

2. Sołtysem czy członkiem rady sołeckiej może być każdy stały mieszkaniec sołectwa, który posiada prawa wyborcze.

3. Kandydatów na sołtysa mogą zgłaszać wszyscy stali mieszkańcy sołectwa, którzy w dniu wyborów posiadają prawa wyborcze - bez względu na ich narodowość i obywatelstwo. Zgłoszenie może być ustne lub pisemne. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, wiek i zawód kandydata. Liczba kandydatów nie może być ograniczona.

4. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza komisja wyborcza w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uczestników zebrania z osób nie kandydujących na sołtysa ani do rady sołeckiej.

5. Do zadań komisji wyborczej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie w razie jego nieobecności;

2) przygotowanie kart do głosowania, objaśnienie sposobu głosowania i przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów, sporządzenie i podpisanie protokołu z wyborów.

6. Głosowanie w wyborach sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.

7. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa.

8. Za wybranego sołtysem uważa się tego kandydata, który w wyniku tajnego głosowania uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.

9. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów przeprowadza się ponowne głosowanie, gdyż wybór ma zostać dokonany.

10. W przypadku naruszenia przepisów, wyborcom przysługuje prawo wniesienia w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów pisemnego protestu do rady gminy za pośrednictwem jej przewodniczącego.

11. Sprawę stwierdzenia ważności wyborów sołtysa czy rady sołeckiej rozstrzyga rada gminy na najbliższej sesji w drodze uchwały po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających. Czynności wyjaśniające przeprowadza wójt i na sesji podaje informację wraz z uzasadnieniem.

§ 9. 

1. Skład rady sołeckiej jest 3 osobowy.

2. Gdy liczba mieszkańców sołectwa przekracza 200 osób - wybiera się 5 osobową radę sołecką.

§ 10. 

Wygaśnięcie mandatu sołtysa czy członka rady sołeckiej następuje na skutek:

1) śmierci;

2) pozbawienia praw wyborczych;

3) pisemnego zrzeczenia się wykonywanej funkcji;

4) odwołania przez zebranie wiejskie.

§ 11. 

1. Odwołanie sołtysa czy członka rady sołeckiej może nastąpić w drodze tajnego głosowania na zebraniu wiejskim, zwykłą większością głosów, na umotywowany wniosek:

a) złożony do wójta przez co najmniej 10 mieszkańców sołectwa zgłoszony na piśmie i podpisany przez wnioskodawców,

b) na wniosek wójta.

2. Podstawą do złożenia wniosku o odwołanie sołtysa czy członka rady sołeckiej jest niewykonywanie przez niego podstawowych obowiązków, utrata zaufania mieszkańców umotywowana konkretnymi zdarzeniami lub faktami, przewlekła utrata zdrowia w stopniu uniemożliwiająca pełnienie funkcji, tymczasowe aresztowanie trwające dłużej niż trzy miesiące.

3. Odwołanie powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.

4. Zebranie wiejskie w sprawie odwołania sołtysa i na którym może być dokonany wybór nowego sołtysa zwołuje wójt w terminie do 2 miesięcy od podjęcia decyzji o zasadności wniosku, określając w zawiadomieniu najpóźniej na 7 dni miejsce, dzień i godzinę zebrania.

5. Nie odwołuje się członka rady sołeckiej w przypadku, gdy do zakończenia kadencji zostało mniej niż 10 miesięcy.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa, zebranie wiejskie w celu wyboru nowego sołtysa zwołuje wójt, określając w zawiadomieniu najpóźniej na 7 dni miejsce, dzień, godzinę głosowania.

Rozdział V.
Zakres zarządzania i korzystania z mienia gminnego

§ 12. 

1. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej i nie może być właścicielem mienia gminnego.

2. Sołectwo Chruszczewo ma prawo do korzystania z mienia gminnego - świetlicy wiejskiej na działce numer 182 o powierzchni 0,1009 ha oraz stawu (zbiornika p.poż.) do celów rekreacyjnych.

3. Zakres zwykłego korzystania obejmuje w szczególności:

1) nieodpłatne korzystanie z budynku i mienia do celów publicznych mieszkańców;

2) umowne użyczanie przez sołtysa do prywatnego korzystania, za zgodą sołtysa i wójta za odpłatnością ustaloną przez zebranie wiejskie;

3) utrzymanie w stanie niepogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów;

4) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej;

5) prowadzenie przez sołtysa ewidencji wpływów /w zeszycie/ za odpłatne użyczenie oraz wyliczenie się z wpływów i wydatków /faktury/ na utrzymanie mienia na zebraniu wiejskim.

4. Sołectwo rozporządza dochodami z przekazanego mienia, przeznaczając je na dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji, remontów, opłat za energię i wodę.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe

§ 13. 

Zmiany statutu dokonuje rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji na zebraniu wiejskim.

§ 14. 

1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są rada gminy i wójt, zaś organem kontroli jest komisja rewizyjna rady gminy.

2. Nadzór nad działalnością sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem.

3. Kontrola dokonywana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości i gospodarności.

4. Bieżącą kontrolę nad działalnością statutową sprawuje wójt.

§ 15. 

Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/90 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie nadania statutów sołectwom.

§ 16. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów 


Eugeniusz Olszewski

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2011 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1618
08 grudnia 2011 09:36 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxii671120111121.pdf] do dokumentu.
08 grudnia 2011 09:36 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::