Strategie i programy

Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Uchwała Nr II/15/18
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zwanymi w dalszej części uchwały – organizacjami pozarządowymi) na rok 2019, określony w załączniku do uchwały.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

 

Załącznik do uchwały Nr II/15/18
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 listopada 2018 r.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

1. Postanowienia ogólne.

§ 1. 

Roczny program współpracy jest dokumentem programowym, określającym formy, zasady, zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez samorząd Gminy Ciechanów z sektorem pozarządowym dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej. Przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zgodne z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 5a ust. 1) i obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Obszarem aktywności tych organizacji może być przede wszystkim: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia, edukacja, kultura a także wiele rodzajów działań gospodarczych gminy dla dobra publicznego.

Działania organizacji pozarządowych mają stanowić istotne uzupełnienie działań organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

Instrumentem służącym ustaleniu zasad współpracy w sferze zadań publicznych jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi”.

2. Cel główny i cele szczegółowe:

§ 2. 

1. Celem głównym jest:

1) budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi;

2) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych;

3) wspieranie lokalnych inicjatyw oraz działań służących integracji społecznej mieszkańców terenów wiejskich.

2. Celami szczegółowymi programu są:

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną;

2) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej;

3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej;

4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców i środowiska;

5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy Wolontariuszy;

6) uzupełnianie działań organów gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

3. Zasady współpracy.

§ 3. 

Współpraca organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:

1) pomocniczości – samorząd udziela w niezbędnym zakresie pomocy uzasadnionej potrzebami wspólnoty samorządowej organizacjom pozarządowym, a organizacje zapewniają wykonanie zadań w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

2) suwerenności stron – samorząd i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą zgłaszać wzajemne propozycje czy deklaracje;

3) partnerstwa – współpraca opiera się na obopólnych korzyściach, partnerzy dążą do kompromisu, woli i chęci współdziałania na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;

4) efektywności – partnerzy wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji i jawności – partnerzy działają zgodnie z prawem, rzetelnie i uczciwie, decyzje są obiektywne a realizatorzy zadań publicznych mają jednakowy dostęp do informacji.

4. Zakres przedmiotowy.

§ 4. 

Przedmiotem współpracy organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi jest:

1) udział w określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania;

2) udział w realizacji zadań publicznych gminy określonych w ustawach;

3) konsultowanie projektów uchwał prawa miejscowego w zakresie dotyczącym tych organizacji, w szczególności poprzez zamieszczanie projektów w BIP;

4) upowszechnianie wiedzy historycznej i kulturowej gminy, rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

5) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich.

5. Formy współpracy.

§ 5. 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Współpraca o charakterze finansowym polegająca na zlecaniu zadań publicznych może odbywać się w formach:

1) powierzenia wykonania zadań z udzieleniem dotacji na ich realizację:

2) wspierania wykonania zadań z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji.

2. Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w formach:

1) użyczania pomieszczeń urzędu czy innego mienia gminnego na działalność statutową;

2) utrzymywania kontaktów z liderami organizacji pozarządowych, zapraszanie na posiedzenia robocze organów gminy, komisji rady czy gminnych jednostek organizacyjnych;

3) współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, a w szczególności z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań publicznych gminy;

4) wprowadzaniu zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych dla organizacji pozarządowych w związku z działalnością związaną z realizacją zadań publicznych;

5) udzielania pomocy merytorycznej, rekomendacji, bieżącej wymiany informacji oraz pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami;

6) udostępniania lokali w obiektach gminnych na spotkania otwarte z przedstawicielami organizacji;

7) promowania działalności organizacji pozarządowych, ich osiągnięć oraz pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku.

6. Priorytetowe zadania publiczne.

§ 6. 

Do priorytetowych zadań publicznych, które mogą być realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi należą zadania:

1) wspieranie organizacji imprez sportowych, rajdów rowerowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

2) związane z promocją walorów kulturowych i turystycznych regionu;

3) prezentowanie tradycji narodowych i regionalnych;

4) realizacja, wspomaganie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

5) organizowanie zajęć socjoterapeutycznych i kolonii dla dzieci i młodzieży;

6) pomocy społecznej oraz wspierania rodziny, w szczególności w usług opiekuńczych, pomocy ofiarom przemocy domowej i współpracy z bankiem żywności;

7) wspierania, organizacji i promocji wolontariatu.

7. Okres realizacji programu.

§ 7. 

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., ale terminy realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w zawartych umowach.

8. Sposób realizacji programu.

§ 8. 

1. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez wójta na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Na wniosek organizacji pozarządowej wójt może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 19a).

3. Realizacją programu koordynuje insp. ds. działalności gospodarczej, natomiast za realizację poszczególnych zadań odpowiadają właściwe referaty, stanowiska pracy czy kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, które w swoich zakresach działania mają przypisany dany rodzaj zadań publicznych.

9. Wysokość środków planowanych na realizację programu.

§ 9. 

1. Program będzie finansowany ze środków własnych gminy.

2. Na realizację programu przeznacza się środki w wysokości 51.790,00 zł.

3. Wysokość środków planowanych na realizację zadań przy udziale organizacji pozarządowych określa uchwała budżetowa na rok 2019 w sposób:

1) upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży - w wysokości 10.000,00 zł;

2) upowszechnianie wiedzy historycznej i kulturowej gminy, profilaktyka uzależnień, socjoterapia i pomoc rodzinie – 10.000,00 zł;

3) wspólna realizacja projektu z wykorzystaniem środków UE na działanie „Aktywna integracja w powiecie Ciechanowskim” w wysokości – 12.740,00 zł;

4) wspólna realizacja projektu z wykorzystaniem środków UE na działanie „Zwiększenie dostępności usług społecznych” na utworzenie i prowadzenie Punktu Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży” w wysokości 19.050,00 zł.

10. Sposób oceny realizacji programu.

§ 10. 

1. Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe lub przy udziale organizacji pozarządowych, na zasadach określonych w ustawie.

2. Miernikami efektywności programu współpracy z organizacjami pozarządowymi są:

1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu na realizację zadań;

3) wysokość dofinansowania uzyskanego z UE na realizację zadań, w tym udział środków z budżetu gminy;

4) liczba zadań publicznych dofinansowanych z budżetu gminy, w tym z pominięciem otwartego konkursu ofert;

5) liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacji aktów prawa miejscowego.

11. Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji.

§ 11. 

1. Tworzenie programu odbywa się w następujący sposób:

1) przygotowanie projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

2) przeprowadzenie konsultacji projektu z organizacjami pozarządowymi;

3) sporządzenie opinii, uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji;

4) rozpatrzenie opinii, uwag i wniosków przez wójta.

5) przyjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

2. Konsultacje programu przebiegają w sposób następujący:

1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z ogłoszeniem o terminie konsultacji;

2) zaproszenie do Urzędu Gminy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy w celu przeprowadzenia konsultacji projektu;

3) przyjęcie do protokołu zgłoszonych opinii, uwag czy wniosków z przebiegu konsultacji;

4) przedstawienie pisemnych opinii, uwag i wniosków od organizacji oraz protokołu z posiedzenia wójtowi, na posiedzeniach komisji i sesji rady gminy.

12. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 12. 

1. Oferty konkursowe złożone przez organizacje pozarządowe opiniuje komisja konkursowa powołana przez wójta, który wyznacza jej przewodniczącego:

1) wójt ogłasza nabór na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe w BIP, stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń urzędu;

2) w terminie 7dni od zamieszczenia ogłoszenia organizacje pozarządowe zgłaszają do pracy w komisji po jednej kandydaturze;

3) w skład komisji wchodzi: trzech przedstawicieli urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych;

4) z prac komisji sporządza się protokół z opinią, który podpisuje przewodniczący i członkowie biorący udział.

2. Po przedłożeniu dokumentów z opiniowania ofert przez komisję - decyzję o wyborze ofert i wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje wójt.

3. Obsługę administracyjno-techniczną zapewnia Urząd Gminy Ciechanów.

  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2018 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 355
04 grudnia 2018 13:09 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::