Budżet

Uchwała Nr XV/89/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr XV/89/19
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 164.900,00 zł.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 36.315.220,73 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 36.015.102,28 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 300.118,45 zł.

§ 2. 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 219.603,02 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.594.599,74 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 169.603,02 zł;

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 204.900,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.389.699,74 zł.

4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.584.124,01 zł tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.269.254,99 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.314.869,02 zł.

§ 3. 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.268.903,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.268.903,28 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.407.500,00 zł (wolne środki 1.407.500,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.407.500,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.407.500,00 zł);

3. Przychody budżetu w wysokości 3.676.403,28 zł, rozchody w wysokości 1.407.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 5. 

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. 

Dotacje podmiotowe po zmianach na 2019 rok określa załącznik nr 6 do uchwały

§ 7. 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 603.962,12 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 603.962,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2020 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 130
07 stycznia 2020 11:07 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XV/89/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::