Komunikaty

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 18.05.2017 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechanów

OP.0002.4.2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zwołuję XXVI Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 2 czerwca 2017 roku tj. (piątek) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

Początek obrad o godz. 12.00

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” za 2016 rok.
 7. Debata i przyjęcie sprawozdania finansowego gminy Ciechanów za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ciechanów za 2016 rok i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół na terenie gminy.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, wpisanej do rejestru zabytków oraz ustalenia bonifikaty.
 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ciechanów oraz działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016 rok.
 17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2016.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechanów

/-/ Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2017 11:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1154
26 maja 2017 11:03 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 maja 2017 11:02 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zaproszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 maja 2017 11:02 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::